תהליך ביצוע עבודת התזה לתואר שני

1. מהות העבודה

מטרת עבודת התזה היא לאפשר לסטודנט* התנסות מעשית במחקר כדי שיכיר מקרוב את תהליך היצירה המדעי על יתרונותיו ומגבלותיו. כמו כן, לתרום לידע בתחום ההתמחות באחד מענפי החינוך והחברה.

 

2. התקשרות

תחילתו של תהליך כתיבת העבודה באה לידי ביטוי בהתקשרות בין מנחה לסטודנט. על המנחים להיות מדרגת מרצה בכיר ומעלה, חוקרים פעילים בתחום ומומחים בשיטת המחקר. על פי הצורך, ניתן למנות לסטודנט שני מנחים: האחד בתחום הדעת והשני מומחה בשיטת המחקר. רשימת חברי סגל הרשאים להנחות ותחומי המחקר שלהם ניתן למצוא במזכירויות הפקולטות. במקרים מסוימים ניתן לצרף מנחה שאינו מופיע ברשימה, אך הדבר מחייב אישור של מרכז לימודי התזה.

יש לפתוח בתהליכי התקשרות לביצוע עבודת התזה במהלך סמסטר א' של שנת הלימודים השנייה. ההתקשרות מותנית בהסכמת שני הצדדים והיא מקבלת תוקף רשמי עם חתימתו של המנחה על טופס ההתקשרות. המנחה חותם על הטופס ומחזירו למרכז לימודי התזה ולראש התוכנית. לאחר אישור מרכז לימודי התזה וראש התוכנית, ראש מינהל הפקולטה מקבל את הנתונים ומזין אותם למחשב. על הסטודנט לבדוק עדכון במערכת מידע אישי.

משמעות החתימה על טופס ההתקשרות היא הסכמה עקרונית של המרצה להנחות את הסטודנט. במקרה של אי-הסכמה על מהות המחקר, ההתקשרות יכולה להתבטל על ידי כל אחד מהצדדים בטרם אושרה הצעת המחקר. בכל מקרה של שינוי יש להודיע על כך בכתב לראש מינהל הפקולטה בצירוף הנמקות לשינוי.

 

3. הצעת המחקר

השלב השני בתהליך העבודה הוא הכנת הצעת המחקר. לאחר שההצעה גובשה וקיבלה את אישור המנחה בחתימתו יש להגיש אותה למנחה סדנת התזה ולמרכז לימודי התזה.

את ההצעה יגיש הסטודנט לראש מינהל הפקולטה בעותק אלקטרוני ובשני עותקים מודפסים החתומים על ידי המנחה, וזאת עד היום הראשון ללימודים בסמסטר ב' של שנת הלימודים השנייה. אי הגשת ההצעה במועד האמור מבטלת את ההתקשרות, אלא אם כן נעשית הדחייה באישור מרכז לימודי התזה ומנחה העבודה.

בהצעת המחקר יש לכלול את המרכיבים הבאים, המותאמים לסוג העבודה ולגישה המחקרית לביצועה:

 • דף שער לפי הדוגמה באתר המכללה.
 • תקציר.
 • תוכן עניינים אלקטרוני.
 • הקשר המחקר ובעיית/נושא המחקר.
 • סקירת ספרות המציגה את הרקע התאורטי והמחקרי לעבודה.
 • הגדרה אופרטיבית של שאלות המחקר, משתני המחקר והשערות המחקר בהתאם לגישה המחקרית.
 • מתודולוגיה: הגישה המחקרית, אוכלוסיית/משתתפי המחקר, הדגימה (אם יש), כלי המחקר, איסוף הנתונים ודרכי ניתוחם.
 • סוגיות אתיות במחקר והסתייגויות מתודולוגיות.
 • הליך המחקר וסדר זמנים משוער.
 • ביבליוגרפיה ערוכה לפי כללי .APA
 • נספחים (כמו שאלונים או ראיונות שנמצאו מתאימים למחקר, טופס הסכמה מדעת).

היקף ההצעה הכתובה לא יעלה על 4000 מילים (10 עמודים), לא כולל השער, תוכן העניינים, הביבליוגרפיה והנספחים. הגופן בעברית David ובאנגלית Times New Roman בגודל 12 לגוף הטקסט וברווח כפול.
ראש מינהל הפקולטה יעביר את ההצעה עם קבלתה לקורא נוסף לפי המלצת המנחה ובאישור המנחה של סדנת התזה. הקורא יעביר את חוות דעתו לא יאוחר מתום שלושה שבועות מקבלת ההצעה. חוות הדעת של הקורא תועבר הן למנחה והן לסטודנט ותשמש אותם לצורך המשך הנחיית העבודה וכתיבתה. חוות הדעת יהיו גלויות או סמויות לפי בחירת הקורא.
עם אישור ההצעות, הן יוגשו לאישור הוועדה המוסדית לאתיקה במחקר לאחר שקיבלו את אישור המנחה והקורא. הצעות הדורשות אישור לשכת המדען הראשי של משרד החינוך, יישלחו על ידי מגישי ההצעות ללשכת המדען לבקשת אישור הפעלה.

