*המידע עשוי להשתנות בהתאם להחלטות הנהלת המכללה

תקצירי הקורסים בחינוך לשוני בחברה רב-תרבותית

* הקורסים ניתנים לסירוגין

מחקר איכותני | ד"ר עינב ארגמן

הקורס יעסוק במחקר האיכותני כתפיסת עולם מדעית (בהשוואה למחקר הכמותי), ברקע לצמיחתו, בגישות מרכזיות ובמתודולוגיות מחקר. הוא ישלב בין הצגה תאורטית של גישות מחקר שונות בפרדיגמה האיכותנית והוגים מרכזיים בהן, לבין התנסות מעשית באיסוף נתונים ובניתוח תוכן. יוקדש זמן לחידוד והכוונה בסוגיות שיעלו בתהליך הלימוד בקורסים אחרים בהם נדרשים הסטודנטים לעבודות מחקר איכותניות.


המחקר הכמותי | ד"ר ניבה ונגרוביץ

קורס המחקר הכמותי מקנה ידע והבנה מחקרית בסטטיסטיקה תיאורית ועסקית לצורך ניתוח מחקרים כמותיים. בקורס נלמדים דרכי פירוש ודיווח של נתונים סטטיסטיים בהתבסס על תוכנת spss לניתוח נתונים סטטיסטיים כמותיים.


חקר הטקסט והשיח | פרופ' עירית קופפרברג

מטרת הקורס להתמקד בכלי מחקר הולמים לניתוח שיח דבור, כתוב ומקוון שעשויים לסייע לסטודנטים בעריכת מחקרים במסגרת לימודי התואר השני. לקורס שני חלקים: 1. לימוד התפקיד של הסיפור האישי בבניית הזהות המקצועית בהקשר מוסדי; 2. חקר שיח אינטראקטיבי דבור, כתוב ומקוון בהקשר מוסדי-חינוכי. מבנה הקורס כולל: 1. הגדרה של דרישות הקורס ודרכי ההערכה;
2. לימוד מונחי יסוד בתחום חקר השיח; 3. לימוד דרכים לאיסוף נתונים; 4. לימוד שיטות ניתוח שונות והתאמתן למטרות המחקר; 5. אמינות ואתיקה במחקר איכותני; 5. התמקדות בהצגת הממצאים; 6. התמקדות בבניית פרשנות.


המחקר הנרטיבי | פרופ' אילנה אלקד-להמן

הקורס יעסוק בהבנת המפנה הנרטיבי במחקר ובמשמעויותיו לתחומי המחקר השונים במדעי החברה, תוך מפגש עם מחקרים שבוצעו והתנסות בביצוע מחקר קטן. נושאי הקורס: הבנת כוחו של הנרטיב, ייחודו  לצרכים מחקריים ומגבלותיו; למידה על מאפייני הנרטיב; התנסות בהפקת נרטיבים אישיים, ובהקשבה לנרטיבים של עמיתים; התנסות בקיום ראיונות נרטיביים למיניהם ובתכנון פרוטוקולים לראיון; התנסות בניתוח ובפרשנות של טקסטים נרטיביים תוך שימוש בתאוריות מקובלות בתחום; התמודדות עם סוגיות אתיות במחקר הנרטיבי.  נדון בנרטיבים מסופרים בראיון וכן באלה שנמסרים בכתיבה ביומנים, בממוארים, במכתבים, בבלוגים ובפוסטים ברשת.


מחקר איכותני מתקדם [מסלול תזה; חצי מקוון] | פרופ' מיכל צלרמאיר

קורס זה מלווה את המחקרים האיכותיים של הסטודנטים לתואר שני עם תזה במהלך ביצוע המחקרים שלהם. בקורס יושם דגש על הנושאים הבאים: התפתחות המחקר האיכותי לסוגותיו השונות – מהאנתרופולוגיה של המאה ה-19 ועד למחקר הפוסטמודרני של היום; כלים לאיסוף וניתוח נתונים; דילמות אתיות במחקר האיכותי; ההבדלים בינו לבין המחקר הכמותי; ועקרונות הכתיבה של המחקר האיכותי.


פיתוח מיומנויות אורייניות ואקדמיות | ד"ר דולי לוי

הקורס מתמקד בפיתוח יכולות הבנה והפקה של טקסטים כתובים בהתאם לנורמות כתיבה אקדמיות, ועוסק במיומנויות קריאה וזיהוי מאפייני הטקסט, במיומנויות כתיבה של סוגות שונות והתאמת המשלב, ובעיקר במיומנויות של מיזוג טקסטים לצורך כתיבה של סקירת ספרות מחקרית, בשימוש אתי במקורות המידע ובאמות מידה להערכה ביקורתית.


