סמינריון: תכנון לימודים: מתיאוריות הוראה לתיאוריות למידה – 3 ש"ש

הסמינריון נועד להעמיק את הידע התיאורטי והפרקטי רפלקטיבי בתחום תכנון הלימודים כרכיב יסוד של הזהות המקצועית של המורה. לידע זה זיקה הדוקה לתיאוריות הוראה-למידה הנשענות על הפילוסופיה, הסוציולוגיה והפסיכולוגיה של החינוך. נושאים מרכזיים שיידונו בקורס הם: הגדרות לתכנון לימודים, גישות ועקרונות מודרניים ופוסט-מודרניים בתכנון לימודים, רכיבי היסוד בתכנון הלימודים (אידיאולוגיה, מטרות, תכנים, דרכי הוראה-למידה והערכה) ותפיסת המורה כחוקר.

הלמידה בקורס מגוונת וכוללת הרצאות פרונטליות, למידת חקר בקבוצות, למידה עצמית מונחית ומקוונת (הכוללת קריאת מאמרים, איסוף נתונים וביצוע שלבי המחקר השונים, כתיבת טיוטות של העבודה הסמינריונית על פי לוח זמנים שיימסר מראש) והנחייה אישית.


מחקר איכותני – 1 ש"ש

ההבנה שהתפתחות מקצועית של מורים כרוכה בפיתוח גישה חקרנית ("מורה-חוקרת", "חקר הפרקטיקה") מובילה את הקורס. נעסוק בתפיסה הרעיונית של המחקר האיכותני  והיבטיו היישומיים באמצעות הרצאות ודיון, הדגמה וחקר בקבוצות, ולמידה עצמית מונחית ומקוונת (הכוללת קריאה, מטלות והתנסות בשלבי מחקר שונים). המהלכים המחקריים ייושמו בסמינריון של כל אחד מהסטודנטים וישמשו כדי לבחון את האיכויות של גישת המחקר האיכותנית בהבנת שדה החינוך שהסטודנטים פועלים בו ובעיצוב תפיסותיהם ופעולתם כמורים.


הוראה ולמידה משמעותית במקצועות ההומניסטיקה –  1 ש"ש

מהי למידה משמעותית במקצועות הומניסטיים, וכיצד ניתן לחולל אותה? כדי לענות על שאלה זו נתייחס להיבטים פילוסופיים, אידיאולוגיים, חברתיים ופסיכולוגיים – מנקודת מבט התנסותית ואינטראקטיבית.
הקורס יזמן התנסויות אישיות ללומדים, כדי להתחקות אחר תשובות לשאלות אלה. זאת, תוך קריאה בטקסטים ספרותיים, מקראיים ואחרים, מעקב אחרי תהליכי קריאה, חשיבה ולמידה בסביבות למידה מגוונות.
דרך ההוראה בקורס תכלול סדנאות בסביבות למידה שונות ובאינטראקציות מגוונות, שבמהלכן יתרחש דיגום של תהליכי למידה/הוראה, תוך מעקב אחר תהליכים מטה-קוגניטיביים בקריאת טקסטים.


אוריינות מתמטית ומתימטיקה בהקשר – 1 ש"ש

הקורס יתמקד בפתרון בעיות מהסוג של "אוריינות מתמטית" וכן בפיתוח בעיות אורייניות מתוך הקשרים יומיומיים שונים. הסטודנטים יכירו הגדרות שונות לאוריינות מתמטית. כמו כן, הסטודנטים יכירו את התיאוריה הנקראת Realistic Mathematics Education אשר פותחה בהולנד ומתמקדת במתמטיקה הנלמדת בתוך ומתוך הקשר ואת המסגרת המושגית שפותחה על ידי OECD ששמה במרכז את הנושא של אוריינות מתמטית. הסטודנטים ילמדו את המודל המאפיין פתרון בעיות מהסוג של אוריינות מתמטית ובעיות מתמטיות בהקשר מתמטי וחוץ-מתמטי, יפתרו בעיות מגוונות מסוג זה ויפתחו בעיות בהקשרים יומיומיים הרלוונטיים עבורם.

 

במהלך הקורס נדון בשאלות כמו: מדוע אנחנו מלמדים מתמטיקה בבית הספר? מהי המתמטיקה שאנחנו רוצים ללמד? ומהן ההזדמנויות ללמידה שאנחנו רוצים לזמן לתלמידים שלנו בשיעורי המתמטיקה?


