logo_iriyat_taלמי מתאימה התוכנית?

התוכנית מתאימה לאקדמאים תושבי העיר תל אביב-יפו המעוניינים לקחת חלק במערכת החינוך השוויוני והדמוקרטי בעיר ולהיות שותפים למהלכים פורצי דרך בבתי הספר בעיר.
התוכנית ראשונה מסוגה, ומיועדת למעוניינים לעשות שינוי משמעותי עבורם ועבור החברה הסובבת אותם.

על התוכנית

הלימודים בתוכנית יאפשרו הכרות עם מערכת החינוך העירונית ועם תפיסתה החינוכית הייחודית בדגש על יזמות מורים, הובלת חדשנות פדגוגית, חינוך אישי והוראה פרטנית, מענה לצרכים הדיפרנציאליים של התלמידים וטיפוח חשיבה יצירתית.

תוכנית הלימודים כוללת יום עד יום וחצי לימודים בשבוע במתכונת מיוחדת. נוסף לכך, תתקיים הכשרה ייחודית בקיץ במתכונת מואצת. הסמסטר האחרון ללימודים (בשנת תש"פ) יתקיים במתכונת In Service, במקביל לעבודה במערכת החינוך בעיר, במתכונת של יום אחד בשבוע בשעות אחר הצוהריים. העובדים במערכת החינוך יוכלו להתחיל בשנה זו גם את הסטאז' בהוראה.

התוכנית המוצגת בהמשך מיועדת למועמדים אקדמאים בעלי תואר אקדמי באחד מהתחומים הבאים:
אנגלית, מתמטיקה, לשון עברית, ביולוגיה או טבע (מדעים)

מועמדים בעלי תארים מתחומים אחרים יוכלו להצטרף לתוכנית בתוספת לימודי השלמה בתחום הדיסציפלינה (התמחות).
לימודים אלו יהיו במסגרת מערכת הקורסים הרגילה במכללה ומעבר לשעות ולימים בתוכנית במהלך שני סמסטרים בשנת תש"פ.

פירוט התוכנית:

סמסטר א' תשע"ט – התנדבות במסגרת תומכי הוראה

במהלך הסמסטר הראשון ישמשו המשתתפים תומכי הוראה בבתי הספר, למשך שעתיים שבועיות בלבד.

הם יוכשרו לכך על ידי גופים מפעילים תומכי הוראה המוכרים על ידי משרד החינוך בשיתוף משרד החינוך ומינהל החינוך בתל-אביב.
* תומכי ההוראה לא יתנדבו בבתי הספר שילדיהם לומדים בהם.

משתתפים אשר ירצו בתום הסמסטר להמשיך בתוכנית לקראת הסבה להוראה ימוינו על ידי מינהל החינוך.
אחרי המיון תיבדק זכאותם לוותק במשרד החינוך.
שעות ההכשרה וההתנדבות בסמסטר הראשון יוכרו לאקרדיטציה בהיקף של 2 ש"ש (60 שעות בפועל).

פריסת הלימודים לבית הספר העל-יסודי:

במהלך הסמסטר השני יוכשרו המשתתפים במהלך יומיים בשבוע
יום אחד בשעות אחר הצוהריים (טרם נקבע)

שעות יום ב (יום 1) יום 2 (יום שישי)
9:30-8:00

התנסות בבתי הספר

 

התנסות בבתי הספר

5 ש"ש (עבור 2 ימי התנסות)

11:30-10:00
13:30-12:00
15:30-14:00 1 ש"ש
17:30-16:00 1 ש"ש
19:30-18:00 1 ש"ש
מקוון 1 ש"ש
סה"כ 9 ש"ש

סה"כ שעות בסמסטר ב' תשע"ט: 9 ש"ש (270 שעות)

 

סמסטר קיץ תשע"ט
סמסטר קיץ מרוכז בן ארבעה שבועות בימים ראשון-חמישי (סה"כ 20 ימי לימוד) כולל עבודה בבית ספר של הקיץ

שעות סמס' קיץ
9:30-8:00

התנסות בבתי ספר קיץ

4 ש"ש

11:30-10:00
13:30-12:00
15:30-14:00 1 ש"ש
17:30-16:00 1 ש"ש
מקוון 1 ש"ש
סה"כ 7 ש"ש

