*המידע עשוי להשתנות בהתאם להחלטות הנהלת המכללה

 

שיטות מחקר כמותיות מתקדמות בחינוך המיוחד | 2 ש"ס
ד"ר איתי הס

הקורס נועד להקנות כלים מתקדמים לביצוע מחקר כמותי בחינוך מיוחד באוכלוסיות נבדקים תקינות ולקויות (דיסלקציה, פיגור שכלי, דיסקלקוליה, ADHD וכדומה). הקורס יציג שיטות מחקר כמותיות מתקדמות לאפיון והגדרה של מחקר כמותי, וכן כלי אנליזה העשויים לסייע בחקר תופעות המאופיינות בכמה משתנים בתחום החינוך המיוחד. הקורס מבוסס על הרצאות פרונטליות ופרויקט יישומי. זאת מתוך הנחה כי לסטודנטים הכרות בסיסית עם תחום הסטטיסטיקה (כגון ממוצעים, שונויות, מבחני t, הסקה, מתאם פירסון, בדיקת השערות, מובהקות סטטיסטית) הניתנים בקורסי מבוא לשיטות מחקר וסטטיסטיקה.


משפחות לילדים עם צרכים מיוחדים – קשייהן, התמודדותן ומקומן במערך החינוכי הכולל | 2 ש"ס  ד"ר עדנה מישורי

ספרות המחקר נוטה כיום לראות במשפחות לילדים עם צרכים מיוחדים חוליה מרכזית ומשאב חשוב בתהליכים החינוכיים של ילדיהן. תפיסה זו מדגישה את הכוחות העומדים לרשות המשפחה בהתמודדותה הממושכת עם גידולו של הילד עם הצרכים המיוחדים ולוקחת בחשבון את ציפיותיה, את אמונותיה ואת עמדותיה. בקורס זה נבחן את מקומו של בית הספר בקידום התפיסות הללו, נעלה דילמות הקשורות בהן ונבחן כיצד יכול המורה בחינוך המיוחד לקדם בקרב הצוות בבית הספר תפיסות אלו ולרתום אותן ליצירת שותפות פרו-אקטיבית עם המשפחות.


מנהיגות ושינוי בזיקה לחינוך מיוחד: תפיסה מערכתית | 2 ש"ס
ד"ר בלה גביש

חוק החינוך המיוחד ורעיון השילוב של ילדים עם צרכים מיוחדים בכיתות הכוללות הביאו לשינויים מרחיקי לכת בתפקידי המורה בחינוך המיוחד. תפיסת המורה ה"סגור בכיתתו" מפנה מקום לתפיסתו כמומחה אשר נוסף על יכולותיו במתן מענה לצרכים ייחודיים של תלמידים וייעוץ למורים הכוללים, הוא מחזיק בתפיסה ארגונית-מערכתית רחבה של בית הספר, ובכישורי מנהיגות. מהמורה בחינוך המיוחד מצופה להוביל את מערך השילוב בבית הספר ברמה הרעיונית וברמה הפרקטית. בקורס זה נדון בתפקידים הללו ובהשלכותיהם על מעמד המורה בחינוך המיוחד ודימויו בבית הספר ובחברה, על יחסי הגומלין בינו לבין עמיתיו ועל הסביבה הארגונית הכוללת בבית הספר.


מוח ושפה | 2 ש"ס
ד"ר אילת קצוף

יכולת קריאה וכתיבה באופן תקין עדיין עומדת בראש התורן במערכת החינוך הישראלית. תוצאות המבחנים הבין-לאומיים מצביעות על קשיים בהשגת הרמה הדרושה. בעולם של גלובליזציה, שבו אנו חיים, רכישת שפה אחת לפחות, נוסף לאנגלית כשפה זרה, היא דרישה הכרחית, ולכן חשוב שכל ילד יוכל למצות את הפוטנציאל הגלום בו כדי שיוכל להתמודד באופן מיטבי עם הצפת המידע. כיום קיימים חוקרי מוח כמו גם חוקרי פדגוגיה, אולם השילוב ביניהם הוא חדשני. קורס זה בא לחשוף את הסטודנטים לשילוב בין הידע שמתקבל מחקר המוח למחקר על שיטות הוראה, כדי לסייע לתלמידים עם דיסלקציה לרכוש את המיומנויות של קריאה וכתיבה.


