מתוך אתר משרד החינוך נכון לתשפ"אhttps://apps.education.gov.il/mankal/horaa.aspx?siduri=351

2.1 מועמד שהוא בעל תואר ראשון, B.Sc, לפחות בביולוגיה או M.D. ברפואה ו/או בווטרינריה ו/או בעל תואר Ph.D. בביולוגיה ממוסד להשכלה גבוהה מהארץ , המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה (להלן: מוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג) או מחו"ל, אשר קיבל הכרה מהגף להערכת תארים אקדמיים ודיפלומות במשרד החינוך, יקבל רישיון להוראת הביולוגיה ללא צורך בהשלמות כלשהן.

2.2 מועמד שהוא בעל תואר ראשון, B.Sc, לפחות ממוסד אקדמי המוכר על ידי המל"ג או מחו"ל אשר הוכר על ידי הגף להערכת תארים אקדמיים ודיפלומות במשרד החינוך במקצועות עתירי ביולוגיה שאינם מצוינים בסעיף 2.1 והכוללים את המקצועות הבאים- ביואינפורמטיקה, ביוטכנולוגיה, ביוכימיה, ביולוגיה ימית, גנטיקה, הנדסה ביוכימית, הנדסה ביורפואית, חקלאות, כימיה, מדעי בעלי החיים/הצומח, מדעי הרפואה, מיקרוביולוגיה, מעבדנות רפואית, רוקחות ותזונה – יקבל רישיון להוראת הביולוגיה בתנאי שיעמוד בדרישות האלה:

– לימודים של 6 מהקורסים הבסיסיים בביולוגיה לפחות, המפורטים בסעיף 3 להלן.
– לימודים של כל הקורסים הבסיסיים בתחומי המדעים המפורטים בסעיף 3 ברמת המבוא לפחות, בהתאם לדרישות הפיקוח להוראת הביולוגיה.

אישור הקורסים ייעשה על ידי הפיקוח המקצועי על הוראת הביולוגיה. על המועמד לצרף לבקשתו את תעודות ההשכלה וכן את גיליונות הציונים ממהלך לימודיו לתואר.

הערות

– אם למועמד חסרים  קורסים בסיסיים בביולוגיה, תידרש ממנו השלמה של קורסים אלו בחוג/במחלקה/בפקולטה לביולוגיה במוסד אקדמי המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה המעניק תואר B.Sc. בביולוגיה.
– אם בעל התארים שפורטו לעיל הוא גם בעל תואר Ph.D. שבמסגרתו ביצע מחקר בביולוגיה, לא תידרש ממנו השלמת הקורסים.

2.3 מועמד בעל תואר שני M.Sc, בביולוגיה (תואר שני בחוג/במחלקה/בפקולטה למדעי החיים) או M.A. בהוראת המדעים (ביולוגיה), ואשר הוא בעל תואר ראשון, B.Sc., ממוסד אקדמי בארץ, המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה  או ממוסד אקדמי מחו"ל אשר הוכר על ידי הגף להערכת תארים אקדמיים ודיפלומות במשרד החינוך במקצוע שהוא קרוב לתחום הביולוגיה, אך אינו אחד מהמקצועות המצוינים בסעיפים 2.1 או 2.2 לעיל אלא אחד מהמקצועות אופטומטריה, ביופיזיקה, בריאות הציבור, הנדסה ביוטכנולוגית, הנדסת חקלאות, הנדסת מזון, הנדסה כימית, הנדסה פרמצבטית, הפרעות בתקשורת, מדעי היין, מדעי המוח, מדעי הסביבה, סיעוד, פאראמדיה, פיזיותרפיה, פיזיקה, פסיכוביולוגיה, רנטגן ורפואת חירום – יקבל רישיון להוראת הביולוגיה בתנאי שיעמוד בדרישות האלה:

– עליו לעבור בהצלחה את לימודי כל קורסי המבוא בתחומי המדעים המפורטים בסעיף 3 בחוג/במחלקה/בפקולטה לביולוגיה במוסד אקדמי המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה המעניק תואר B.Sc. בביולוגיה, וכן לעבור בהצלחה את הבחינות במסגרת לימודיו לפחות בשניים מהקורסים הבסיסיים בביולוגיה, המצוינים בסעיף 3.
– עליו להשלים בהצלחה את הלימודים ב-6 קורסים נוספים, בהיקף של 12 שעות סמסטריאליות לפחות, בחוג/במחלקה/בפקולטה לביולוגיה במוסד אקדמי בארץ, המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה המעניק תואר B.Sc בביולוגיה.

אישור הקורסים ייעשה על ידי הפיקוח המקצועי על הוראת הביולוגיה. על המועמד לצרף לבקשתו את תעודות ההשכלה וכן את גיליונות הציונים ממהלך לימודיו לתואר.

2.4 מועמד בעל תואר שני בהתאם לנאמר בסעיף 2.3 לעיל ובעל תואר ראשון, B.Ed, בהוראת ביולוגיה יחויב להשלים את כל הקורסים המפורטים בסעיף 3 להלן בחוג/במחלקה/בפקולטה לביולוגיה במוסד אקדמי בארץ, המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה המעניק תואר B.Sc בביולוגיה ולפחות אחד מהקורסים הנלמדים  הוא קורס שכולל מעבדה.

אישור הקורסים ייעשה על ידי הפיקוח המקצועי על הוראת הביולוגיה. על המועמד לצרף לבקשתו את תעודות ההשכלה וכן את גיליונות הציונים ממהלך לימודיו לתואר.