תבחיני קידום
מסלול מחקרי ומסלול מקצועי (*)
מכללת לוינסקי לחינוך

ספטמבר 2021

(*) דרגות הקידום המוצגות במסמך זה מוגדרות על פי הות"ת ועל פי ההסכם הקיבוצי מינואר 2019 , כמפורט להלן:
מסלול מחקרי: דרגות מרצה ומרצה בכיר, על פי ות"ת ועל פי ההסכם הקיבוצי
מסלול מקצועי: דרגות מורה ומורה בכיר מוגדרות על ידי הות"ת ומוענקות לחברי סגל אשר מועסקים/יועסקו במסגרת הות"ת;
דרגות מרצה נלווה ומרצה בכיר נלווה מוגדרות על פי ההסכם הקיבוצי מינואר 2019 ומוענקות לחברי סגל אשר אינם מועסקים במסגרת
הות"ת.

 

א. דרישות פורמליות להגשת מועמדות

לפי ההסכם הקיבוצילפי דרישות ות"ת
מקום עבודה עיקרי++
היקף משרה קבועה60% מרצה, 65% מרצה בכיר50%
היקף העסקהלפחות 50% במסלול אקדמיליבתי, שעיקר עבודתו במוסד
פז"ם* 3 שנים בין דרגה לדרגה

 

 

ב. תבחינים לקידום
ב 1. תבחינים לקידום במסלול מחקרי לדרגות מרצה, מרצה בכיר

איכות ההוראה ועיצובהיוזמות והובלה 1חומרי למידה 2מחקר ופרסום
נראות, מוניטין (ופוטנציאל למוניטין) בארץ וברמה בין-לאומית– תהודה לעשייה המקצועית על פי השתקפותה בבמות ציבוריות ופרופסיונליות בארץ ובעולם ובקרב חברי הקהילה המקצועית
– נראות של מהלכים במערכת החינוך שהם
מחוללי שינוי או שיפור
השפעה וצבירת מוניטין בעקבות היוזמהתפוצת חומרי הלמידהציטוטים (impact factor)/דירוג כתבי עת, הזמנות להרצות בכנסים בארץ ובעולם, מימון, שיפוט בכתבי עת מקומיים ובין-לאומיים, חבר מערכת וכדו'
תרומה למכללה– גיוון שיטות הוראה והדרכה
– יצירת שיטות הערכה ו/או שיפור שיטות קיימות
– שילוב טכנולוגיה
– הנחיית עבודות גמר
– הנחייה וחניכה של חברי סגל
– מילוי תפקידים
– ייזום, ארגון והובלה של פעילויות ואירועים
– ייזום והובלה של קבוצות מחקר, סדנאות וכדו'
– מעורבות פעילה ורציפה בוועדות קבלה
– פיתוח קורסים חוצי דיסציפלינות ומסגרות
– פיתוח תוכניות ייחודיות למכללה
– הרצאות בימי עיון ייעודיים
– השתתפות בפעילויות בקהילת עמיתים ותרומה להפקת תוצרים
תרומה ייעודית לתחום הכשרת מורים,  מערכת החינוך, לחברה ולתרבות– עיצוב דרכי הוראה במוסדות החינוך להשבחת איכות ההוראה ותרומה מחוללת שינוי ו/או שיפור במערכת הבית ספרית
– פיתוח מסגרות ללימודי המשך וליווי דיסציפלינרי ופדגוגי לסגלי הוראה
– פיתוח, חיזוק והובלה של שותפויות, מיזמים ואירועים עם רשויות, מוסדות, משרד החינוך וכד'
– ייזום, ארגון והובלה של פעילויות בין-מוסדיות – פיתוח יוזמות לחיזוק קשרי אקדמיה-שדה
– תוכניות לימודים
– ספרי לימוד והדרכה
– קורסים בתפוצה רחבה (החוצים את גבולות המכללה)
– מחקרים ופרסומים אקדמיים בתחום ההתמחות וההוראה
– פרסומים בבמות מקצועיות
– תוכניות כתובות לסדנאות ולימי עיון ולמידה בתחומי ההתמחות וההוראה
פיתוח מקצועי– התעדכנות דיסציפלינרית והתעדכנות  הוראת הדיסציפלינה במכללה ומחוצה לה – התעדכנות פדגוגית במכללה ומחוצה לה– התעדכנות והובלה בתחומי ייזום ומנהיגות
במערכת החינוך – הובלת סדנאות ופורומים דיסציפלינריים ופדגוגיים
– בניית תוכניות, גישות הוראה ומערכים לפיתוח מקצועי של מורים ומורי מורים
– פיתוח תכניות לחיזוק קשרי אקדמיה-שדה
– פרסום (מאמרים וספרים)
בבמות ובהוצאות אקדמיות שפיטות בארץ ובעולם
– עריכה אקדמית
– הובלה והרצאות בקבוצות מחקר
– הובלה והרצאות בכנסים אקדמיים ומקצועיים בארץ ובעולם
– דוחות מחקר שעברו שיפוט
– עבודת דוקטורט
שקלול
(ציון סף: 80)
מרצה: 20
מרצה בכיר: 20
מרצה: 20
מרצה בכיר: 10
מרצה: 20
מרצה בכיר: 10
מרצה: 40
מרצה בכיר: 60