עזרה במצוקות אישיות בסביבה מקוונת | 2 ש"ס
פרופ' יצחק גילת

האינטרנט מהווה כיום מקור ייחודי של עזרה רגשית עבור ילדים ובני נוער. מטרות הקורס הן להכיר את המושגים ואת התהליכים של עזרה ראשונה נפשית ואת תפקידם של המורים בתהליכים אלה ולבחון את התפקיד הייחודי שממלא האינטרנט כמקור סיוע עבור צעירים. הקורס יאפשר ללומדים להכיר את היישומים השונים שמציע האינטרנט לצורך עזרה רגשית ויאפשר להם להתנסות בתהליכים אלה ולבחון את השימושים שיוכלו לעשות בעזרה המקוונת בעבודתם.


עבודה והדרכה בצוות רב-מקצועי (סמינריון) | 4 ש"ס
ד"ר רבקה הלל לביאן

חוק החינוך המיוחד שהתקבל בכנסת ב-1988, הוביל לשינויים בדפוסי מתן שירותים לתלמידים עם צרכים חינוכיים ייחודיים. החוק יצר מצב, שבו במהלך 17 השנים האחרונות, השתלבו בצוותי בתי-ספר מיוחדים ורגילים, אנשי מקצוע מתחומי מומחיות שונים העובדים עם התלמיד.

מטרת-העל של עבודה בצוות רב-מקצועי היא ליצור תמונה שלמה של התלמיד בהתייחס לנקודות החוזק והחולשה שלו ולאפשר מתן מענה נכון לצרכיו וליכולותיו המורכבים. קיימת הסכמה רחבה בקרב אנשי המקצוע באשר לחשיבות העבודה המשותפת. ההסכמה מקורה בראיית היתרונות עבור התלמיד: איחוד המשאבים ותחומי ההתמחות, חיסכון בזמן ובמאמצים הנדרשים מאנשי המקצוע המעורבים ותכנון משותף של הטיפול בקשייו של הילד. הצוות הרב-מקצועי מהווה מרחב לקבלת החלטות על סדר עדיפויות בעבודה עם התלמיד. מטרת הסמינריון לאפשר לסטודנט לחקור את עבודתו.


סדנת פרויקט | 2 ש"ס
ד"ר רבקה הלל לביאן וד"ר בלה גביש

סדנה זו מהווה סדנת תמיכה לסטודנטים במהלך תכנון פרויקט הסיום וכתיבתו. בסדנה יושם דגש על שלושה נושאים עיקריים: התאמה בין הנושא לבין השיטה, תהליכי פיתוח וניתוח, וכתיבה אקדמית על פי דרישות המדריך לסטודנט לתואר שני. תפקיד הסדנה היא להוות אינטגרטור לכל תהליך הלמידה בתואר השני.

מטרות הסדנה ליווי ותמיכה קבוצתית ופרטנית לסטודנטים בתהליך תכנון הפרויקט, ביצועו ובחירת המנחה. באופן מיוחד מתמקדת הסדנה בבחירת נושא הפרויקט והגדרת מטרותיו, ביצועו בפועל וכתיבתו. הסדנה מציעה לאורך כל השנה ליווי שנועד לטפל בסוגיות עקרוניות הכרוכות בהתנסות בביצוע של עבודה רחבה בעלת אופי מחקרי או יישומי ובכתיבה אקדמית המתארת את העבודה, ואינו בא להמיר את תפקידו של המנחה האישי של הסטודנט. מטרה נוספת היא להנחות את הכתיבה של הצעת הפרויקט ואת כתיבת הפרויקט עצמו על פי הדרישות המפורטות במדריך לסטודנט לתואר שני.


