תאריך עדכוןהודעה / שם הקובץ וקישורתאריך אחרון להגשת הצעה
26/12/2019מכרז פומבי מספר 04/2019 להספקה, התקנה ותחזוקה של מערכת אוטומטית לגילוי אש ומערכות אוטומטיות לגילוי ולכיבוי אש בלוחות חשמל – מסמכי המכרזאת ההצעות יש להגיש עד ל-21.1.2020 בשעה 12:00
26/12/2019 מציעים המבקשים לקבל עותק מודפס של תוכניות הרקע, נדרשים לשלם עבור הפקת המסמכים סך של 150 ש"ח. התשלום יבוצע במזומן או בכרטיס אשראי (לא בשיק), במדור שכר לימוד של המכללה, בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00. העותק המודפס של המסמכים יהיה מוכן לאיסוף על ידי המציע בתוך 7 ימים ממועד התשלום. מציעים המבקשים לקבל את העותק המודפס במועד כנס המציעים, יבצעו את התשלום כאמור לפחות 7 ימים לפני מועד הכנס.את ההצעות יש להגיש עד ל-21.1.2020 בשעה 12:00
26/12/2019מכרז פומבי מספר 04/2019 להספקה, התקנה ותחזוקה של מערכת אוטומטית לגילוי אש ומערכות אוטומטיות לגילוי ולכיבוי אש בלוחות חשמל – הודעה בעבריתאת ההצעות יש להגיש עד ל-21.1.2020 בשעה 12:00
26/12/2019مناقصة عامة رقم 04/2019  لتوريد وتركيب وصيانة نظام الكشف الآلي عن الحرائق وأنظمة الكشف عن الحرائق والإطفاء الآلي في اللوحات الكهربائية في حرم الكلية في تل أبيبאת ההצעות יש להגיש עד ל-21.1.2020 בשעה 12:00