*המידע עשוי להשתנות בהתאם להחלטות הנהלת המכללה

 

סביבות לימודים מתקדמות (1 ש"ש)

במסגרת הקורס יחשפו הסטודנטים לדרכי הוראה המשלבות טכנולוגיה ומוזיקה ויתנסו בפיתוח סביבות לימוד מתקדמות ובתכנון אסטרטגיות הוראה-למידה.


המחקר הכמותי (1 ש"ש)

הקורס מזמן את הלומדים להכרות עם המחקר הכמותי במדעי ההתנהגות: עקרונותיו, המושגים המרכזיים שלו, השלבים בביצועו, ניתוח נתונים ועקרונות הכתיבה שלו. החלק הראשון של הקורס הוא ברובו עיוני, ומתמקד בנושאים: מאפייני המחקר, מדידה במחקר כמותי, מערכי מחקר, דגימה, כלים לאיסוף נתונים. החלק השני מתמקד בניתוח נתונים סטטיסטיים הנאספים במחקר, מציג את הניתוחים המרכזיים – ביצוע שלהם באמצעות תוכנת SPSS, ניתוח משמעותם וכתיבתם המדעית.


המחקר האיכותי (1 ש"ש)

פרדיגמת המחקר האיכותני היא שם כולל לשימוש במתודולוגיות שונות במטרה להתבונן, להבין, לתאר ולהסביר תפיסות והתנהגויות אנושיות (צבר בן יהושע, 1999; Guba & Lincoln, 1985). לפיכך, ניתן להבין מדוע יש לתפיסת עולם זו מסורת ארוכה וחשיבות בתחום החינוך. מטרת הקורס היא העמקה תאורטית בפרדיגמה זו וכן התנסות פרקטית במתודת המחקר. קורס זה מהווה סמך לכתיבת סמינריון העוסק בסוגיות שונות בתכנון לימודים ועל-כן יישום הנלמד יתבצע, הלכה למעשה, על-ידי עריכת מחקר איכותני בתהליך קלסי של בחירת סוגיה, ניסוח שאלת מחקר, הגדרת כלי מחקר מתאימים, איסוף נתונים, עיבוד הנתונים, ניתוח ופרשנות והצגת מסקנות בהקשר חינוכי.


פיתוח מערכי מחקר (1 ש"ש)

הקורס ילווה את בניית המרכיב המתודולוגי בתהליך התכנון והבצוע של עבודת הגמר בתואר השני בחינוך המוזיקלי. הקורס יפרוס אפשרויות מתודולוגיות בנוגע לגישת המחקר והסוגה שלו, כלי המחקר ומשתתפיו, הבטחת תוקף ומהימנות ואתיקה, בהתבסס על הידע הקיים אצל כל משתתף ותוך בחינת הקשר לנושא הייחודי שהוא מבקש לחקור או לפתח, ויוביל אל עיצוב מחקר/פיתוח, עריכתו בפועל וכתיבתו.


גישות פדגוגיות מתקדמות בתכנון לימודים (1 ש"ש)

הקורס מיועד לספק כלים לתכנון לימודים ולפיתוח גישות מתקדמות לתהליכי הוראה-למידה בחינוך המוזיקלי ברמות שונות – רמת התלמיד, הכיתה, המוסד החינוכי (בי"ס, קונסרבטוריון וכיו"ב). ייבחנו תאוריות ותפיסות חינוכיות רווחות, תוך שימת דגש על השפעת המהפכה הקוגניטיבית על מחשבת החינוך. נכיר ונתנסה בגישות מרכזיות בפדגוגיה עדכנית (פדגוגיה דיאלוגית, פדגוגיה ביקורתית, למידה קונסטרוקטיביסטית, הגישה האקולוגית). הלמידה תתבסס על הרצאות מבוא בכל אחד מהנושאים, ועל למידה עצמאית ולמידת עמיתים, תוך התנסות ובחינה רפלקטיבית של "האני מאמין" הפדגוגי של משתתפי הקורס.


סוגיות עכשוויות בחינוך המוזיקלי: היבטים סוציולוגיים (1 ש"ש)

במהלך העשורים האחרונים אנו עדים לפריחה והתעוררות של חקר החינוך המוזיקלי מהיבטים אינטר-דיסציפלינריים שונים, לרבות תחום הסוציולוגיה. במהלך הקורס ייבחנו כמה סוגיות תאורטיות נבחרות, תוך עמידה על הקשרן לחינוך המוזיקלי ולפרקטיקות הוראת המוזיקה. במהלך הקורס יוצגו כמה תאוריות מרכזיות מהסוציולוגיה של התרבות והסוציולוגיה של החינוך, תוך בחינת השפעתן על חקר החינוך המוזיקלי. נתבונן בשדה החינוך המוזיקלי כזירה משמעותית התורמת לריבוד החברתי באמצעות פרקטיקות של

"תירבות", ונדון כיצד אלו משפיעות על התפיסה העצמית של המורה למוזיקה ופעולות ההוראה היומיומיות.


חקר היצירתיות במוזיקה ובחינוך מוזיקלי (1 ש"ש)

מטרת הקורס לערוך הכרות עם תאוריות ומחקרים בתחום היצירתיות בחינוך המוזיקלי בקרב מורים ותלמידים ולשלבם עם התנסות מעשית. הקורס מקיף כמה נושאים, המנותבים מן הכללי אל הממוקד: ראשית, ייבחן המושג "יצירתיות"; בהמשך, ייסקרו תהליכי הוראה-למידה בהקשר של מושג זה; בחלקו המרכזי של הקורס, ייבדקו תהליכי הוראה-למידה של תחום המוזיקה (אלתור, הלחנה, ביצוע, האזנה והמשגות תאורטיות וסגנוניות) בהקשרים יצירתיים. לשם כך, השיעורים יכללו מבוא חוויתי, פרק תאורטי-עיוני, וחלק סדנאי-התנסותי.