פיתוח סביבת לימודים מותאמת ללקויי ראייה | 2 ש"ס
ד"ר איתי הס

מטרת הקורס להכיר ולהבין נושאים הקשורים לאיכות החיים של תלמיד עם לקות ראייה, בהיותו שותף למסגרות החינוכיות השונות מגן הילדים ועד לבתי ספר תיכוניים. בקורס יוצגו הגישות החינוכיות בעבר, בהווה ובעתיד מעמדה ביקורתית. בכך, יוצג נושא עמדות אנשי מקצוע כלפי שילוב תלמידים עיוורים. הקורס יסקור אסטרטגיות שונות להתאמות הסביבה החינוכית לתלמיד לקויי הראייה, גם בהיבטים רגשיים וחברתיים. הרצאות הקורס יזמנו רשמים מראיונות עם תלמידים לקויי ראייה אשר יתארו את החוויות שלהם במערכות החינוך השונות. כמו כן, יוזמנו אנשי חינוך הקשורים בעבודתם עם התלמידים לקויי ראייה ותוצג מדיניות האגף לפיקוח על תלמידים לקויי ראייה ועיוורים של משרד החינוך. ולבסוף, הקורס יציג בפני הסטודנטים תכנית לימודים חדשה המבוססת על גישת איכות החיים ההומניסטית-חינוכית ומותאמת לתלמידים עיוורים.


תיווך, למידה וקשרים בין-אישיים במסגרות של חינוך מיוחד | 2 ש"ס
ד"ר קלודי טל

המטרה המרכזית של הקורס היא להעמיק את החשיבה הרפלקטיבית של הסטודנטים בכל הקשור להשפעות המכוונות של המחנכים על הלמידה ועל הרווחה הרגשית של התלמידים במסגרות של חינוך מיוחד. ניתן את הדעת גם על ההשפעות המיוחדות שיש לעשייה חינוכית עם ילדים מהחינוך המיוחד על התפיסות החינוכיות, על הקשרים הבין-אישיים ועל אינטראקציות הלמידה עם התלמידים. באופן מסורתי באקדמיה ובשדה מתבססים על התאוריות של ויגוצקי ושל פוירשטיין כדי להסביר למידה מתוך פרספקטיבה קונסטרוקטיביסטית חברתית. נוסף לכך, מתבססים על תאוריות של אריקסון ובולבי לצד מחקרים התפתחותיים של אינסוארס וסרוף ומחקרים חינוכיים של פיאנטה כדי להדגיש את חשיבותם של הקשרים הבין-אישיים להתפתחות האישיות. מכיוון שהילדים והמחנכים הם מטבעם יצורים שלמים שחיים בתוך הקשרים גאוגרפיים, תרבותיים, היסטוריים ופוליטיים, הכרחי למצוא דרך להסביר באופן אינטגרטיבי את מכלול דרכי התיווך במסגרות של חינוך מיוחד שמשפיעות בו זמנית הן על הלמידה והן על הרווחה הרגשית החברתית של התלמידים ושל המחנכים. הקורס יעסוק במושגים תאורטיים שיאפשרו לפרש את המציאות המורכבת והסבוכה במסגרות של חינוך מיוחד. לשם כך נקרא מאמרים ונתעד וננתח אינטראקציות והיבטים שונים של הסביבה הפיזית שישפכו אור על הזיקות הקיימות בין אינטראקציות בין-אישיות, היבטים שקשורים בסביבה הפיזית לבין למידה וקשרים בין-אישיים במסגרות של חינוך מיוחד.


