בעמוד זה תוכלו לקבל מידע על רשימות הספקים המסווגות של המכללה, פרסום ותוצאות מכרזים, הודעה על פטור ממכרז והחלטות ועדת מכרזים.
ספקים המעוניינים להצטרף למאגר הספקים של המכללה מוזמנים לעשות כן באמצעות טופס הצטרפות למאגר ספקים.

> הודעה בעברית – עדכון רשימת מציעים לקבלת שירותי פרסום ורכש מדיה
> הודעה בערבית – עדכון רשימת מציעים לקבלת שירותי פרסום ורכש מדיה

ספקים המעוניינים להצטרף למאגר הספקים של המכללה מוזמנים לעשות כן באמצעות טופס הצטרפות למאגר ספקים

אנשי קשר:
רכש:חן  03-6902454
מכרזים:mikhrazim@levinsky.ac.il
מאגר ספקים:maagar@levinsky.ac.il