*המידע עשוי להשתנות בהתאם להחלטות הנהלת המכללה

תקצירי הקורסים בחינוך לשוני בחברה רב-תרבותית

 

מחקר איכותני | ד"ר עינב ארגמן

הקורס יעסוק במחקר האיכותני כתפיסת עולם מדעית (בהשוואה למחקר הכמותי), ברקע לצמיחתו, בגישות מרכזיות ובמתודולוגיות מחקר. הוא ישלב בין הצגה תיאורטית של גישות מחקר שונות בפרדיגמה האיכותנית והוגים מרכזיים בהן, לבין התנסות מעשית באיסוף נתונים ובניתוח תוכן. יוקדש זמן לחידוד והכוונה בסוגיות שיעלו בתהליך הלימוד בקורסים אחרים שבהם נדרשים הסטודנטים לעבודות מחקר איכותניות.


המחקר הכמותי | ד"ר שלומית שניצר-מאירוביץ'

מחקר ויצירת ידע הם אבני יסוד הכרחיות בכל פרופסיה, ובמיוחד בזו שעיקרה תהליך מובנה של הקניית ידע כחינוך. לפיכך, הקורס חושף את הסטודנטיות למגוון המושגים המרכזיים של המחקר הכמותי ולתהליך של עבודת החוקר בשדה החינוכי. הקורס מתמקד הן בסטטיסטיקה תיאורית והן בסטטיסטיקה היסקית. הנושאים המרכזיים: תהליך עבודת החוקר, סוגי משתנים, סטטיסטיקה תיאורית, מהימנות ותוקף, סטטיסטיקה היסקית, בדיקת השערות ומובהקות, מבחןT  למדגמים בלתי-תלויים וניתוחי שונות בסיסיים. הדגש בהתאמה בין מערכי מחקר לפרוצדורות סטטיסטיות.


המחקר הנרטיבי | פרופ' אילנה אלקד-להמן

הקורס יעסוק בהבנת המפנה הנרטיבי ובמשמעויותיו למחקר האיכותני, תוך התנסות חווייתית בכיתה במפגש עם נרטיבים, קריאה במחקרים שפורסמו והתנסות בביצוע מחקר קטן. נעסוק בקורס בתחומים: הבנת ייחודו של הנרטיב, היתרונות שהוא מציע לצרכים מחקריים ומגבלותיו, מאפייני הנרטיב, עיון בסוגיות הכרוכות בהצבת מטרה למחקר נרטיבי, שאלות מחקר ושאלות ריאיון, סוגיות אתיות במחקר הנרטיבי, ודרכים להתמודדות עימן, התנסות בהפקת נרטיבים אישיים, ובהקשבה לנרטיבים של עמיתים, התנסות בקיום ראיונות נרטיביים ובתכנון פרוטוקולים לריאיון, התנסות בניתוח ובפרשנות נרטיבים לאור שתיים-שלוש גישות, נדון בנרטיבים מסופרים בראיון וכן בנרטיבים כתובים ביומנים, בממוארים, במכתבים, ברשת ובנרטיבים 'קטנים' בחיי יומיום.


פיתוח מיומנויות אורייניות ואקדמיות | ד"ר הילה יעקבי

שפע המאמרים שקיים בנושאי חינוך, שפה ורב-תרבותיות מחייב את הסטודנט לדעת לברור בקפידה את המקורות האקדמיים שעליהם יסתמך בעבודותיו האקדמיות כמו גם בעבודתו המעשית. על הסטודנט לפתח מיומנות של קריאה מושכלת כדי לעמוד בשטף המידע הקיים ברחבי הרשת ובספרייה. מיומנות חשובה נוספת נוגעת ליכולתו של הסטודנט לבצע חיפוש ספרות ממוקד ויעיל. כמו כן, לאחר שמצא את המידע הרלוונטי עליו לדעת לארגן את המאמרים בדרך נוחה ונגישה, אשר תאפשר לו לגשת למקורות הביבליוגרפיים בקלות ובנוחות. בקורס נלמד על נושאים אלו על ידי הרצאות פרונטליות, אך גם על ידי תרגול מעשי וזאת בליווי אישי של המרצה.