סה"כ שעות בסמסטר קיץ: 7 ש"ש (210 שעות)                  

 

סמסטר א' תש"פ

(יום ג) שעות לימודים אחה"צ
15:30-14:00 1 ש"ש
17:30-16:00 1 ש"ש
19:30-18:00 1 ש"ש
מקוון 1 ש"ש
מקוון 2 ש"ש
סה"כ 6 ש"ש

סה"כ סמסטר א תש"פ: 6 ש"ש (180 שעות)

פריסת הלימודים לבית הספר היסודי:

במהלך הסמסטר השני יוכשרו המשתתפים במהלך יומיים בשבוע
יום אחד בשעות אחר הצוהריים (טרם נקבע)

שעות יום ב (יום 1) יום 2 (יום שישי)
9:30-8:00

התנסות בבתי הספר

 

התנסות בבתי הספר

5 ש"ש (עבור 2 ימי התנסות)

11:30-10:00
13:30-12:00
15:30-14:00 1 ש"ש
17:30-16:00 1 ש"ש
19:30-18:00 1 ש"ש
מקוון 2 ש"ש
מקוון 2 ש"ש
סה"כ 12 ש"ש

סה"כ שעות בסמסטר ב' תשע"ט: 12 ש"ש (360 שעות)

 

סמסטר קיץ תשע"ט
סמסטר קיץ מרוכז בן ארבעה שבועות בימים ראשון-חמישי (סה"כ 20 ימי לימוד) כולל עבודה בבית ספר של הקיץ

שעות סמס' קיץ
9:30-8:00

התנסות בבתי ספר קיץ

4 ש"ש

11:30-10:00
13:30-12:00
15:30-14:00 1 ש"ש
17:30-16:00 1 ש"ש
19:30-18:00 1 ש"ש
מקוון 1 ש"ש
מקוון 2 ש"ש
סה"כ 10 ש"ש

סה"כ שעות בסמסטר קיץ:10 ש"ש (300 שעות)

 

סמסטר א' תש"פ

  שעות (יום ג) לימודים אחה"צ
15:30-14:00 1 ש"ש
17:30-16:00 1 ש"ש
19:30-18:00 1 ש"ש
מקוון 1 ש"ש
מקוון 2 ש"ש
סה"כ 6 ש"ש

סה"כ סמסטר א' תש"פ: 6 ש"ש (180 שעות)

שכר לימוד

שכר הלימוד נקבע לפי מספר ש"ש שכל נרשם חייב בהן לפי חוברת שכר לימוד
שכר לימוד במכללת לוינסקי לחינוך

לפרטים על המערך המסייע או על מלגות מטעם משרד החינוך לחץ כאן 

*המערך המסייע וההלוואה המותנית מוענקים על ידי משרד החינוך ולא על ידי מכללת לוינסקי לחינוך. אין לראות בפרסום זה הבטחה או התחייבות מטעם צד כלשהו, כי הסטודנט יימצא זכאי לקבלתם. כמו כן, אין התחייבות על מועד קבלת המערך המסייע או ההלוואה המותנית לזכאים.

עיקרי התוכנית

 • שכר לימוד

  שכר לימוד

  שכר הלימוד נקבע לפי מספר ש"ש שכל נרשם חייב בהן לפי חוברת שכר לימוד
  שכר לימוד במכללת לוינסקי לחינוך

  לפרטים על המערך המסייע או על מלגות מטעם משרד החינוך לחץ כאן 

  *המערך המסייע וההלוואה המותנית מוענקים על ידי משרד החינוך ולא על ידי מכללת לוינסקי לחינוך. אין לראות בפרסום זה הבטחה או התחייבות מטעם צד כלשהו, כי הסטודנט יימצא זכאי לקבלתם. כמו כן, אין התחייבות על מועד קבלת המערך המסייע או ההלוואה המותנית לזכאים.

מומלץ להקדים להירשם, מספר המקומות מוגבל.

פתיחת התוכנית מותנית במספר מינימום נרשמים.