1 יוזמות:
ייזום אישי או עם שותפים הכולל תכנון ופעילות או נטילת חלק בפעילות, הכרוכה בהקצאת זמן ובמאמץ מחשבתי
ופיזי מעבר למצופה בתפקיד ומעבר לשגרה המקובלת.

2 חומרי למידה: חומרים שהמועמד פיתח בעצמו או עם שותפים, שזכו להפצה במכללה ומחוצה לה, בתחומים כגון תוכניות
לימודים, ספרי לימוד, חוברות למידה, ערכות למידה, משחקים לימודיים, תוכנות ולומדות מחשב, תקליטורים חינוכיים,
סרטונים, קלטות (סילבוסים, תרגילים, דפי עבודה שוטפים וכדו' אינם בגדר פיתוח חומרי למידה).


תנאי סף להגשת מועמדות לקידום במסלול מחקרי

1. תואר שלישי (דוקטור)
2. פרסומים:
דרגת מרצה: לפחות 5 פרסומים בבמות שפיטות (לפחות 2 מהן בין-לאומיות); הרצאות בכנסים אקדמיים בארץ ובחו"ל.
דרגת מרצה בכיר: לפחות 10 פרסומים בבמות שפיטות, לפחות 5 מהם התפרסמו אחרי קבלת דרגת מרצה, ובסה"כ 4 מהם התפרסמו בבמות בין-לאומיות; הרצאות בכנסים אקדמיים בארץ ובחו"ל.

חוות דעת:
לדרגת מרצה: יש לציין שמות של שני אנשי אקדמיה בכירים בתחומם בעלי דרגה הגבוהה מדרגתך, שהיכרותם אתך מספקת להגשת חוות דעת על עשייתך האקדמית והמקצועית (לפחות אחד מהם הוא איש סגל אקדמי בכיר מחוץ למכללה); כולל פרטים: כתובת המייל ותפקיד באקדמיה.

לדרגת מרצה בכיר: יש לציין שמות של שלושה אנשי אקדמיה בכירים בתחומם בעלי דרגה הגבוהה מדרגתך או זהה לדרגה המבוקשת, שהיכרותם אתך מספקת להגשת חוות דעת על עשייתך האקדמית והמקצועית (לפחות אחד מהם הוא איש סגל אקדמי בכיר מחוץ למכללה), שלא המליצו על קידומך בעבר; כולל פרטים: כתובת המייל ותפקיד באקדמיה).