רב-תרבותיות ורב-לשוניות: היבטים חינוכיים ואורייניים [סמינריון חינוך] | פרופ' חנה עזר

מטרת הסמינריון היא לבחון את מהותן ואת משמעותן של רב-תרבותיות ורב-לשוניות בחברה ובחינוך בישראל באמצעות תיאוריה, דיונים ביקורתיים ומחקר יישומי. בקורס יוצגו מודלים של רב-תרבותיות וגישות להוראה רב-לשונית, והתאמתם למציאות הישראלית. כמו כן, יודגשו מאפיינים של אוריינות רב-תרבותית ותפקידה בטיפוח המודעות הרב-תרבותית של הלומד במערכת החינוך, לקראת השתלבותו כאזרח במדינה, על רקע סוגי מחקר שונים בעולם ובארץ. במהלך הסמינריון, יחקור כל משתתף סוגיה רלוונטית בשיטת מחקר כמותית או איכותנית, לפי בחירתו, ויגיש עבודה סמינריונית מחקרית.


עיון בטקסטים כתובים ודבורים בהקשרים בית-ספריים: היבטים בלשניים ואינטר-טקסטואליים [סמינריון עברית, ערבית] | פרופ' רחל חיטין-משיח

הסטודנטים יבחנו טקסטים מתקופות שונות שנבחרו להוראה במסגרת שיעורי שפה וספרות, או שהופקו במסגרתם. לצורך זה, כדי להקיף את מכלול ההיבטים הקשורים לעיון בטקסטים כתובים ודבורים בהקשרים בית-ספריים, הסמינריון ייסוב סביב ארבעה צירים: תקופה, מאפיינים רטוריים, סוגי טקסטים, הקשר מקצועי בית-ספרי. נקרא טקסטים מתקופות שונות ונזהה את מאפייניהם. נעסוק בגישות תיאורטיות, באמצעים בלשניים לניתוח טקסטים ובמגע בין לשונות. במחקריהם הסטודנטים ינתחו טקסטים בעברית ובערבית בכלים בלשניים, מבניים וסמנטיים, יזהו את האמצעים הרטוריים האופייניים לטקסט הנחקר ויעמדו על מאפייני הכתיבה האינטר-טקסטואלית ואופניה. הסטודנטים יעגנו את מחקריהם בהקשרים חברתיים-תרבותיים ובהקשרים בית-ספריים מקצועיים, ויבחנו את תרומתם לחינוך הלשוני לאור הנחות היסוד שבתוכניות הלימודים בחינוך לשוני (יסודי), בעברית (על-יסודי), בעברית כשפה נוספת במגזר הדרוזי ובמגזר הערבי, וכן בתכוניות לימודים בערבית.


רכישת שפה ולקויות למידה | ד"ר בתיה סרוסי

מטרת הקורס היא לעמוד על המורכבות ועל הייחודיות בתפיסת שפה ובהתפתחות שפה וזאת כדי להבין לעומק את  דפוסי ההתפתחות התקינה וכן חריגות מדפוסי ההתפתחות התקינה בדמות קשיי שפה-למידה. הנושאים התשתיתיים שיידונו בקורס הם תחומי השפה, נקודות זמן חשובות בהתפתחות השפה, התפתחות השפה המוקדמת והמאוחרת, הממשק בין שפה דבורה וכתובה, הממשק בין קריאה וכתיבה והממשק בין שפה ובין תחומי התפתחות אחרים כמו קוגניציה, התפתחות חברתית ורגשית. בהמשך ייסקרו קשיי שפה ממקור מולד כמו גם קשיים בשפה על רקע דו-לשוניות או שונות תרבותית ויידונו דרכים לפשט ולהנגיש לשונית את החומר הנלמד ברגישות ובהתייחסות לייחודיות של כל תלמיד.


