מ"ס המכרזמהות ההתקשרותתאריך פרסוםתאריך אחרון להגשת הצעהפרטים
03/2021מכרז פומבי דו-שלבי מס' 3/2021לניהול ותפעול חנות במכללת לוינסקי לחינוך בתל-אביב30/6/2021עד ל- 5.8.2021 בשעה 14:00לפרטים >>