ב 2. תבחינים לקידום במסלול מקצועי לדרגת מרצה נלווה/מורה, מרצה בכיר נלווה/מורה בכיר

איכות ההוראה ועיצובהיוזמות והובלה 1חומרי למידה 2מחקר ופרסום
נראות, מוניטין (ופוטנציאל למוניטין) בארץ וברמה בין-לאומית– תהודה לעשייה המקצועית על פי השתקפותה בבמות ציבוריות ופרופסיונליות בארץ ובעולם ובקרב חברי הקהילה המקצועית
– נראות של מהלכים במערכת החינוך שהם
מחוללי שינוי או שיפור
השפעה וצבירת מוניטין בעקבות היוזמהתפוצת חומרי הלמידהציטוטים (impact factor)/דירוג כתבי עת, מימון, הזמנה להרצות בכנסים, להופיע בקונצרטים (בארץ ובעולם), להוביל כיתות
אומן וכדו', מאמרי דעה בפלטפורמות מוכרות ובעלות מוניטין ציבורי ומקצועי, ביקורות בעיתונות המקצועית על הישגים
וכדו'
תרומה למכללה– גיוון שיטות הוראה והדרכה
– יצירת שיטות הערכה ו/או שיפור שיטות קיימות
– שילוב טכנולוגיה
– הנחיית עבודות גמר
– הנחייה וחניכה של חברי סגל
– מילוי תפקידים
– ייזום, ארגון והובלה של פעילויות ואירועים
– ייזום והובלה של קבוצות מחקר, סדנאות וכדו'
– מעורבות פעילה ורציפה בוועדות קבלה
– פיתוח קורסים חוצי דיסציפלינות ומסגרות במכללה
– פיתוח תוכניות ייחודיות למכללה
– הרצאות בימי עיון ייעודיים
– השתתפות בפעילויות בקהילת עמיתים ותרומה להפקת תוצרים
תרומה ייעודית לתחום הכשרת מורים,  מערכת החינוך, לחברה ולתרבות– עיצוב דרכי הוראה במוסדות החינוך להשבחת איכות ההוראה ותרומה מחוללת שינוי ו/או שיפור במערכת הבית ספרית
– פיתוח מסגרות ללימודי המשך וליווי דיסציפלינרי ופדגוגי לסגלי הוראה
– פיתוח, חיזוק והובלה של שותפויות, מיזמים ואירועים עם רשויות, מוסדות, משרד החינוך וכד'
– ייזום, ארגון והובלה של פעילויות בין-מוסדיות – פיתוח יוזמות לחיזוק קשרי אקדמיה-שדה
– תוכניות לימודים
– ספרי לימוד והדרכה
– קורסים בתפוצה רחבה (החוצים את גבולות המכללה)
– מחקרים ופרסומים אקדמיים בתחום ההתמחות וההוראה
– פרסומים בבמות מקצועיות
– תוכניות כתובות לסדנאות ולימי עיון ולמידה בתחומי ההתמחות וההוראה
פיתוח מקצועי– התעדכנות דיסציפלינרית והתעדכנות  הוראת הדיסציפלינה במכללה ומחוצה לה – התעדכנות פדגוגית במכללה ומחוצה לה– התעדכנות והובלה בתחומי ייזום ומנהיגות
במערכת החינוך – הובלת סדנאות ופורומים דיסציפלינריים ופדגוגיים
– בניית תוכניות, גישות הוראה ומערכים לפיתוח מקצועי של מורים ומורי מורים
– פיתוח תכניות לחיזוק קשרי אקדמיה-שדה
– השתתפות בקבוצות מחקר;
– פרסומים אקדמיים בתחום הדעת, פרסומים ואקוויוולנטים פרסומיים3 בבמות מקומיות ובין-לאומיות בתחום המקצועי (הכשרת מורים, מוזיקה, אומנות, ספרות וכד')
– הרצאות  בכנסים אקדמיים ומקצועיים
– אוצרוּת תערוכות
שקלול הדרכה פדגוגית
(ציון סף: 80)
מרצה נלווה: 20
מרצה בכיר נלווה: 20
מרצה נלווה: 25
מרצה בכיר נלווה: 20
מרצה נלווה: 25
מרצה בכיר נלווה: 20
מרצה נלווה: 30
מרצה בכיר נלווה: 40
שקלול אומנים
(ציון סף: 80)
מרצה נלווה: 20
מרצה בכיר נלווה: 20
מרצה נלווה: 25
מרצה בכיר נלווה: 20
מרצה נלווה: 15
מרצה בכיר נלווה: 10
מרצה נלווה: 40
מרצה בכיר נלווה: 50