למידה, זיכרון ושפה | ד"ר הילה יעקובי

מערכת הזיכרון על כל סוגיה משרתת אותנו מהיוולדנו בכל ההיבטים של חיינו ומאפשרת לנו תפקוד תקין בחיי היומיום. כל תהליכי הלמידה שאנו חווים, ובפרט היכולות השפתיות של האינדיבידואל, מהוות את הדוגמה הטובה ביותר לנחיצותה ולמעורבותה של מערכת הזיכרון בהתפתחות שלנו כבני אנוש המתפקדים בחברה. בקורס נלמד על מערכות הזיכרון הפועלות במוח, על האופן שבו הן משפיעות על הווייתנו כאינדיבידואלים, על מידע ומיומנויות ונתייחס באופן ספציפי ללימוד שפה. נלמד על מנגנונים מוחיים משלימים למערכת הזיכרון המהווים חלק בלתי-נפרד מתהליכי למידה. נוסף על כך, נדון בהבדלים בין-אישיים ביכולות אלו ועל האופן שבו הם ישפיעו על יכולות למידה בכלל, ובפרט על לימוד שפה.


מורפולוגיה של שפות שמיות: מאפיינים ותהליכי עיבוד| ד"ר הדס ולן

בקורס נדון במורפולוגיה, בתצורת המילים בשפות שמיות תוך התמקדות בעברית ובערבית. בקורס יוצגו ‏ההבדלים בין מבנה המילים בשפות שמיות ובין מבנה המילים בשפות שאינן שמיות כפי שהם מובאים על ידי ‏תיאוריות בלשניות. לאחר הצגת הנושא מבחינה בלשנית, נדון במורפולוגיה השמית מנקודת מבט התפתחותית ‏ופסיכו-בלשנית. כלומר, ניווכח באופן שבו המבנה השמי בא לידי ביטוי בתהליך רכישת השפה ובאופן שבו דוברי שפות ‏אלו מעבדים מילים כתובות ודבורות. נוסף על כך, נדון בהשלכות היישומיות של הממצאים המחקריים שיוצגו במהלך ‏הקורס ובאופן שבו הם באים לידי ביטוי בתהליך ההוראה בכיתה.


תכנון לימודים להוראת שפה | ד"ר עינב ארגמן

הקורס יתבונן בתכנון לימודים המכוון ספציפית להוראת שפות. נעסוק בנושאים תיאורטיים ומעשיים הנגזרים מתכנון מסוג זה, על מאפייניו הייחודיים, בהם ההתייחסות: (א) לרב-לשוניות – כיתת השפה כמכילה דוברי L1 L2  וכעוסקת בשפות אלה תוך מודעות לשונית ותרבותית; (ב) לקוריקולום גלובלי ומקומי; (ג) למולטי-מודליות של תכנים נדרשים להוראה. נבחן את האופן שבו נושאים אלה חודרים לכיתת השפה ולתכנון הלימודים בה, כשאנו נעים בין רמת המקרו (הבינלאומית, הארצית והמוניציפלית), לרמת המיקרו (הבית-ספרית והכיתתית). השיעורים יתבססו על הרצאות, דיון בחומרי קריאה ותרגול.


ידע ופרקטיקות בשיח הרטורי | ד"ר דולי לוי

טיפוח פרקטיקה של שיח רטורי הוא בסיס ותנאי הכרחי לפיתוח כשירות בתחום האוריינות, לקידום תרבות שיח נאור ואפקטיבי, לחינוך לאזרחות ולפלורליזם, לפיתוח החשיבה הביקורתית והאזנה לזולת. שיח רטורי מודע ואפקטיבי הוא בין היעדים הבולטים בגיבוש דמות הבוגר הרצוי במערכת החינוך. לפיכך, המורה בזכות מעמדו ממלא תפקיד מרכזי ביצירת אינטראקציית שיח רטורי לימודי ואיכותי באקלים כיתתי המאפשר ללומדים להוציא מהכוח אל הפועל את המיטב הטמון בהם. קורס זה מזמין את המורים ללמוד על אודות מרכיבי הפרקטיקה של השיח הרטורי, לבחון את המניעים ואת העמדות המנחים אותם באינטראקציה עם הלומדים ולהבין את חשיבות תפקידם.