הספקטרום האוטיסטי – מאפיינים והתמודדות לאורך החיים: תפיסה אקולוגית | 2 ש"ס
ד"ר עדנה מישורי

הקורס יתמקד בהבנת האוטיזם כלקות התפתחותית רב-תחומית המופיעה על פני רצף של רמות תפקוד. נתייחס לאפיונים תקשורתיים, קוגניטיביים, רגשיים וחברתיים, וכן לאיזון החושי של הילד או הבוגר עם אוטיזם. נראה כיצד מתוך הבנת הלקות, מתגבשות גישות טיפוליות ונבנית תוכנית התערבות אישית כוללנית, המתייחסת לכל תחומי חייו של הפרט. תהיה התייחסות למשפחתו של האדם עם האוטיזם ולאפיוניה הייחודיים. במסגרת הקורס נדון גם במקומו של המטפל-מחנך ובסוגיות חברתיות אתיות וערכיות.


הערכת תאוריות ומודלים בלקויות למידה | 2 ש"ס
ד"ר ניצה מרק זגדון

הקורס יעסוק בבחינה והערכה ביקורתית של סוגיות ותפיסות תאורטיות עכשוויות. הסטודנטים יחשפו למודלים תאורטיים שונים, לסוגיות מפתח ולמחקרים עדכניים בתחום לקות הלמידה. דגש יושם על קריאה וניתוח ביקורתי של מאמרים נבחרים שהתפרסמו בכתבי עת ובספרות האקדמית.


דילמות מתקדמות בהכלה (שילוב) | 2 ש"ס
ד"ר איתי הס

הקורס יעסוק בדילמות מתקדמות בהכלתו (שילובו) של התלמיד עם הצרכים המיוחדים ובשיפור תפקודו במסגרות החיים השונות: החינוכית, החברתית, המשפחתית והקהילתית. הדילמות יעסקו בקשר בין המודל הרפואי, השיקומי, החינוכי והאקולוגי כפי שמשתקף ברעיון הנורמליזציה וההכלה, וכפי שבא לידי מימוש בהוראה, בתוכנית הלימודים, בסטנדרטים והתאמות בדרכי ההיבחנות. הסטודנטים ייחשפו למחקרים העוסקים בסוגיות מפתח נבחרות בחינוך המיוחד, הקשורות לאינטראקציה בין התלמיד עם הצרכים המיוחדים, לבין סביבתו והשתלבותו האופטימלית בבית הספר ובקהילה.


איכות חיים של האדם עם הצרכים המיוחדים (סמינריון) | 4 ש"ס
ד"ר איתי הס

הסטודנטים יחשפו לסוגיות תאורטיות, חברתיות, ערכיות, מקצועיות ואתיות, הנוגעות לתחום "איכות חיים" בכלל, ואיכות חייו של התלמיד עם הצרכים המיוחדים, בפרט. יושם דגש על מתן כבוד לאדם עם הצרכים המיוחדים ומשפחתו. תשומת לב תינתן להכרות עם גישות המתייחסות לתפיסות האדם כישות ייחודית בעלת זכויות אדם שוויוניות. תשומת לב מיוחדת תינתן לתרגום המעשי בחינוך של גישת הזכויות, אשר עדיין אינו ברור ואינו מופעל באופן המניח את הדעת. כל זאת, לאור מודלים תרבותיים, הומניסטיים ואקולוגיים.


טכנולוגיות מתקדמות וילדים עם צרכים מיוחדים | 2 ש"ס
ד"ר אלונה פורקוש ברוך

הקורס יכלול שני מוקדים עיקריים: טכנולוגיות דיגיטליות והשפעתן על אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים, וטכנולוגיות שפותחו עבור אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים לצרכים חינוכיים ושיקומיים. במוקד הראשון נתייחס להשפעת הטכנולוגיה על היבטים קוגניטיביים, חברתיים ורגשיים של אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים, עם התייחסות לסוגים שונים של לקויות. במוקד השני נתייחס לסוגים של טכנולוגיה מסייעת (assistive technology) וטכנולוגיה מותאמת (adaptive technology) ולתרומתם לאיכות חייהן של אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים. טכנולוגיות שונות ייבחנו לאור גישות שונות להתמודדות עם אוכלוסיות אלה: ביהביוריסטיות, קונסטרוקטיביסטיות, חברתיות ואחרות.

