א. פרסומים

התבחין פירוט הנחיות
לדרגת מרצה
הנחיות
לדרגת מרצה בכיר
1. מיקוד אקדמי, רציפות ומעורבות בפרסום 30% הפרסומים משקפים עקביות אקדמית –
בתוכן (מיקוד)
ברצף הזמן (עקביות)
מעורבות בפרסום –
כותב עצמאי
כותב ראשון, שני או שלישי בקבוצת מחקר
1. תנאי סף להגשה: לפחות 5 פרסומים שפיטים, 2 מהם ברמה בינ"ל (אנגלית)
הערה: עמידה בדרישת המינימום של רכיב זה היא תנאי להגשת תלקיט2. היצגים והרצאות בכנסים מדעיים בשנים האחרונות3. הפרסומים מהווים 20% מכלל תיק הקידום של המועמד
1. תנאי סף להגשה: לפחות 10 פרסומים שפיטים, 3 מהם ברמה בינ"ל (אנגלית), ולפחות 5 מהם התפרסמו לאחר קבלת דרגת מרצה.
הערה: עמידה בדרישת המינימום של רכיב זה היא תנאי להגשת תלקיט2. היצגים והרצאות בכנסים מדעיים בשנים האחרונות3. הפרסומים מהווים 40% מכלל תיק הקידום של המועמד
2. איכות הפרסום40% (ראה הערה ב) פרסום שפיט, כגון –
מאמר בכתב עת מדעי בעברית ובאנגלית
ספר מדעי
יצירה אמנותית מוכרת
מאמר בספר ערוך
פרסום אקדמי מקובל בתחום (לא שפיט), כגון –
מאמר בכתב עת שאינו שפיט
דו"ח מחקר
נייר עמדה
יצירה אמנותית
מאמר ביקורת/מאמר פובליציסטי
פעילות אקדמית בבמות אקדמיות מקובלות, כגון –
עריכת כתב עת או ספר או סדרה.
הנחיית עבודות לתואר שני/שלישי
הרצאת מפתח בכנס מדעי
הרצאה בכנס מדעי
השתתפות במערכת מייעצת
השתתפות בוועדות מדעיות של כנסים
חברות באגודות מקצועיות
השתתפות בקבוצת מחקר
3. זיקות בין מחקר לפעילות אקדמית כוללת 30% זיקות בין המחקר לכלל פעילותו האקדמית של המרצה, כפי שמופיעה בתחומים 'מצוינות בהוראה' ו'יזמות וחומרי למידה'

 

הערות לשקילת התבחינים המופיעים לעיל:

א. רשימת התבחינים המופיעה לעיל היא לפי סדר החשיבות בשקילת המועמד לקידום, כאשר תבחין מספר 1 הוא הגבוה ביותר. עמידה בדרישת המינימום של רכיב זה היא תנאי להגשת תלקיט.
ב. תבחין מספר 2: השקילה היא לפי סדר התבחינים המופיעים בסעיף, כאשר פרסום שפיט הוא הגבוה ביותר.
ג. פרסום שפיט שיש לו השפעה ניכרת בתחום הנחקר יקבל עדיפות גבוהה בשקילה על פני פרסומים שפיטים בבמות פחות נחשבות בתחום, או שאין להן אימפקט בתחום הנחקר.
ד. בהערכת הפרסומים השפיטים יש חשיבות למגוונות בסוג הפרסום, כאשר מאמר בספר ערוך יהיה בעל דרגת שקילה נמוכה מפרסום בכתב עת שפיט.
ה. מספר הפרסומים לדרגה איננו מבטיח אוטומטית זכאות לדרגה, אלא נכלל בשקלול הכולל של הפרסומים, כמצויין בסעיף ג'.


ב. יזמות וחומרי לימוד

מהי יוזמה?
ייזום אישי הכולל תכנון ופעילות, או נטילת חלק בפעילות, הכרוכה בהקצאת זמן ובמאמץ מחשבתי ופיזי מעבר למצופה בתפקיד ומעבר לשגרה המקובלת.
תחומי היוזמה
בתחום עבודת המרצה במסגרת המכללה (ניקוד גבוה יינתן להיבט זה!), בתחום הכשרת מורים, בתחום האקדמי (לרבות מאמרים בתחום החינוך וההוראה), בתחום הפרופסיונלי, בתחום מערכת החינוך, בתחום הקהילה והחברה.
מהו חומר למידה?
חומר שפיתח המועמד עצמו אשר זכה להפצה במכללה ומחוצה לה, בתחומים כגון: תוכניות לימודים, ספרי לימוד, חוברות למידה, ערכות למידה, משחקים לימודיים, תוכנות ולומדות מחשב, תקליטורים חינוכיים, סרטים, קלטות, עזרי הוראה, אמצעים אור-קוליים, אמצעי המחשה. יושם אל לבשסילבוסים, תרגילים, דפי עבודה שוטפים וכו' אינם בגדר פיתוח חומרי למידה.
ניקוד גבוה יחסית יינתן לפיתוח חומרי למידה במסגרת העבודה במכללת לוינסקי לחינוך.