 

4. הגשת התזה ותפוצתה

התזה תוגש בשפה העברית או, באישור המנחה, בשפה האנגלית. בכל מקרה על הסטודנט לכתוב תקציר בעברית ובאנגלית.

עבודת התזה תכלול את כל המרכיבים של הצעת המחקר ונוסף על כך פרק ממצאים ופרק דיון. להלן דוגמה לדף שער לעבודת תזה.

לעבודה הכתובה יש לצרף טופס הצהרה על עבודה עצמית, כמקובל במכללה בהגשת כל עבודה תהליכית.

עבודת התזה לא תחרוג מ-20,000 מילים (60 עמודים), לא כולל דף השער, תוכן העניינים, הביבליוגרפיה והנספחים.

את התזה יש להגיש עד סוף סמסטר א' של השנה השלישית ללימודים. לא ניתן להגיש תזה ללא אישור הצעת המחקר. הסטודנטים יגישו את העבודה לראשי המינהל בפקולטות שבהן הם לומדים בשלושה עותקים כרוכים לאחר אישור המנחה בחתימה על גבי דף השער. במקרה של שני מנחים יש להגיש ארבעה עותקים. קורא שיעדיף לקבל עותק דיגיטלי, יוכל לבקש זאת באמצעות ראש מינהל הפקולטה.

סטודנט שלא יגיש את התזה עד תום סמסטר א' בשנה השלישית יידרש לאישור ממרכז לימודי התזה ולתשלום בהתאם לכתוב בתקנון ומידע לסטודנט ובחוברת שכר הלימוד.

עבודות התזה יועברו לספרייה רק לאחר אישור סופי וציון.

הסטודנטים מתבקשים להעביר לראש מינהל הפקולטה קובץ דיגיטלי של עבודתם בפורמט pdf למשמרת בספרייה. הקובץ יכלול נוסח סופי ומאושר של העבודה על כל נספחיה לאחר תיקון לפי הערות הקוראים.

נוסף לכך, יש לחתום על טופס העלאת עבודת תזה לתואר שני למאגר העבודות הדיגיטלי, המאשר אחסון העבודה במאגר מידע דיגיטלי. אין להעביר עבודה לספרייה ללא טופס הכולל את חתימת הסטודנט, את חתימת המנחה ואת חתימת מרכז לימודי התזה.

 

5. הערכת התזה

5.1  התזה תוערך על ידי המנחה ושני קוראים נוספים בדרגת מרצה בכיר ומעלה הפעילים בתחום הדעת הדיסציפלינרי ו/או בשיטת המחקר הרלוונטית. במקרים שבהם יש שני מנחים, התזה תוערך על ידם ועל ידי קורא נוסף אחד בדרגת מרצה בכיר ומעלה הפעיל בתחום הדעת הדיסציפלינרי.

5.2  המעריכים ימסרו את הערכתם המודפסת ואת ציון התזה בתוך ארבעה שבועות מיום קבלתה. ההערכה, כולל הציון, תיעשה על פי הסעיפים המופיעים בטפסים להערכת תזה הנמצאים גם אצל ראש מינהל הפקולטה.

5.3  אם הקוראים ידרשו תיקונים, יהיה על הסטודנט לבצע את התיקונים בתוך חודש ימים מקבלת ההערכה והוא יצרף מכתב שבו יציין מה היו התיקונים שעשה ואלו תיקונים מוצעים לא נכללו בעבודה. מכתב זה יהיה חתום גם על ידי המרצה המאשר את העבודה המתוקנת.

5.4  בכל מקרה של אי בהירות או של צורך במידע נוסף ניתן לפנות לראש מינהל הפקולטה, המרכז את המעקב והאישורים לסטודנטים לתואר השני.

 

6. ציון התזה

ציון עובר הוא 65 לפחות.
ציון התזה מהווה 40% מן הציון הסופי לתואר שני והוא ייקבע בשקלול הממוצע של ציון המנחה וציוני שני הקוראים הנוספים.
במקרים שבהם אחד הציונים הוא ציון נכשל, העבודה תוחזר לסטודנט ולמנחה לתיקון.
הציון הסופי המשוקלל של העבודה (ללא פירוט הציון של כל מנחה/קורא) וחוות הדעת יימסרו לסטודנטים ולמנחים על-ידי ראש מינהל הפקולטה.
לא ניתן לערער על ציון התזה.

 

7. טיפול בפער בין ציון המנחה וציון הקוראים

במקרה שיימצא פער העולה על 15 נקודות בין הציונים של המנחה והקוראים, יופעל הנוהל שלהלן:

7.1  הטיפול בפער יהיה רק במקרה שציונו של אחד משני הקוראים נמוך מציון המנחה.
7.2  הטיפול יתבצע לפני פרסום הציון הסופי. במקרה של פער כמוגדר לעיל, ראש מינהל הפקולטה, שמקבל את הציונים מהקורא והמנחה, יעביר את העניין לטיפול מרכז לימודי התזה.
7.3  מרכז לימודי התזה ימנה קורא נוסף.
7.4  ציונו של הקורא הנוסף ישוקלל עם ציונם של שני הקוראים האחרים.

* כל הנכתב בלשון זכר מתייחס גם ללשון נקבה.