1. קבלת מועמדים[1] לתוכנית תואר שני עם תזה והשתתפות במסלול התזה

 • ניתן להגיש מועמדות לתוכנית עם תזה בתום סמסטר א של השנה הראשונה ללימודים בתוכנית לתואר שני.
 • יש לקחת בחשבון שייתכן שכתיבת עבודת התזה לא תסתיים בתוך שנה. מצב זה עשוי לדחות את מועד קבלת תעודת התואר השני.
 • הקריטריונים לקבלה לתוכנית עם תזה הם:
  • איכות העבודה הסמינריונית – קבלת ציון 90 לפחות בעבודה הסמינריונית
  • ציון 85 לפחות בכל אחד מהקורסים בשיטות מחקר
  • בחינה באנגלית
  • ריאיון אישי שבו תיבחן היכולת לעצמאות אקדמית-מחקרית
 • מועמדים יתקבלו במעמד "על תנאי" על סמך ציוני הקורסים בשיטות מחקר ועל פי המלצת מנחה הסמינריון. רק לאחר קבלת הציון בעבודה הסמינריונית, ציון הבחינה באנגלית ומעבר ריאיון אישי בהצלחה, התנאי יוסר והסטודנט יהיה במעמד "מן המניין".
 • אם העבודה לא תעמוד בקריטריונים של עבודת תזה לפי חוות דעת המנחה, דיקן הפקולטה ומרכזת לימודי התזה, המנחה יביא זאת לידיעת הסטודנט ויעדכנו שבאפשרותו להמיר אותה לעבודת גמר אם יבחר בכך.
 • בתוכנית תואר שני עם תזה שלבים קריטיים להמשך השתתפות במסלול:
  • אישור הצעת התזה – לקראת תחילת סמסטר ב של שנת הלימודים הראשונה
  • אישור התקדמות בהליך המחקר – בתום שנת הלימודים הראשונה
  • הערכת התזה: ציון 70 לפחות

סטודנט שלא יעמוד באחד מן השלבים הנ"ל, יוכל להמשיך את מחקרו במסגרת פרויקט גמר.

 

2. מהות העבודה

מטרת עבודת התזה היא לאפשר לסטודנט התנסות מעשית במחקר כדי שיכיר מקרוב את תהליך היצירה המדעי על יתרונותיו ומגבלותיו. כמו כן, לתרום לידע בתחום ההתמחות באחד מענפי החינוך והחברה.

 

3. התקשרות

 • תחילתו של תהליך כתיבת העבודה באה לידי ביטוי בהתקשרות בין מנחה לסטודנט.
 • על המנחים להיות מדרגת מרצה בכיר ומעלה, חוקרים פעילים בתחום ומומחים בשיטת המחקר.
 • על פי הצורך, אפשר למנות לסטודנט שני מנחים – האחד בתחום הדעת והשני מומחה בשיטת המחקר.
 • במזכירויות הפקולטות אפשר למצוא את רשימת חברי סגל הרשאים להנחות ותחומי המחקר שלהם. במקרים מסוימים אפשר לצרף מנחה שאינו מופיע ברשימה, אך הדבר מחייב אישור של מרכזת לימודי התזה.
 • יש לפתוח בתהליכי התקשרות לביצוע עבודת התזה לפני סמסטר א של שנת הלימודים השנייה. ההתקשרות מותנית בהסכמת שני הצדדים והיא מקבלת תוקף רשמי עם חתימתו של המנחה על טופס ההתקשרות. המנחה חותם על הטופס ומחזירו למרכזת לימודי התזה ולראש התוכנית. לאחר אישור מרכזת לימודי התזה וראש התוכנית, ראש מינהל הפקולטה מקבלת את הנתונים ומזינה אותם למחשב. על הסטודנט לבדוק עדכון במערכת מידע אישי.
 • משמעות החתימה על טופס ההתקשרות היא הסכמה עקרונית של המרצה להנחות את הסטודנט. במקרה של אי-הסכמה על מהות המחקר, ההתקשרות יכולה להתבטל על ידי כל אחד מהצדדים בטרם אושרה הצעת המחקר. בכל מקרה של שינוי יש להודיע על כך בכתב לראש מינהל הפקולטה בצירוף הנמקות לשינוי.