מחקר פעולה וניהול כיתה –  1 ש"ש

ניהול כיתה הוא תחום הכולל מגוון סוגיות הנוגעות להנחיה, לארגון, לניווט ולפתרון בעיות בכיתה, כך שייווצר בכיתה אקלים חיובי ותתאפשר למידה משמעותית (Everston &Weinstein, 2006). ניהול הכיתה מושפע מאישיותו והתנסויותיו הקודמות של המורה, וכן מאמונותיו, רגשותיו, מיומנויותיו וכישוריו.
הקורס יתייחס למגוון סוגיות הנוגעות לניהול כיתה, כגון מנהיגות המורה בכיתה, משמעת, שותפות במעשה החינוכי, בניית אקלים כיתתי, תהליכי הוראה ולמידה וזיקתם לניהול הכיתה ועוד. עקב היותן חלק משגרת החיים היום יומית בכיתה, הכרעות בסוגיות אלו דורשות גמישות מחשבתית והתנהגותית. עם זאת, עליהן לנבוע מתוך זהות מקצועית-חינוכית כוללת ומבוססת. זהות זו מתהווה בתהליך מתמיד, שבמסגרתו יש חשיבות עליונה לפיתוח חשיבה רפלקטיבית ולחקר האמונות, העמדות והפעולות החינוכיות של איש החינוך.
אי לכך, מטרת הקורס היא לפתח את הזהות המקצועית החינוכית של הסטודנטים דרך חקר עצמי באמצעות מחקר פעולה אשר יאפשר את בחינת תפקודם כמנהלי כיתה.


חקר ההתנסות א – 2 ש"ש

הקורס חקר ההתנסות מלווה את ההתנסות בהוראת דיסציפלינות הומניסטיות: עברית, מקרא וספרות, ועוסק בחקר אירועים מההתנסות בהוראה במטרה לקדם את הסטודנטים כמורים החוקרים את סביבת עבודתם. מערך ההוראה-למידה-הערכה מתקיים תוך הערכת האתגרים הניצבים בפני הלומדים והמלמדים את הטקסט ההומניסטי, תוך חשיפה לפרקטיקות ולשיטות לימוד חדשניות, ומקיים בהתמדה דיון וחשיבה רפלקטיבית מעמיקה הן בתחום הידע והן בתחום הפדגוגי. הקורס מקיים זיקות הדוקות להתנסות בהוראה וניזון ממנה.


אנגלית וגלובליזציה (מקוון)- 1 ש"ש English and Globalization

In this course we shall identify the philosophical and historical trends that led to establishing the status of English as a global language. What are the geopolitical implications of this situation? What is the impact of globalization processes on teaching English worldwide and in Israel?


סוגיות בהוראת המדעים בהגות וחקר מדעי –1 ש"ש

בקורס נעלה שאלות גדולות בנוגע למדע ולהוראתו, כגון מהו ידע? מהו ידע מדעי וכיצד הוא נוצר? האם ישנם ביטויים שונים להבנת הידע המדעי? מהי תרומתו של ידע מדעי לאדם ולחברה? הקורס יסקור את מושג הידע המדעי בפרספקטיבה היסטורית ואת התפיסות השונות העומדות בבסיסן של גישות שונות בהוראת המדעים, לאור מחקרים בתחום. הצפת הגישות השונות תתמוך בהבנת תחום הדעת והאופן שבו הוא נלמד בבית הספר. הלמידה תתבסס על הצגת מחקרים מובילים בשדה הוראת המדעים, המביאים להבנה מעמיקה של הסוגיות העומדות בבסיס הוראת המדעים בעולם ובארץ.


הערכה בחינוך: גישות, מדיניות והקשרי פעולה בבית הספר ובכיתה (מקוון) – 1 ש"ש

הקורס יעסוק בהיבטים התיאורטיים והיישומיים של הזיקה ההדוקה בין הערכה, למידה והוראה. נבין אילו תפקידים ומאפיינים ניתנים להערכת התלמידים בתרבות הבחינה המסורתית ובתרבות ההערכה החלופית ונבחן מה המשמעויות שיש לכך בסביבה הכיתתית ובאחריות שנושאים מורים.  בד בבד, נכיר כמה כלי הערכה שונים ואת שיקולי הדעת שיכולים לשרת את ההחלטה של המורה באיזה מהם להשתמש וכיצד. הקורס מקוון והלמידה בו תתנהל באמצעות אתר הקורס. הלמידה תכלול קריאה בחומרים והגשה של מטלות שיתבססו על הידע הנלמד ואף יהוו התנסות בדרכי הערכה שונות.