רב-תרבותיות ורב-לשוניות: היבטים חינוכיים ואורייניים [סמינריון חינוך] | פרופ' חנה עזר

מטרת הסמינריון היא לבחון את מהותן ואת משמעותן של רב-תרבותיות ורב-לשוניות בחברה ובחינוך בישראל באמצעות תאוריה, דיונים ביקורתיים ומחקר יישומי.  בקורס יוצגו מודלים של רב-תרבותיות וגישות להוראה רב-לשונית, והתאמתם למציאות הישראלית. כמו כן, יודגשו מאפיינים של אוריינות רב-תרבותית ותפקידה בטיפוח המודעות הרב-תרבותית של הלומד במערכת החינוך, לקראת השתלבותו כאזרח במדינה, על רקע סוגי מחקר שונים בעולם ובארץ. במהלך הסמינריון, יחקור כל משתתף סוגיה רלוונטית בשיטת מחקר כמותית או איכותנית, לפי בחירתו, ויגיש עבודה סמינריונית מחקרית.


טקסטים כתובים ודבורים: עיון בלשני ואינטרטקסטואלי [סמינריון עברית, ערבית] | פרופ' רחל חיטין-משיח

הסמינריון מיועד למתמחים בשפה העברית ולמתמחים בשפה הערבית. מטרת הסמינריון להציג מסגרות תאורטיות ובלשניות לניתוח טקסטים. במהלך הקורס ננתח בכלים בלשניים מבניים וסמנטיים טקסטים כתובים ודבורים מסוגות שונות המזדמנים בהקשרים שונים. כמו כן נעמוד על מאפייני הכתיבה האינטרטקסטואלית ואופניה, נזהה מקורות עבריים קלסיים ומודרניים ומקורות אוניברסליים, ונעגן את הטקסטים בהקשרים חברתיים ותרבותיים.


אנגלית כשפה זרה באוכלוסיות שונות בישראל: הוראה, הערכה, התערבות וקידום [סמינריון אנגלית] | ד"ר איריס שבתאי-אלפי

סמינריון מתקדם זה עוסק בהוראת אנגלית, ומעודד מחקר בכל תחום הנושק להוראת אנגלית באוכלוסיות שונות ובגילים שונים בישראל. הקורס מציג מודל הערכה והתערבות בהקשר טקסטואלי לקידום יכולות שפה ואוריינות באנגלית וממחיש מגוון מחקרים המושתתים על עקרונותיו, והמקדמים לאורו תלמידים באופן ממוקד ומדויק. חלקו הראשון כולל תאוריה ובה: מושגים בלשון שנייה, מודלים להסבר הקושי בהפנמת לשון שנייה, אפנות דבורה וכתובה, מדדי פוריות הטקסט, הוראה והערכה בהקשר של שיח, הערכה פורמטיבית בלשון שנייה. חלקו השני של הסמינריון מחקרי, ובו נלמד לערוך מחקר אמפירי באנגלית, לכתוב סקירת ספרות מחקרית, פרק מתודולוגיה, ניתוח ממצאים והדיון בהם וביבליוגרפיה. במהלך הקורס יינתן דגש לניתוח כמותני ואיכותני ולעקרונות הכתיבה האקדמית באנגלית, ותינתן הדרכה קבוצתית ואישית.


רכישת שפה ולקויות למידה | ד"ר בתיה סרוסי

המטרה המרכזית של הקורס היא פתיחת צוהר והעלאת המודעות למקומה המרכזי של השפה בעולמנו, בהתפתחות הילד ובתפקודו. לשם כך נערוך הכרות מקיפה עם רכיבי השפה השונים ועם שלבי רכישת השפה והתקשורת האנושית. נעמיק את ההכרות עם לקויות שונות בתקשורת, בשפה ובדיבור, ונדון בהשלכותיהן.


למידה וזיכרון | ד"ר אילת קצוף

במהלך העשור האחרון מדעי המוח והקוגניציה הניבו מידע חדש רב על אודות הדרכים שבהן המוח מעבד, מאחסן ושולף מידע. אנשי הוראה הם צרכנים ראשוניים וחשובים למידע מצטבר זה. היכולת לבנות מערכת לימודית מתאימה מבוססת גם על הכרת ההיבטים הפסיכולוגיים והביולוגיים של תהליכי הלמידה והזיכרון בהם יעסוק הקורס. בקורס זה נכיר את התאוריות והמחקרים הקלסיים כמו גם את הממצאים החדישים ביותר בתחום הלמידה והזיכרון. הגישה שבה יילמד הקורס תהיה גישה מולטי-דיסציפלינרית אשר תאפשר להתוודע לתחום המחקר של למידה וזכירה ברמה ההתנהגותית הקוגניטיבית והנוירו-ביולוגית.