 

4. הצעת המחקר

 • לאחר שההצעה גובשה ונכתבה, וקיבלה את אישור המנחה בחתימתו, יש להגיש אותה לראש מינהל הפקולטה בעותק אלקטרוני ובשני עותקים מודפסים החתומים על ידי המנחה, וזאת עד סיום סמסטר א של שנת הלימודים השנייה. אי הגשת ההצעה במועד האמור מבטלת את ההתקשרות, אלא אם כן נעשית הדחייה באישור מרכזת לימודי התזה ומנחה העבודה.
 • בהצעת המחקר יש לכלול את המרכיבים הבאים, המותאמים לסוג העבודה ולגישה המחקרית לביצועה:
 • דף שער לפי הדוגמה באתר המכללה.
 • תקציר.
 • תוכן עניינים אלקטרוני.
 • הקשר המחקר/נושא המחקר.
 • סקירת ספרות המציגה את הרקע התיאורטי והמחקרי לעבודה.
 • הגדרה אופרטיבית של שאלות המחקר, משתני המחקר והשערות המחקר בהתאם לגישה המחקרית.
 • מתודולוגיה: הגישה המחקרית, אוכלוסיית/משתתפי המחקר, הדגימה (אם יש), כלי המחקר, איסוף הנתונים ודרכי ניתוחם.
 • סוגיות אתיות במחקר והסתייגויות מתודולוגיות.
 • הליך המחקר וסדר זמנים משוער.
 • ביבליוגרפיה ערוכה לפי כללי .APA
 • נספחים (כמו שאלונים או ראיונות שנמצאו מתאימים למחקר, טופס הסכמה מדעת).

 

 • היקף ההצעה הכתובה לא יעלה על 3000 מילים (10 עמודים), לא כולל השער, תוכן העניינים, הביבליוגרפיה והנספחים. הגופן בעברית David ובאנגלית Times New Roman בגודל 12 לגוף הטקסט וברווח כפול.
 • ראש מינהל הפקולטה יעביר את ההצעה עם קבלתה לקורא נוסף לפי המלצת המנחה. הקורא יעביר את חוות דעתו לא יאוחר מתום שלושה שבועות מקבלת ההצעה. חוות הדעת של הקורא תועבר הן למנחה, הן לסטודנט ותשמש אותם לצורך המשך הנחיית העבודה וכתיבתה. חוות הדעת יהיו גלויות או סמויות לפי בחירת הקורא.
 • הצעה מתוקנת תוגש על פי הערות הקוראים בהתאם לצורך בתוך שבועיים מיום קבלת ההודעה. ההצעה המתוקנת תועבר למעריכים ולמרכזת לימודי התזה, ואישורה מותנה באיכות התיקונים.
 • עם אישור ההצעה, היא תוגש לאישור הוועדה המוסדית לאתיקה במחקר לאחר שקיבלה את אישור המנחה והקורא. הצעות הדורשות אישור לשכת המדען הראשי של משרד החינוך, יישלחו על ידי מגישי ההצעות ללשכת המדען לבקשת אישור הפעלה.

 

