1. הגדרות:

   1.1 "המכללה" – מכללת לוינסקי לחינוך ע"ש חטיבת הנשים של המגבית המאוחדת בניו-יורק בע"מ (חל"צ).

   1.2 "התקנון" – תקנון זה, כפי שיעודכן מעת לעת על ידי המכללה.

   1.3 "התוכנית " – מסלול הלימודים, בן שנת לימודים אחת, בתוכנית "דלתא".

   1.4 "שכר הלימוד" – שכר לימוד אוניברסיטאי לשנת תש"ף, כפי שיקבע ע"י המועצה להשכלה גבוהה.

   1.5 "המלגה" – הנחה חד פעמית בגובה של 50% משכר הלימוד למועמד בתוכנית.

   1.6 "מועמד" – מועמד ללימודים בתוכנית בשנת תש"ף.

 

2. כללי:

   2.1 בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בדבר הזכאות, באתר המכללה או בכל דרך אחרת, יגברו הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין, למעט במקרה של שינוי התקנון.

   2.2 המכללה רשאית לבטל בכל עת את הזכאות או לשנות את תנאיה.

   2.3 במקרה של שינוי תנאי הזכאות יעודכן התקנון והנוסח המעודכן הוא שיחייב החל ממועד העדכון ואילך.

   2.4 תקנון זה נכתב בלשון זכר לצורך נוחות בלבד, כל הנכתב בלשון זכר מכוון גם ללשון נקבה.

 

3. הזכאות למלגה:

   3.1 מועמד יחשב לזכאי למלגה עם קיומם של כל התנאים כדלקמן:

      3.1.1 המועמד נרשם לתוכנית ושילם דמי הרשמה, עד למועד סיום ההרשמה לתוכנית;

      3.1.2המועמד שילם מקדמה על חשבון שכ"ל.

      3.1.3המועמד קיבל מהמכללה אישור קבלה לתוכנית.

      3.1.4המועמד הסדיר הוראת קבע לתשלום שכר לימוד.

 

4. אופן מימוש המלגה:

   4.1 עם תחילת הלימודים בתוכנית בפועל, תעודכן יתרת שכר הלימוד תזוכה כרטסת התשלומים של הזכאי בגובה המלגה.

   4.2 המכללה שומרת לעצמה את הזכות לאשר באופן חריג, כי סטודנט שאינו עומד בתנאים המפורטים בסעיף 3 לעיל ייחשב זכאי, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם לנהליה.

 

5. הפסקת לימודים:

   5.1 בכל מקרה בו יבוטלו לימודיו של הסטודנט, בטרם תחילת שנת הלימודים ו/או במהלך שנת הלימודים, תבוטל המלגה במלואה, והסטודנט יחזיר את סכום המלגה למכללה, ככל ושולמה, לא יאוחר מחודש יוני 2020.

 

6. שונות:

   6.1 המועמד מסכים, מאשר ומצהיר כי הוא קרא והבין תקנון זה וכי הוא מקבל על עצמו את כל הוראותיו.

   6.2 הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד, וסמכות השיפוט הייחודית נתונה לבית המשפט המוסמך בעיר תל-אביב.

 

בברכה,
הנהלת מכללת לוינסקי לחינוך

 

פרופ' מיכל בלר, נשיאת המכללה                                                                                       עופר קלפר, מנכ"ל