תקנון יום פתוח במכללת לוינסקי לחינוך

 1. הגדרות:

"המכללה" – מכללת לוינסקי לחינוך ע"ש חטיבת הנשים של המגבית המאוחדת בניו-יורק בע"מ (חל"צ).

  • 1.1 "התקנון" – תקנון זה ,כפי שיעודכן מעת לעת על ידי המכללה.
  • 1.2 "מסלולים אקדמיים" – המסלולים האקדמיים במכללה כדלקמן:
   • 1.2.1 תוכניות התואר ראשון בחינוך (.B.Ed)
   • 1.2.2 תוכניות התואר השני בחינוך
   • 1.2.3 טיפול באמצעות אומנויות-בהתמחות טיפול במוזיקה
   • 1.2.4 מוסמך הוראה Teach
   • 1.2.5 תוכניות הסבת אקדמאים להוראה
   • 1.2.6 מכינה ייעודית להוראה.
  • 1.3 "נרשם זכאי" ו/או "זכאי" – מועמד ללימודים באחד מהמסלולים האקדמיים העומד בכל התנאים המפורטים בתקנון.
  • 1.4 "הטבה" – כמפורט בפרק 3 לתקנון זה.
  • 1.5 "יום פתוח" – יריד מידע והרשמה למועמדים לתוכניות הלימוד

 

 1. כללי:
  • 2.1 בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בדבר הזכאות, באתר המכללה ו/או בכל דרך אחרת, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין, למעט במקרה של שינוי התקנון.
  • 2.2 המכללה רשאית לבטל בכל עת את הזכאות ו/או לשנות את תנאיה.
  • 2.3 במקרה של שינוי תנאי הזכאות יעודכן התקנון והנוסח המעודכן הוא שיחייב החל ממועד העדכון ואילך.
  • 2.4 תקנון זה נכתב בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד, כל הנכתב בלשון זכר מכוון גם ללשון נקבה.

 

 1. ההטבה:
  • 3.1 הנחה חד פעמית בסכום של 800 ₪ כדלקמן:
   • 3.1.1 פטור מלא מתשלום דמי הרישום, העומדים על סך של 400 ₪ (להלן: "דמי הרישום").
   • 3.1.2 הנחה בגובה 400 ₪ מתשלום דמי מקדמה לשכר הלימוד, העומדים על סך של 1,000 ₪ (להלן: "דמי מקדמה").

 

 1. הזכאות:
  • 4.1 זכאי הינו מועמד ללימודים במכללה העומד בכל התנאים כדלקמן, יחדיו:
   • 4.1.1 נרשם לאחד מהמסלולים האקדמיים ביום הפתוח באחת מעמדות ההרשמה במכללה;
   • 4.1.2 הצהיר כי הוא עומד בכל תנאי הקבלה כפי שמפורט בתקנון תוכנית הלימודים אותה מבקש ללמוד ;
   • 4.1.3 שילם במעמד ההרשמה סך של 200 ₪ (להלן: "דמי זכאות").
  • 4.2 דמי הזכאות יופחתו מסך שכר הלימוד הנותר לתשלום.
  • 4.3 לצורך שמירה על זכאותו להטבה, הזכאי מתחייב לשלם את יתרת דמי המקדמה (בסך 600 ₪) תוך 7 ימים קלנדריים ממעמד ההרשמה. זכאי אשר חייב בוועדת קבלה לצורך קבלתו ללימודים במכללה, מתחייב לשלם את יתרת דמי המקדמה תוך 7 ימים קלנדריים מיום אישור קבלתו על ידי וועדת הקבלה.
  • 4.4 זכאי אשר אינו עמד בתנאי סעיף 4.3 לעיל, יאבד את זכאותו להטבה .
  • 4.5 המכללה שומרת לעצמה את הזכות לאשר באופן חריג, כי סטודנט שאינו עומד בתנאים המפורטים לעיל ייחשב כזכאי, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם לנהליה.

 

 1. הפסקת לימודים:
  • 5.1 בכל מקרה בו יבוטלו לימודיו של הזכאי לאחר מעמד ההרשמה, בטרם תחילת שנת הלימודים ו/או במהלכה, לא יוחזרו דמי הזכאות.
  • 5.2 יתרת הכספים ששולמו למכללה יוחזרו בהתאם לתקנוני המכללה השונים.

 

 1. שונות:
  • 6.1 בקבלת המלגה, המועמד מסכים, מאשר ומצהיר כי הוא קרא והבין תקנון זה וכי הוא מקבל על עצמו את כל הוראותיו.
  • 6.2 הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד, וסמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.

 

בברכה,

הנהלת מכללת לוינסקי לחינוך

פרופ' מיכל בלר, נשיאת המכללה                                                                                    עופר קלפר, מנכ"ל