תאריך עדכוןהודעה / שם הקובץ וקישורתאריך אחרון להגשת הצעה
31/7/2019הודעה על הזוכה במכרזבמכרז זכתה חברת "ג'ו קפה גורמה"
17/04/2019מכרז פומבי 02/2019 להפעלת מתחם הסעדה – מסמכי המכרזאת ההצעות יש להגיש עד ל-30.5.2019 בשעה 12:00
17/04/2019مناقصة عامة رقم 2019/02 لتوفير خدمات تقديم الطعام في الحرم الجامعي التابع للكلية في تل أبيبحتى تاريخ
30.5.2019 في تمام الساعة 12:00
17/04/2019מכרז פומבי 02/2019 להפעלת מתחם הסעדה – הודעה בעבריתאת ההצעות יש להגיש עד ליום 30.5.2019 בשעה 12:00
17/04/2019לוח שנה אקדמי תש"ף – נספח טו'