 

תבחינים לשיפוט יוזמה

התבחינים פירוט התבחינים משקל באחוזים
1. סוג השינוי המבוטא ביוזמה שינוי הנע על רצף משינוי קל ועד יוזמה הבנויה על הנחות יסוד חדשות פורצות דרך. 15
2. רמת המקצוענות והמקוריות ככל שהיוזמה מעידה יותר על רעיון המבוסס על שילוב בין תיאוריה ומעשה, הניקוד גבוה יותר. 15
3. התרומה האישית ביוזמה (ללא הבדל אם כיחיד או כצוות) ככל שתרומתו האישית של האדם רבה יותר, הניקוד גבוה יותר. 5
4. השפעה בעקבות היוזמה ככל שההשפעה המערכתית רחבה יותר, הניקוד גבוה יותר. 10
5. התרשמות כללית 5

 

תבחינים לשיפוט חומר למידה

התבחינים פירוט התבחינים משקל באחוזים
1. התרומה היחסית של המפתח ככל שמידת המעורבות והעצמאות של המפתח/ת ביצירת חומרי למידה גבוהה יותר, הניקוד גבוה יותר. פיתוח עצמאי והובלת צוות פיתוח מזכים בניקוד גבוה יותר. 15
2. תרומה יישומית לחינוך והוראה במכללת לוינסקי לחינוך היקף ההפצה, היקף השימוש, עדכניות, הכרה מקצועית. 15
3. עומק, מקוריות ומורכבות חומרי הלמידה מקוריות – מידת היצירתיות והחדשנות בתחום הפדגוגי, התוכני והערכי.
מורכבות – חומר הלמידה כנותן ביטוי למורכבות מבנה הדעת..
אטרקטיביות למשתמש. נגישות וידידותיות בהיבט התוכני, הצורני והשימושי.
15
התרשמות כללית 5

מקורות להערכת יזמות ולפתוח חומרי למידה: דווח עצמי בקו"ח, מסמכים רלוונטיים, עדויות של גורמים במכללה ומחוצה לה.


ג. מצוינות בהוראה

התחומים ומשקלם התבחינים מקורות להערכת המורה
א.
ידע הקשור לתוכן דיסציפלינרי בתחום ההוראה
50%
שליטה והתעדכנות בתחום ההוראה ובתחומים משיקים סילבוסים, חוות דעת של עמיתים בתחום, של ראש החוג/התחום/הפקולטה, השתתפות בכנסים והשתלמויות, פרסומים
או: רמת ביצוע באמנויות חוות דעת של עמיתים בתחום, בקורת באמצעי תקשורת, חוות דעת של ראש החוג/התחום/הפקולטה
מסוגל לנמק את תוכניות הלימודים בקורסים שמלמד הסבר והנמקה בתלקיט של הסילבוסים ושל תוכניות ההוראה
מסוגל להוכיח התפתחות מקצועית בתחום הדיסציפלינרי הצגת התפתחות סילבוסים לאורך תקופה; פרסומים; השתתפות בכנסים ובהשתלמויות
ב.
ידע הקשור לתוכן פדגוגי/מתודי ויכולת הוראה וניהול כיתה
25%
בעל יכולת ארגון דידקטי של חומר הלימודים ומציב מטרות ברורות בשיעוריו משוב סטודנטים, סילבוסים, אתר מלווה קורס ב- Moodle, קורסים מקוונים
משלב טכנולוגיה בהוראה סילבוסים, משוב סטודנטים, אתר מלווה קורס ב- Moodle, קורסים מקוונים, פרסום
מגוון את שיטות ההוראה משוב סטודנטים; חוות דעת עמיתים; אתר מלווה קורס ב- Moodle
מלמד שיעורים בעלי אופי שונה (הרצאה, סדנה, סמינריון) קבוצות בגדלים שונים (כולל הרצאה בפני קהל גדול) נתונים שיועברו לוועדה ממערכת המכלול לפי בקשת המועמד
מסוגל לנמק את שיטות ההוראה הסבר והנמקה בתלקיט של הסילבוסים ושל תוכניות ההוראה
יוצר שיטות הערכה הולמות של החומר הנלמד, מפתח חשיבה ביקורתית סילבוסים; משוב סטודנטים; חוות דעת עמיתים; אתר הקורס
ג.
אתיקה ומוסר עבודה 10%
עומד בתקנון המכללה ובהחלטות מוסדותיה; עומד בלוח זמנים, מגיע ומסיים בזמן את עבודתו, מקיים נוהלי בחינות, עבודות והגשת ציונים כנדרש ומפגשים עם עמיתים וסטודנטים משוב הסטודנטים משוב ממונים
ד.
יחסים עם סטודנטים
15%
מגלה יחס של כבוד לסטודנטים משוב הסטודנטים
נותן הדרכה אישית אם היא מתבקשת גם מעבר לשעות העבודה
מהווה השראה ודמות הזדהות ומעורר הזדהות דיסציפלינרית

 

הערות

א. זכותו של מועמד לקידום לבקש חוות דעת של הממונה עליו במכללה ושל עמיתים.
חוות הדעת תתבסס על: עיון בסילבוסים, צפייה בשיעורים, צפייה בהרצאות (במכללה, בהשתלמויות ובכנסים), וכניסה לאתרי הקורסים שהמורה מלמד.
ב. כפי שמפורט בתלקיט, פרסומים לא שפיטים הקשורים לחינוך ולהוראה שייכים לקטגוריית "יזמות וחומרי למידה". אין להביא את הפרסומים האלה בקטגוריית "פרסומים".