5. הגשת עבודת התזה ותפוצתה

 • עבודת התזה תוגש בשפה העברית או, באישור המנחה, בשפה האנגלית. בכל מקרה על הסטודנט לכתוב תקציר בעברית ובאנגלית.
 • עבודת התזה תכלול את כל המרכיבים של הצעת המחקר ונוסף על כך פרק ממצאים ופרק דיון. להלן דוגמה לדף שער לעבודת תזה.
 • לעבודה הכתובה יש לצרף טופס הצהרה על עבודה עצמית, כמקובל במכללה בהגשת כל עבודה תהליכית.
 • היקף עבודת התזה יהיה בין 25,000 מילים (כ-60 עמודים) עד 40,000 מילים (כ-100 עמודים) ברווח שורה וחצי לא כולל דף השער, תוכן העניינים, הביבליוגרפיה והנספחים.
 • את עבודת התזה יש להגיש עד סוף סמסטר א של השנה השלישית ללימודים. לא ניתן להגיש תזה ללא אישור הצעת המחקר.
 • הסטודנטים יגישו את העבודה לראשי המינהל בפקולטות שבהן הם לומדים בשלושה עותקים כרוכים לאחר אישור המנחה בחתימה על גבי דף השער. במקרה של שני מנחים יש להגיש ארבעה עותקים. קורא שיעדיף לקבל עותק דיגיטלי, יוכל לבקש זאת באמצעות ראש מינהל הפקולטה.
 • ניתן להאריך את הגשת עבודת התזה עד סוף הקיץ של השנה השלישית ללימודים. בקשה להארכה תוגש למנחה ולמרכזת לימודי התזה. סטודנט שיזדקק להארכת מועד ההגשה, יידרש לאישור ממרכזת לימודי התזה ולתשלום בהתאם לכתוב בתקנון ומידע לסטודנט ובחוברת שכר הלימוד, קרי, בכל שנה נוספת מעבר לשנתיים הראשונות ללימודים בתוכנית ישלם הסטודנט תשלום של 25% משכר הלימוד.
 • עבודות התזה יועברו לספרייה רק לאחר אישור סופי וציון.

הסטודנטים מתבקשים להעביר לראש מינהל הפקולטה קובץ דיגיטלי של עבודתם בפורמט pdf למשמרת בספרייה. הקובץ יכלול נוסח סופי ומאושר של העבודה על כל נספחיה לאחר תיקון לפי הערות הקוראים.

 

6. קריטריונים להערכת עבודת התזה

 • מידת החידוש המחקרי – נושא חדשני או שיטת מחקר חדשנית.
 • הלימה וקוהרנטיות בין מטרות המחקר ושאלות המחקר לשאר חלקי העבודה.
 • שאלות מחקר ברורות ומפורטות, הכוללות שאלת-על ושאלות משנה ממוקדות, הרלוונטיות לנושא המחקר ולסוג המחקר.
 • נתוני המחקר יהיו בהלימה למטרות המחקר.
 • במחקר כמותי השערות המחקר יהיו מעוגנות בתיאוריה.
 • יש להקפיד על היבטים של תקפות ומהימנות במחקר, בין שבפרדיגמה כמותית ובין שבפרדיגמה איכותנית, באמצעים המקובלים בכל פרדיגמה.
 • העבודה תכלול ניתוח נתונים מורכב והיצג קוהרנטי של הנתונים, המעובדים כהלכה על פי שיטות המחקר שנבחרו, המשקפים את מגוון כלי המחקר ושיטות המחקר שבמחקר המוצג.
 • תרומת המחקר תהיה חידוש תיאורטי כלשהו, או הצגת מודל יישומי שאפשר לעבוד לפיו. בעבודה יוצגו ההשלכות התיאורטיות והיישומיות של המודל.
 • העבודה תכלול לפחות שני כלי מחקר, תוך שימת דגש על טריאנגולציה של כלי המחקר.
 • העבודה תשלב שיטות מחקר שונות, או סוגות מחקריות, לפי הקשר המחקר וככל שיתאפשר.
 • לסטודנט יכולת עבודה מחקרית עצמאית שאינה תלויה במנחה שלו.
 • כתיבה רהוטה, ממוקדת וקוהרנטית.
 • העבודה תימדד ביכולת להפיק ממנה מאמר אקדמי.

 

7. אתיקה במחקר

יש להתנהל על פי כללי האתיקה המופיעים בתקנון האתי במחקר באתר המכללה.

