בעמוד זה תוכלו לקבל מידע על רשימות הספקים המסווגות של המכללה, פרסום ותוצאות מכרזים, הודעה על פטור ממכרז והחלטות ועדת מכרזים.
ספקים המעוניינים להצטרף למאגר הספקים של המכללה מוזמנים לעשות כן באמצעות
טופס הצטרפות למאגר ספקים.

אנשי קשר:

• רכש – חן – טלפון: 03-6902454
• מכרזים – maagar@levinsky.ac.il