נוהל פנייה לקידום

להלן הליכי הפנייה לקידום לדרגות מרצה ומרצה בכיר במסלול המחקרי ובמסלול המקביל (יוצר / מקצועי).

  1. פנייה ליו"ר הוועדה, פרופ' יעקבה סצ'רדוטי.
  2. פגישה עם יו"ר הוועדה, שבה יוערך התלקיט ותיבחן עמידתו של המועמד בכל תנאי הסף.
  3. כתיבת תלקיט המועמדות על ידי המועמד.
  4. פגישה נוספת עם יו"ר הוועדה לבחינת התלקיט. פגישה זו היא רשות בלבד, ואינה מחייבת את המועמד. המועמד רשאי להעביר את התלקיט לבחינת יו"ר הוועדה ללא פגישה, או להעביר את התלקיט ישירות לוועדה.
  5. פניית המועמד בכתב לוועדת המינויים בטופס "תלקיט מועמדות". את הפנייה יש לשלוח לדוא"ל:  kidum@l-w.ac.il ויש לכלול בה:
  • תקליט מועמדות
  • שלושה סילבוסים של קורסים שמלמד המועמד

מועד הגשת המועמדות לקידום מתעדכן מדי שנה (בראשית שנה"ל) ומתפרסם באתר.

  1. אין לכלול בחומרים שיוגשו משובי הוראה (אלו יתקבלו לידי הוועדה באמצעות מכלול) ופרטים של אנשי אקדמיה לצורך קבלת חוות דעתם על המועמד. הצעת שמות של אנשי אקדמיה בכירים בתחומם שדרגתם גבוהה מדרגתו של המועמד או זהה לדרגה המבוקשת, שהיכרותם מספקת להגשת חוות דעת על העשייה האקדמית והמקצועית של המועמד, כלולה בתלקיט ולכן אין להגישה בנפרד. הוועדה שומרת לעצמה את הזכות לבקש חוות דעת נוספות.

פניית חבר סגל לוועדת הקידום מהווה הסכמה להעברת המשובים וההמלצות ישירות לוועדה.