– פתיחה בהליכי קידום פנימי תיעשה על פי פניית המועמד בכתב בטופס תלקיט מועמדות שיוגש ליו"ר ועדת הקידום.
– תלקיט המועמדות לקידום יוגש בהתאם להנחיות המפורטות באתר. את התלקיט ניתן להוריד מהאתר.
– מועד הגשת התלקיטים מתעדכן מדי שנה (בראשית שנה"ל) ומתפרסם באתר.

הערה: במקרים חריגים הוועדה תתכנס לדון בפניות מועמדים לפני המועד הנקוב או אחריו.

– החומרים הנדרשים יוגשו על ידי המועמד במצורף לטופס תלקיט המועמדות, למעט:

  1. משובי הוראה (שלוש שנים אחרונות) – אלה יועברו ממערכת המכלול המכללתית ישירות ליו"ר הוועדה.
  2. המלצות – המועמדים יגישו לוועדה ולדקנים שמות ממליצים בלבד ולא המלצות (ראו פרטים נוספים בטופס הגשת מועמדות).

– פניית חבר סגל לוועדת הקידום מהווה הסכמה להעברת המשובים וההמלצות ישירות לוועדה. למען הסר ספק, המשובים וההמלצות לא יכללו בתיק שיוגש על ידי המועמד.

הערה: אין לפנות לדקנים ולחברי ועדת הקידום בבקשה להמלצה.