– פתיחה בהליכי קידום תיעשה על פי פניית המועמד בכתב בטופס "תלקיט מועמדות". את הפנייה יש לשלוח בדוא"ל: d.kidum@levinsky.ac.il
– מועד הגשת מועמדות לקידום מתעדכן מדי שנה (בראשית שנה"ל) ומתפרסם באתר.
– החומרים הנדרשים יוגשו על ידי המועמד במצורף לטופס תלקיט המועמדות, למעט:

  1. משובי הוראה (שלוש שנים אחרונות) – אלה יועברו ממערכת המכלול המכללתית ישירות ליו"ר הוועדה.
  2. חוות דעת – המועמדים יציעו שמות שלושה אנשי אקדמיה בכירים בתחומם בעלי דרגה הגבוהה מדרגתו של המועמד או זהה לדרגה המבוקשת, שהיכרותם מספקת להגשת חוות דעת על העשייה האקדמית והמקצועית (לפחות אחד מהם הוא איש סגל אקדמי בכיר מחוץ למכללה) עם פרטים: כתובת המייל ותפקיד באקדמיה).** הוועדה שומרת לעצמה את הזכות לבקש חוות דעת נוספות. באפשרותך לציין שם של ממליץ/ה שאינך מעוניין/ת שנפנה אליו/ה.
    (ראו פרטים נוספים בטפסי התלקיט מועמדות לקידום).

– פניית חבר סגל לוועדת הקידום מהווה הסכמה להעברת המשובים וההמלצות ישירות לוועדה. למען הסר ספק, המשובים וההמלצות לא יכללו בתיק שיוגש על ידי המועמד.