1 יוזמות:
ייזום אישי או עם שותפים הכולל תכנון ופעילות או נטילת חלק בפעילות, הכרוכה בהקצאת זמן ובמאמץ מחשבתי
ופיזי מעבר למצופה בתפקיד ומעבר לשגרה המקובלת.

2 חומרי למידה: חומרים שהמועמד פיתח בעצמו או עם שותפים, שזכו להפצה במכללה ומחוצה לה, בתחומים כגון תוכניות
לימודים, ספרי לימוד, חוברות למידה, ערכות למידה, משחקים לימודיים, תוכנות ולומדות מחשב, תקליטורים חינוכיים,
סרטונים, קלטות (סילבוסים, תרגילים, דפי עבודה שוטפים וכדו' אינם בגדר פיתוח חומרי למידה).

3 אקוויוולנטים פרסומיים: סרטים מקצועיים שהגיעו לפרסום ולשימוש; יצירות בתחום ההתמחות המקצועי של המועמד שזכו לפרסום (כגון יצירה אמנותית, יצירה מוזיקלית, קטלוג של תערוכה, ספרות יפה); כתבות בתקשורת, ניירות עמדה מקצועיים; פטנטים וכד'.


תנאי סף להגשת מועמדות לקידום במסלול מקצועי

1. תואר שלישי (דוקטור) – יתרון
2. פרסומים: דרגת מרצה נלווה: לפחות 7 פרסומים ואקוויוולנטים פרסומיים, ולפחות 5 הרצאות בכנסים, ימי עיון, פורומים
מקצועיים וכדו'; דרגת מרצה בכיר נלווה: לפחות 15 פרסומים ואקוויוולנטים פרסומיים, לפחות 8 מהם התפרסמו אחרי קבלת דרגת מרצה;
לפחות 13 הרצאות בכנסים, ימי עיון, פורומים מקצועיים (זה כולל הרצאות לדרגת מרצה נלווה).
* אקוויוולנטים פרסומיים: סרטים מקצועיים שהגיעו לפרסום ולשימוש; יצירות בתחום ההתמחות המקצועי של המועמד שזכו
לפרסום (כגון יצירה אומנותית, יצירה מוזיקלית, קטלוג של תערוכה, ספרות יפה); כתבות בתקשורת, ניירות עמדה מקצועיים;
פטנטים וכדו'.

חוות דעת
לדרגת מרצה: יש לציין שמות של שני אנשי אקדמיה בכירים בתחומם בעלי דרגה הגבוהה מדרגתך, שהיכרותם אתך מספקת להגשת חוות דעת על עשייתך האקדמית והמקצועית (לפחות אחד מהם הוא איש סגל אקדמי בכיר מחוץ למכללה); כולל פרטים: כתובת המייל ותפקיד באקדמיה.

לדרגת מרצה בכיר: יש לציין שמות של שלושה אנשי אקדמיה בכירים בתחומם בעלי דרגה הגבוהה מדרגתך או זהה לדרגה המבוקשת, שהיכרותם אתך מספקת להגשת חוות דעת על עשייתך האקדמית והמקצועית (לפחות אחד מהם הוא איש סגל אקדמי בכיר מחוץ למכללה), שלא המליצו על קידומך בעבר; כולל פרטים: כתובת המייל ותפקיד באקדמיה.


