זכאים להגיש מועמדות לקידום חברי סגל אקדמי קבועים כמפורט להלן:
לדרגת מרצה / מרצה נלווה – היקף קביעות 60% לפחות.
לדרגת מרצה בכיר / מרצה בכיר נלווה – היקף קביעות 65% לפחות.

* בתנאי שעברו 3 שנים בין קבלת הדרגה האחרונה (התאריך הקובע – אישור משרד החינוך).