תאריך עדכוןהודעה / שם הקובץ וקישורתאריך אחרון להגשת הצעה
5/11/2019פרוטוקול כנס הספקים מיום 29.9.2019את ההצעות יש להגיש עד ל-14.11.2019 בשעה 14:00
22/10/2019מכרז פומבי מספר 03/2019 להספקה, התקנה ושירות של מערכת אוטומטית לכיבוי אש במים (מתזים) – מסמכי המכרזאת ההצעות יש להגיש עד ל-14.11.2019 בשעה 14:00
22/10/2019כתב כמויותאת ההצעות יש להגיש עד ל-14.11.2019 בשעה 14:00
22/10/2019מפרט טכניאת ההצעות יש להגיש עד ל-14.11.2019 בשעה 14:00
22/10/2019עותק מודפס ותוכניות – מציעים המבקשים לקבל עותק מודפס של מסמכי המכרז, ובפרט התוכניות למכרז, נדרשים לשלם עבור הפקת המסמכים סך של 300 ש"ח. התשלום יבוצע במזומן או בכרטיס אשראי, במדור שכר לימוד של המכללה, בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00. לא ניתן לשלם בשיק. העותק המודפס של המסמכים יהיה מוכן לאיסוף על ידי המציע בתוך 4 ימים ממועד התשלום. בקשה לקבלת התכניות למכרז יש להעביר למייל ועדת המכרזים עד ליום כנס המציעים.את ההצעות יש להגיש עד ל-14.11.2019 בשעה 14:00
22/10/2019מכרז פומבי מספר 03/2019 להספקה, התקנה ושירות של מערכת אוטומטית לכיבוי אש במים (מתזים) – הודעה בעבריתאת ההצעות יש להגיש עד ל-14.11.2019 בשעה 14:00
22/10/2019مناقصة عامة رقم 03/2019 لتوريد وتركيب وخدمة نظام آلي لإطفاا الحرائق بالما (الرشاشات)את ההצעות יש להגיש עד ל-14.11.2019 בשעה 14:00