ג. מקורות הערכה
תעודות
תיעוד (רשימות פרסומים, אישורים וכו')
חוות דעת מומחים
חוות דעת של דיקנים
משובי סטודנטים
הערכה אישית
תפיסת עולם חינוכית (אני מאמין)


ד. הרכב הוועדה, נוהל הגשת מועמדות ונוהלי שיפוט והערכה
הליך הקידום מתקיים בוועדת המשנה של ועדת המינויים המוסדית. בוועדת המשנה שבעה חברים הנמנים עם הסגל האקדמי הקבוע של מכללת לוינסקי לחינוך מתחומי התמחות שונים, ובהם ארבעה חברי סגל שהם  פרופסורים ושלושה חברי סגל בדרגת מרצה בכיר. בראש ועדת המשנה עומד פרופסור שהוא חבר סגל המכללה. מנויים של כל חברי הוועדה וכל שינוי בהרכב הוועדה מאושרים במועצה האקדמית העליונה של מכללת לוינסקי לחינוך. ועדה זו משמשת גם ועדה מקצועית לדרגת מרצה בכיר/מרצה בכיר נלווה/מורה בכיר, אליה יתווסף לפי ההקשר והצורך מומחה מקצועי בתחומו של המועמד.
– מינוי לחבר ועדה ניתן לשלוש שנים (עם אפשרות הארכה לקדנציה נוספת).
נוהל הגשת מועמדות לקידום
מפורט בתקנון בסעיפים 6.2; 6.3; 6.4.
נוהלי שיפוט והערכה של הוועדה
בכל סבב שיפוט והערכה ארבעה שלבים:
א. ישיבת היערכות: בישיבה זו מתקיים דיון סביב נוהלי העבודה, התבחינים, אופן השקלול, תחום התמחותו של כל מועמד. במידת הצורך, נשקלת בוועדה האפשרות לצרף מומחה לצורך הערכת תלקיט של מועמד בעל התמחות ייחודית. בישיבה זו נמסרים לחברי הוועדה בתלקיט קורות חיים של המועמדים ומסמכים רלוונטיים נוספים (אופן איסוף החומרים מפורט בתקנון בסעיפים 6.2.3.4; 6.3.1.3; 6.4.1.3). בתום הישיבה נשלח דוח ביניים ליו"ר ועדת המינויים המוסדית וכן לנשיאת המכללה, שהיא יו"ר המועצה האקדמית העליונה.
ב. שיפוט פרטני: כל חבר ועדה מעריך את המסמכים שנמסרו לו, ומגיש את הערכתו ליו"ר הוועדה.
ג. ישיבה מסכמת: בישיבה זו יו"ר הוועדה מציג באנונימיות את כל ההערכות ואת שקלולן )ממוצע הערכות לגבי כל אחד
מהמועמדים(, מתקיים דיון סביב כל אחד מהמועמדים ומתקבלת המלצה בנוגע התאמתו או אי-התאמתו לקידום. בתום הישיבה נשלח דוח מסכם ליו"ר ועדת המינויים המוסדית וכן לנשיאת המכללה, שהיא יו"ר המועצה vאקדמית העליונה.
ד. המלצות הוועדה: המלצות הוועדה מועברות ליו"ר ועדת המינויים המוסדית לחתימתו, ולנשיאת המכללה שהיא יו"ר המועצה
האקדמית העליונה.
הודעות בדבר קידום או אי-קידום נשלחות לנוגעים בדבר ומתויקות כמפורט בתקנון בסעיפים 6.3.1.3;  6.4.1.3.


Research Track Promotion Criteria

 Teaching Quality and DesignInitiative and Leadership[1]Study Materials[2]Research and Publication
Visibility, reputation (and reputation potential) in Israel and abroad

–   Resonance of professional achievements as they are reflected on public and professional platforms in Israel and abroad and among members of the professional community

–   Visibility of educational system measures that generate transformation or improvement

Impact and gaining reputation for the initiativeStudy material distributionQuotes (impact factor)/publication rating, invitations to speak at conferences in Israel and abroad, funding, judging in local and international publications, member of the board, etc.