העשרה שפתית בחברה רב-תרבותית: מקומן של יצירות ספרות בישראל ובעולם | ד"ר נילי אריה-ספיר

במסגרת הקורס נבחן את תפקידיהן של יצירות ספרות רשמיות (יהודיות, ערביות – שנכתבו בעברית ומתורגמות מאנגלית) ועממיות מתחומי הפרוזה והשירה בתהליך העשרת שפתם של תלמידים בגילים שונים. נדון באופנים שונים של העשרת השפה באמצעות היצירות (לדוגמה, תוך בחינת שימוש במשלבים גבוהים, באמצעים אומנותיים ובניסוחים מורכבים). כן נדון בהעמקתו ובהרחבתו של עולמם החברתי והתרבותי של התלמידים בעקבות העשרת שפתם באמצעות היצירות. נפתח את הקורס לדיון במשמעות הנגשת יצירות ספרותיות שלהן ניסוחים מורכבים לתלמידים על ידי עיבודן, ובמשמעות תפקידיהן של יצירות מתורגמות בהעשרת שפתם של תלמידים.


English and Globalization [online] | Dr. Drorit Markovits-Ram

In this course we shall identify the philosophical and historical trends that led to establishing the status of English as a global language. What are the geopolitical implications of this situation? What is the impact of globalization processes on teaching English worldwide and in Israel?


בין CNN לאל ג'זירה [מקוון] | ד"ר חוסני אלח'טיב שחאדה

קורס זה יפתח בפני הסטודנטים צוהר להיכרות עם דרכי העברת המידע המעודכן ביותר בכלי המדיה השונים הנוגעים לעולם הערבי. במהלך הקורס נעקוב אחר שידורי אל-ג'זירה ו CNN-באינטרנט, הכוללים שידור חי מהטלוויזיה ונעיין במאמרי מערכת ומאמרי דעת השייכים למדורים השונים המופיעים באתרי העיתונות הערבית האלקטרונית. נכלול גם צפייה בשידורים חוזרים או מוקלטים של תוכניות המטפלות בנושאים הנחשבים ״בוערים״ ומעניינים את הצופה הערבי, כגון תרבות, דת, אקטואליה, פוליטיקה, אומנות, ספרות, שירה, מוזיקה ועוד. נכיר את מכלול הפרסומים החדשותיים והאינטלקטואליים דרך אתרים אלה. נוסף על כך, נכיר באופן פעיל את אתרי האינטרנט הפופולריים בפריסה עולמית המציגים חדשות וידיעות על נושאים מגוונים המתייחסים לעולם הערבי בהקשריו הפנימיים והגלובליים כאחד.


סדנת פרויקט | ד"ר עינב ארגמן; פרופ' אילנה אלקד-להמן

הסדנה מיועדת לליווי ולתמיכה קבוצתית ופרטנית בסטודנטים בתהליך כתיבת עבודת הפרויקט משלב בחירת הנושא ושאלות המחקר, ועד להגשת העבודה כולה. הסדנה אינה תחליף לתפקיד המנחה האישי של הסטודנט. הסדנה תעסוק בסוגיות עקרוניות הכרוכות בביצוע עבודה רחבה שלה אופי מחקרי-אמפירי או יישומי, תוך מתן תשובות לשאלות ועזרה בקבלת החלטות הנוגעות בתכנון ובכתיבת הפרויקט.


פורום חינוך לשוני 

פורום חינוך לשוני כולל השתתפות בכנסים, בימי עיון, בהרצאות אורח ובסיורים. במהלך שנת הלימודים האקדמית יתקיימו מגוון פעילויות – כולן בימי רביעי. הנוכחות בפעילויות אלה חובה.