סטטוס:לא פעיל
יחידה מפרסמת:  
תאריך פרסום: 
תאריך אחרון להגשת הצעה: 
הערה כללית:
קבצים מצורפים:

מכרז פומבי מס' 01/2010 לשירותי צילום, הדפסה וסריקה

27/05/2010

1. מכללת לוינסקי לחינוך (להלן: "המזמין") יוצאת במכרז פומבי מס' 01/2010 לקבלת הצעותלשירותי צילום, סריקה והדפסה (להלן: "המכרז").

2. על המציע לעמוד בתנאים המפורטים להלן.

3. על המציע לצרף להצעתו את המסמכים הבאים כתנאי להשתתפותו במכרז:

3.1 מלוא האישורים הנדרשים עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976: ניהול פנקסי חשבונות ותשלום חובות מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים

3.2 ערבות בנקאית לטובת המזמין בנוסח המצורף למסמכי המכרז על סך של 50,000 ש"ח, שתהא בתוקף עד ליום 31.10.2010. ערבות זו תוחזר למציעים שלא יזכו במכרז. המציע שיזכה במכרז, יחליף ערבות זו בערבות לביצוע החוזה על סך 100,000 ש"ח, שתהיה בתוקף מיום 01.10.2010 ועד 30.11.2014.

4. תנאי סף להשתתפות במכרז:

4.1 על המציע להיות בעל ניסיון קודם במתן שירותי צילום, הדפסה וסריקה בשלוש השנים שקדמו להגשת הצעתו, כאשר במהלך כל תקופה זו כללה פעילותו לפחות אתר אחד בו הפעיל מעל 30 מכונות צילום.

4.2 למציע מחזור הכנסות מאספקת שירותי צילום, הדפסה וסריקה בהיקף של 3,000,000 ש"ח (שלושה מיליון שקלים חדשים) כולל מע"מ בשנה לפחות במהלך 3 השנים שקדמו להגשת הצעתו.

4.3 על המציע להמציא המלצות כתובות משלושה גופים, לפחות, להם סיפק שירותי צילום, הדפסה וסריקה בסדר גודל דומה בשנים המפורטות בסע' 4.1.

4.4 על המציע להשתתף בכנס מציעים שייערך בתאריך 11.07.2010 בשעה 10:00.

5. על המציע לעמוד בכל תנאי הסף הנוספים ובמלוא הדרישות כמפורט במכרז.

6. ההתקשרות הינה ל- 12 חודשים עם אופציה של המזמין להארכת ההתקשרות ל- 36 חודשים נוספים או חלקם.

7. מציע אשר מעוניין להגיש הצעה למכרז, נדרש לשלם סך של 500 ש"ח, שלא יוחזרו, כתנאי להשתתפותו במכרז. הסכום האמור ישולם לפקודת המזמין במשרדי הגזברות שבבניין המכללה (הגזברות פועלת כל יום בין השעות 10:00 עד 14:00).

8. את מסמכי המכרז ניתן לקבל אצל מזכירת מחלקת משאבי אנוש בחדר 102 (כל יום בין השעות 10:00 עד 14:00).

9. את ההצעה יש להכניס לתיבת המכרזים הנמצאת בבניין המכללה בחדר מס' 102 ברחוב שושנה פרסיץ 15 תל-אביב עד לתאריך 29.07.2010 בשעה 14:00.

10. הזוכה במכרז יידרש לחתום על הסכם במתכונת ההסכם המצורף למסמכי המכרז.

11. בסתירה בין הוראות מודעה זו לבין הוראות מסמכי המכרז, מסמכי המכרז יגברו.

בברכה, 

ועדת מכרזים

مناقصة علنية رقم 0102/01 لخدمات التصوير (scanning) والطباعة

كلية ليفينسكي للتربية

مناقصة علنية رقم 0102/01 لخدمات التصوير (scanningوالطباعة

1- كلية ليفينسكي للتربية والتعليم (طالب الخدمة) تعلن عن طرح عطاء رقم 0102/01 في موضوع استقبالها عروض لخدمات تصوير(scanning) وطباعة (المناقصة).

2-على مقدم العروض الالتزام بالشروط الآتية.

3-على المتعهد ان يلحق المستندات الآتية لعرضه كشرط لاشتراكه بالمزاد العلني:

3.1 تعبئة الالتصريحات المطلوبة حسب قانون الصفقات للمؤسسات العامة, 1976 – ادارة كراسات حسابات ودفع ضرائب وتشغيل

عمال اجانب ودفع الاجور

3.2 كفالة مصرفية لصالح طالب الخدمة بالنسخة الملحقة لمستندات المناقصة بمبلغ 50,000 شيكل, التي سيكون تاريخها قابل للدفع حتى

31.10.2010 . هذه الكفالة ترجع للمتعهدين الذين لن يربحوا المناقصة. المتعهد الذي سيربح المناقصة, سيبدل هذه الكفالة بكفالة بتنفيذ العقد

بمبلغ 100,000 شيكل, التي ستكون قابلة للدفع من يوم 01.10.2010 حتى 30.11.2014.

4- الاشتراك وفقا للشروط الآتية:

4.1 على المتعهد ان يكون ذو خبرة سابقة باعطاء خدمات تصوير وطباعة 3 سنوات قبل تقديم العرض, حيث انه خلال كل هذه الفترة كان

متعهدا لهذه الخدمات في مؤسسة واحدة بها تم تشغيل اكثر من 30 ماكنة تصوير

4.2 للمتعهد دخل من اعطاء خدمة التصوير والطباعة بما يعادل 3,000,000 شيكل (ثلاثة ملايين شيكل) مع الضريبة المضافة بالسنة

على الاقل خلال الثلاث سنين التي سبقت تقديم عرضه.

4.3 على المتعهد ان يوجِد توصيات مكتوبة من 3 جهات مختلفة, على الاقل, لهم تعهد بخدمات تصوير وطباعة بما يعادل حجم الخدمة بالسنوات

الموصوفة في بند 4.1

4.4 على المتعهد ان يشترك في لقاء المتعهدين الذي سيعقد في تاريخ 11.07.2010 في الساعة 10:00 .

5- على المتعهد ان يلتزم بكل الشروط المطروحة وبكامل الطلبات المفصلة بالمناقصة.

6- تتم فترة الارتباط لمدة 12 شهر مع فرصة لطالب الخدمة بتطويل التواصل ل36 شهرا اضافية او جزء منها.

7- المتعهد المعني بتقديم عرض للمناقصة , يتطلب عليه دفع 500 شيكل, لن ترد اليه, لاشتراكه بالمناقصة. هذا المبلغ يدفع باسم متلقي الخدمة بمكتب

الجباية في مبنى الكلية (مواعيد المكتب كل يوم من الساعة 10:00 للساعة 14:00).

8- استلام مستندات المناقصة من الموظفة في غرفة 102 (كل يوم بين الساعات 10:00 – 14:00).

9- على المتعهد وضع العرض في صندوق المناقصات الموجود في البناية التابعة للكلية في غرفة رقم 102 في شارع شوشانا برسيتس 15, تل ابيب حتى تاريخ 29.07.2010 في الساعة 14:00.

10- المتعد الذي سيربح المناقصة سيطلب منه التوقيع على الاتفاق بالمستندات المرفقة لمستندات المناقصة.

11- بوجود أي تناقض بين تعليمات هذا الاعلان وتعليمات مستندات المناقصة, فان مستندات المناقصة هي المضبوطة.

مع تحيات لجنة المناقصات