 

Contribution to the college

–   Diversifying teaching and training methods

–   Creating new and/or improving current evaluation methods

–   Integrating technology

–   Mentoring final theses

–   Guiding and mentoring staff members

–   Filling roles

–   Initiating, organizing and leading activities and events

– Initiating and leading research groups, workshops, etc.

–   Active and ongoing involvement in acceptance committees

–   Developing cross disciplinary courses and programs

–   Developing programs unique to the college

–   Lecturing at dedicated seminars

–   Participating in peer community activities and contributing to generating deliverables

 

 

 

 

Dedicated contribution to teachers’ training, the educational system, society and culture

–   Designing teaching methods in educational institutions toward improving teaching quality and making a transformational and/or improving contribution to the school system

–   Developing programs for further studies along with disciplinary and pedagogical guidance for the teaching staff

–   Developing, bolstering and leading partnerships, ventures and events with authorities, institutions, Ministry of Education, etc.

–   Initiating, organizing and leading inter-institutional activities and events

–   Developing initiatives for strengthening academia-field relations

–   Curricula

–   Textbooks and training

–   Broad scope courses (exceeding college boundaries)

–   Studies and academic publications in the specialty field and on teaching

Publications on professional platforms

–   Written programs for workshops and seminars and study of the specialty and teaching

 

Professional Development

–   Following disciplinary updates and updates on  teaching the discipline within and outside of the college

–   Following pedagogical updates within and outside of the college

–   Following updates and leading in fields of entrepreneurship and leadership in the educational system

–   Leading workshops and disciplinary and pedagogical forums.

–   Formulating programs, educational programs and arrays for the professional development of teachers and teaching instructors

–               Developing initiatives for strengthening academia-field relations

 

Publications (articles and books) on reviewable academic platforms and publishers in Israel and abroad.

– Academic editing

– Leading and lecturing in research groups

Leading and lecturing at academic and professional conferences in Israel and abroad

– Reviewed research reports

– Doctoral thesis

Weighting

(Threshold grade: 80)

Lecturer: 20

Senior Lecturer: 20

Lecturer: 20

Senior Lecturer: 10

Lecturer: 20

Senior Lecturer: 10

Lecturer: 40

Senior Lecturer: 60

 

Initiatives: Individual or group initiative including planning and activity or taking part in an activity that requires the allocation of time, intellectual and physical efforts beyond those expected of the position and beyond those that apply to the customary routine.

Study materials: Materials that the candidate developed independently or with partners, which were distributed within and outside of the college, relating to curricula, textbooks, workbooks, study kits, learning games, computer and educational software, educational CD’s, clips, tapes (study material development does not include syllabi, exercises, ongoing worksheets, etc.).

 

Research Track Prerequisites

  1. Third degree (Doctorate)
  2. Publications: Lecturer: At least 5 publications on reviewable platforms (at least 2 international); lectures at academic conferences in Israel and abroad. Senior Lecturer: At least 10 publications on reviewable platforms (at least 4 international); lectures at academic conferences in Israel and abroad.

 

[1]  Initiatives: Individual or group initiative including planning and activity or taking part in an activity that requires the allocation of time, intellectual and physical efforts beyond those expected of the position and beyond those that apply to the customary routine.

[2]  Study materials: Materials that the candidate developed independently or with partners, which were distributed within and outside of the college, relating to curricula, textbooks, workbooks, study kits, learning games, computer and educational software, educational CD’s, clips, tapes (study material development does not include syllabi, exercises, ongoing worksheets, etc.).

