בעמוד זה תוכלו לקבל מידע על רשימות הספקים המסווגות של המכללה, פרסום ותוצאות מכרזים, הודעה על פטור ממכרז והחלטות ועדת מכרזים.
ספקים המעוניינים להצטרף למאגר הספקים של המכללה מוזמנים לעשות כן באמצעות
טופס הצטרפות למאגר ספקים.

ספקים המעוניינים להצטרף למאגר הספקים של המכללה מוזמנים לעשות כן באמצעות טופס הצטרפות למאגר ספקים

אנשי קשר:
רכש:חן  03-6902454
מכרזים:mikhrazim@levinsky.ac.il
מאגר ספקים:maagar@levinsky.ac.il