פיתוח זהות מקצועית בחקר החינוך המוסיקלי (2 ש"ש)

חקר הזהות המקצועית של מורים בכלל ושל מורי המוזיקה בפרט משמש תהליך חשוב בהכשרתם. הסמינריון יהווה מסגרת לפיתוח שיח ביקורתי המושתת על בירור זהותם המקצועית של המשתתפים כמורים למוזיקה, ולחקר סוגיה הקשורה לתהליך זה, תוך קיום דיאלוג מתמיד בין ציר הניסיון האישי לבין סוגיות מקבילות העולות בספרות המחקרית.


מוזיקה משוחחת עם אמנויות אחרות (2 ש"ש)

התרבות המערבית מושתתת על מוטיבים חוזרים ונשנים שמטרתם לייצג ולחקור מהות אנושית, הן באומנות ויזואלית וטקסט, הן באומנויות הבמה כגון תיאטרון, מחול, קולנוע ומוזיקה. במסגרת הסמינריון נבקש לזהות שניים מן המוטיבים הללו ולבחון את ביטויים בז'אנרים המוזיקליים השונים. דגש מיוחד יושם על הקווים המשותפים שבין יצירות מתחום הספרות והאומנות לבין מקבילותיהן המוזיקליות, ועל קישורם של אמצעי ההבעה המוזיקליים לנרטיבים שהם מייצגים.


חינוך מוזיקלי אקטיביסטי בקהילה – תאוריה ופרקטיקה (1 ש"ש)

קורס זה יחשוף את הסטודנטים לתנועות הבין-לאומיות של מוזיקה בקהילה וידון ברלוונטיות של מסגרות עשייה ודרכי פעולה לחינוך המוזיקלי בישראל. במהלך הקורס נכיר מסגרות מגוונות של חינוך מוזיקלי קהילתי מרחבי העולם ונעיין בספרות המחקרית הענפה שמתפתחת סביב תחום זה, בדגש על המושגים של דמוקרטיה תרבותית, צדק חברתי, ולמידה בלתי פורמלית. נכיר את פעילות CMA של הארגון הבין-לאומי למחנכים במוזיקה (ISME), ונבחן יישומים של פרקטיקות בלתי פורמליות בתוך מסגרות חינוך ומוסדות קהילה. הקורס יכלול קריאה, צפייה, הרצאות, וסדנאות מעשיות.


הזמר העברי (1 ש"ש)

מפגש עם השירים והמלחינים של הזמר העברי החל מתקופת העליות הראשונות, ועד לשירים העבריים בימינו, במגוון רחב של סגנונות והשפעות. זאת במטרה להעשיר ולגוון את הרפרטואר הניתן ליישום בעבודתו של המורה למוזיקה ומנצח המקהלה בבתי הספר ובמסגרות השונות של מערכת החינוך.


סדנת אומן ביצוע (1 ש"ש)

סדנת האומן מיועדת לפיתוח מיומנויות הביצוע המתקדמות של אלו ממשתתפי התוכנית, שהם בעלי רקע משמעותי קודם בנגינה. מטרת הסדנה לאפשר לאנשי החינוך המוזיקלי המשך התפתחות אומנותית-הבעתית, במקביל לשדרוגם המקצועי והאקדמי בתחום הוראת המוזיקה. הנחת היסוד היא כי העיסוק הישיר והבלתי אמצעי ביצירות המופת המוזיקליות – הכולל את נגינתן, פרשנותן, והמעורבות הרגשית בהן – תורם בצורה משמעותית וייחודית

להבנת התהליכים היצירתיים הטמונים במוזיקה וממחיש, הלכה למעשה, את הפוטנציאל הרגשי המקופל בכל יצירה ויצירה. הנחת יסוד נוספת היא, כי דיוני המשוב יחדדו את כישורי הביקורת של הסטודנטים המשתתפים ויפתחו את הטעם האישי, תחושת הסגנון והיכולת האומנותית של כל אחד ואחד.


סדנת אומן אלתור בג'ז (1 ש"ש)

מטרת הקורס להקנות ללומדים (במיוחד לאלו שאינם בעלי רקע קודם) מגוון רחב של מיומנויות, שליטה טכנית ועיסוק בפיתוח חשיבה יצירתית, הנוגעים לביטוי האישי באלתור. הקורס הוא בעל אופי סדנתי בו יתנסו התלמידים הלכה למעשה באלתור ובשיטות עבודה בעלות אופי אינטגרטיבי – כאלו המשלבות תחומי עיסוק מוזיקליים הקשורים לפיתוח מיומנויות וכשרים תאורטיים ומעשיים, העמקת הידע וחשיפה לסגנון. השיטות שנלמד לקוחות מעולם המושגים של המתודולוגיה של הג'ז, ועם זאת ניתן ליישמן הן כיוצרים הן כמחנכים, בסגנונות מוזיקליים שונים. במסגרת הקורס יעסקו הסטודנטים בביצוע אישי וקבוצתי ובתרגול טכניקות נגינה הקשורות לפיתוח מיומנויות האלתור ובתהליכי פיתוח חשיבה יצירתית הקשורה לביטויים האישי. כמו כן יהיו הסטודנטים שותפים לדיונים, להאזנה, לטרנסקריפציות ולניתוח.