 


Professional Track Promotion Criteria (= Associate track)

Teaching Quality and DesignInitiative and Leadership[1]Developing Study Materials[2]Research and Publication
Visibility, reputation (and reputation potential) in Israel and abroad

–   Resonance of professional achievements as they are reflected on public and professional platforms in Israel and abroad and among members of the professional community

–   Visibility of educational system measures that generate transformation or improvement

Impact and gaining reputation for the initiative

Study material distribution

 

Quotes (impact factor)/publication rating, funding, invitation to speak at conferences, appear in concerts (in Israel and abroad), lead master classes, etc., opinion column on publicly and professional reputable platforms, achievement critique in professional press, etc.
Contribution to the college

–   Diversifying teaching and training methods

–   Creating new and/or improving current evaluation methods

–   Integrating technology

–   Mentoring final theses

–   Guiding and mentoring staff members

–   Filling roles

–   Initiating, organizing and leading activities and events

–   Leading workshops, master classes, etc.

–   Active and ongoing involvement in acceptance committees

–   Developing cross disciplinary courses and programs at the college

–   Developing programs unique to the college

–   Lecturing at dedicated seminars

–   Participating in peer community activities and contributing to generating deliverables

Dedicated contribution to teachers’ training, the educational system, society and culture

–   Designing teaching methods in educational institutions toward improving teaching quality and making a transformational and/or improving contribution to the school system

–   Developing programs for further studies along with disciplinary and pedagogical guidance for the teaching staff

–   Developing, bolstering and leading partnerships, ventures and events with authorities, institutions, Ministry of Education, etc.

–   Initiating and leading inter-institutional activities.

–   Developing initiatives for strengthening academia-field relations

–   Curricula

–   Textbooks and training

–   Broad scope courses (exceeding college boundaries)

–   Studies and other publications in the specialty field and on teaching

–   Written programs for workshops and seminars and study of the specialty and teaching

Professional Development

–   Following disciplinary updates and teaching the discipline within and outside of the college

–   Following pedagogical updates within and outside of the college

–   Following updates and leading in fields of entrepreneurship and leadership in the educational system

–   Leading workshops and disciplinary and pedagogical forums.

–   Formulating programs, educational programs and arrays for the professional development of teaching instructors

–   Developing initiatives for strengthening academia-field relations

–   Participation in research groups

–   Academic publications in the relevant field, publications and publication equivalents[3] on local and international platforms relating to the profession (teacher training, music, art, literature, etc.)

–   Lectures at academic and professional conferences

–   Exhibition curation

Pedagogic Evaluation Weighting

(Threshold grade: 80)

Associate Lecturer: 20

Senior Associate Lecturer: 20

Associate Lecturer: 25

Senior Associate Lecturer: 20

Associate Lecturer: 25

Senior Associate Lecturer: 20

Associate Lecturer: 30

Senior Associate Lecturer: 40

Artist Weighting

(Threshold grade: 80)

Associate Lecturer: 20

Senior Associate Lecturer: 20

Associate Lecturer: 25

Senior Associate Lecturer: 20

Associate Lecturer: 15

Senior Associate Lecturer: 10

Associate Lecturer: 40

Senior Associate Lecturer: 50

 

Prerequisites for professional track (=Associate)

  1. Third degree (Doctorate) – Advantage.
  2. Publications: Associate Lecturer: At least 7 publications and publication equivalents and at least 5 lectures at conferences, seminars, professional forums, etc.; Senior Associate Lecturer: At least 15 publications and publication equivalents (including associate lecturer level publications); at least 13 lectures at conferences, seminars, professional forums (including associate lecturer level lectures).

[1]  Initiatives: Individual or group initiative including planning and activity or taking part in an activity that requires the allocation of time, intellectual and physical efforts beyond those expected of the position and beyond those that apply to the customary routine.

[2]  Study materials: Materials that the candidate developed independently or with partners, which were distributed within and outside of the college, relating to curricula, textbooks, workbooks, study kits, learning games, computer and educational software, educational CD’s, clips, tapes (study material development does not include syllabi, exercises, ongoing worksheets, etc.).

[3] Publication equivalents: Professional films that were published and used; published creations in the candidate’s professional specialty (artwork, musical piece, exhibition catalog, literature); Media items, professional position papers; Patents, etc.