 

8. הנחיית עבודת התזה

 • העבודה תוערך לפני שלב ההגשה על ידי שיפוט הדדי ברמה קונסטרוקטיבית של שני מנחים או של ועדה מצומצמת שתפקידה להעריך את העבודה ולהציע תיקונים.
 • בטרם העבודה תוגש, היא תעבור הערכה של קורא נוסף (שאינו המנחה). קורא זה (שאינו המנחה) יעביר הערות לתיקון שיהיו מיועדות למנחה העבודה וגם לסטודנט והעבודה תוכל להיות מוגשת רק אחרי שיוכנסו כל התיקונים.
 • אם המנחה מתרשם שהעבודה אינה עומדת בציפיות של עבודה ברמת תזה – יוכל להעביר את העבודה לקורא אחר לצורך הערכתה כפרויקט גמר. הציון לעבודת גמר יינתן בהתאם לקריטריונים של הערכת עבודת גמר.

 

9. הערכת עבודת התזה

 • עבודת התזה תוערך על ידי המנחה ושני קוראים נוספים בדרגת מרצה בכיר ומעלה הפעילים בתחום הדעת הדיסציפלינרי ו/או בשיטת המחקר הרלוונטית, אחד מהם לפחות מחוץ למכללה. במקרים שבהם יש שני מנחים, עבודת התזה תוערך על ידם ועל ידי קורא נוסף אחד בדרגת מרצה בכיר ומעלה הפעיל בתחום הדעת הדיסציפלינרי.
 • המעריכים ימסרו את הערכתם המודפסת ואת ציון עבודת התזה בתוך ארבעה שבועות מיום קבלתה. ההערכה, כולל הציון, תיעשה על פי הסעיפים המופיעים בטפסים להערכת תזה הנמצאים גם אצל ראש מינהל הפקולטה.
 • אם הקוראים ידרשו תיקונים, יהיה על הסטודנט לבצע את התיקונים בתוך חודש ימים מקבלת ההערכה והוא יצרף מכתב שבו יציין מה היו התיקונים שעשה ואילו תיקונים מוצעים לא נכללו בעבודה. מכתב זה יהיה חתום גם על ידי המרצה המאשר את העבודה המתוקנת. התיקונים לא ישפרו את הציון, אלא יאפשרו את הגשת העבודה ואת מתן הציון שנקבע.
 • בכל מקרה של אי בהירות או של צורך במידע נוסף אפשר לפנות לראש מינהל הפקולטה, המרכז את המעקב והאישורים לסטודנטים לתואר השני.

 

10. ציון עבודת התזה

 • ציון עובר הוא 70 לפחות.
 • ציון עבודת התזה מהווה 40% מן הציון הסופי לתואר שני והוא ייקבע בשקלול הממוצע של ציון המנחה וציוני שני הקוראים הנוספים.
 • במקרים שבהם אחד הציונים הוא ציון נכשל, העבודה תוחזר לסטודנט ולמנחה לתיקון.
 • הציון הסופי המשוקלל של העבודה (ללא פירוט הציון של כל מנחה/קורא) וחוות הדעת יימסרו לסטודנטים ולמנחים על-ידי ראש מינהל הפקולטה.
 • לא ניתן לערער על ציון התזה.

 

11. טיפול בפער בין ציון המנחה וציון הקוראים

במקרה שיימצא פער העולה על 15 נקודות בין הציונים של המנחה והקוראים, יופעל הנוהל שלהלן:

 • הטיפול בפער יהיה רק במקרה שציונו של אחד משני הקוראים נמוך מציון המנחה.
 • הטיפול יתבצע לפני פרסום הציון הסופי. במקרה של פער כמוגדר לעיל, ראש מינהל הפקולטה, שמקבל את הציונים מהקורא והמנחה, יעביר את העניין לטיפול מרכזת לימודי התזה.
 • מרכזת לימודי התזה תמנה קורא נוסף.
 • ציונו של הקורא הנוסף ישוקלל עם ציונם של שני הקוראים האחרים.

[1] כל הנכתב בלשון זכר מתייחס לנשים ולגברים.