תאריך עדכון הודעה / שם הקובץ וקישור תאריך אחרון להגשת הצעה
15/10/2018 מכרז פומבי מס' 03/2018
למתן שירותי גינון עבור מכללת לוינסקי לחינוך
את ההצעות יש להגיש עד ליום 8.11.2018, בשעה 13:00
15/10/2018 مناقصة عامة رقم 03/2018 لتنفيذ خدمات البستنة لكلية لفينسكي للتربية حتى تاريخ
8.11.2018 في تمام الساعة 13:00
15/10/2018 מכרז פומבי מס' 3/2018
למתן שירותי גינון
עד ליום 8.11.2018 בשעה 13:00