מורפולוגיה של שפות שמיות: מאפיינים ותהליכי עיבוד | ד"ר הדס ולן

בקורס נדון במורפולוגיה, בתצורת המילים, בשפות שמיות תוך התמקדות בעברית ובערבית. בקורס יוצגו ההבדלים בין מבנה המילים בשפות שמיות ובין מבנה המילים בשפות שאינן שמית כפי שהם מובאים על ידי תאוריות בלשניות. לאחר הצגת הנושא מבחינה בלשנית, נדון במורפולוגיה השמית מנקודת מבט התפתחותית ופסיכו-בלשנית, כלומר נראה כיצד המבנה השמי בא לידי ביטוי בתהליך רכישת השפה ובאופן שבו דוברי שפות אלו מעבדים מילים כתובות ודבורות. נוסף על כך, נדון בהשלכות היישומיות של הממצאים המחקריים שיוצגו במהלך הקורס וכיצד הם באים לידי ביטוי בתהליך ההוראה בכיתה.


היבטים תרבותיים בתכנון לימודים | ד"ר עינב ארגמן

הקורס יעסוק בתהליך תכנון הלימודים – במושגים, בתאוריות ובמודלים העומדים בבסיס התהליך; הללו יוצגו על הרצף שבין תכנון לימודים מסורתי לפוסט-מודרניסטי. נתמקד בתהליך ובתוצריו ברמת המקרו הארצית או המחוזית, ברמת המיקרו הבית-ספרית והכיתתית, ונדון בקשר ביניהן תוך בחינה מושכלת של התחום והגורמים השונים הפועלים בעיצובו; יודגשו אספקטים תרבותיים ורב-תרבותיים, תוך עיסוק בשאלה – של מי התרבות המיוצגת בתכנון הלימודים. מלבד העמקה תאורטית ובניית שפה מושגית בתחום, יתנסו הסטודנטים בתכנון, בפיתוח ובהערכה של יחידת הוראה (מכוונת תרבות מסוימת או רב-תרבותית) לאור תכני הקורס העיוניים.


מדיניות לשונית בישראל | ד"ר דרורית רם מרקוביץ

בישראל, שבה מתקיימות בפועל שפות רבות במרחב התרבותי, המדיניות הלשונית משקפת את הנכונות של הממסד להכיל או להדיר קבוצות חברתיות ולקבוע להן מקום מובחן בהיררכיה הגאופוליטית. מטרת הקורס היא לעמוד על התאוריה של מושג המדיניות הלשונית, על המדיניות הלשונית בפועל בישראל ובמדינות אחרות ועל הפרקטיקות הלשוניות בחינוך בישראל.


גישות להוראת אנגלית כשפה זרה [מקוון] | ד"ר דרורית רם מרקוביץ

The goal in this course is to become an integral part of worldwide pedagogical discourse with regard to teaching English as a foreign language, and design practices that are in congruence with current theories in foreign language teaching. Therefore, terms and approaches within the discourse revolving around teaching English as a foreign language or as an additional language in the "post methods" era of globalization and the 21st century will be discussed.


סדנת פרויקט | ד"ר עינב ארגמן

הסדנה מיועדת לליווי ולתמיכה קבוצתית ופרטנית בסטודנטים בתהליך כתיבת עבודת הפרויקט: משלב בחירת הנושא ושאלות המחקר, ועד להגשת העבודה כולה. הסדנה אינה תחליף לתפקיד המנחה האישי של הסטודנט. במהלך הלימוד בסדנה נעסוק בסוגיות עקרוניות הכרוכות בביצוע עבודה רחבה בעלת אופי מחקרי-אמפירי או יישומי, תוך מתן תשובות לשאלות ועזרה בקבלת החלטות הנוגעות לתכנון ובכתיבת הפרויקט.


סדנת תזה | פרופ' מיכל צלרמאיר

קורס זה מהווה סדנת תמיכה לסטודנטים במהלך תכנון התזה וכתיבתה. בקורס יושם דגש על שלושה נושאים עיקריים: התאמה בין הנושא לבין השיטה, תהליכי פיתוח וניתוח, וכתיבה אקדמית על פי דרישות המועצה להשכלה גבוהה.


פורום חינוך לשוני 

פורום חינוך לשוני כולל השתתפות בכינוסים, בימי עיון, בהרצאות אורח ובסיורים. במהלך שנת הלימודים האקדמית יתקיימו מגוון פעילויות – כולן בימי רביעי. הנוכחות בפעילויות אלה חובה.