תאריך עדכון הודעה / שם הקובץ וקישור תאריך אחרון להגשת הצעה
04/02/2018 מכרז פומבי לביצוע שירותי שמירה במכללה – מודעה בעברית עד 28/2/2018 בשעה 14:00
04/02/2018 مناقصة عامة رقم 1 / 2018 – لتنفيذ خدمات الحراسة في الكلية حتى تاريخ 28/2/2018 الساعة
00 : 14
04/02/2018 מסמכי המכרז עד 28/2/2018 בשעה 14:00