במסגרת הקורס ייבחנו בעין ביקורתית טכנולוגיות דיגיטליות אלה, ויועלו דילמות וסוגיות אתיות וסוגיות של נגישות (accessibility) הקשורות לשימוש אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים בטכנולוגיות מתקדמות מסוגים שונים.


חקר השיח המוסדי בחינוך המיוחד | 2 ש"ס
פרופ' עירית קופפרברג

הקורס יעסוק בהגדרת מאפייני תקשורת שיח של מבוגרים, מתבגרים וילדים עם צרכים מיוחדים. וכן בהגדרת מאפייני תקשורת מוסדית על אודות מבוגרים, מתבגרים וילדים עם צרכים מיוחדים.

בחירת שיטות מחקר מתחום חקר השיח המאפשרות זיהוי, תיאור והסבר היבטים גלויים וסמויים באינטראקציה דבורה, כתובה ומקוונת בהקשר החינוך המיוחד בישראל. הנחיית הסטודנטים לעריכת מחקר בקנה מידה קטן המתאר, ומסביר את מאפייני תקשורת שיח בהקשר מוסדי בתחום החינוך המיוחד. למשל, שיחות עם מבוגר או ילד עם צרכים מיוחדים, שיחות צוות הדנות באנשים עם צרכים מיוחדים, ותקשורת עם הורים לילדים עם צרכים מיוחדים.


הערכת תאוריות ומודלים של מסוגלות עצמית בזיקה לחינוך מיוחד | 2 ש"ס
ד"ר איתי הס

הקורס יעסוק בבחינה והערכה ביקורתית של סוגיות ותפיסות תאורטיות עכשוויות. הסטודנטים ייחשפו למודלים תאורטיים שונים, לסוגיות מפתח ולמחקרים עדכניים בתחום המסוגלות העצמית. דגש יושם על קריאה וניתוח ביקורתי של מאמרים נבחרים שהתפרסמו בכתבי עת ובספרות האקדמית.

הסטודנטים יכירו את התאוריה סביב המושג "מסוגלות עצמית" self efficacy לפי גישת הלמידה החברתית-קוגניטיבית. הסטודנטים יכירו מחקרים עדכניים בנושא תחושת מסוגלות מקצועית של מורים בכלל ומורים המלמדים תלמידים עם צרכים מיוחדים בבית ספר הרגיל בפרט. הסטודנטים ילמדו כיצד לקדם את תחושת המסוגלות של התלמידים בחינוך המיוחד.


המחקר האיכותני | 2 ש"ס
ד"ר רבקה הלל לביאן

קורס מתקדם זה, המיועד לסטודנטים לתואר השני בחינוך, יתמקד בשיטות לניתוח נתונים איכותניים, כולל: מודל כולל לניתוח נתונים, שיטות פנומנולוגיות-פרשניות, שיטות נרטיביות, שיטות של ניתוח שיח, בניית תאוריה מעוגנת בשדה וניתוח תוך כדי כתיבה איכותנית. במהלך הקורס ידונו גישות פילוסופיות ותאורטיות וכן סוגיות אתיות ומתודולוגיות, בהתאם לחומרים שיעלו מעבודתם של הסטודנטים.


מוח ותרופות – היבטים בהקשרים בית ספריים | 2 ש"ס
ד"ר אילת קצוף

אחד התפקידים החשובים ביותר של מוחנו הוא השליטה בהתנהגות, העשויה להיות מושפעת מהתערבות חיצונית של תרופות וסמים. מורים במערכת החינוך הפורמלית והבלתי פורמלית פוגשים יותר ויותר ילדים הנוטלים תרופות שונות, בהם ילדים עם צרכים מיוחדים, וגם ילדים שאינם כאלה. עבור המורים ישנה חשיבות מיוחדת בהכרת המנגנונים הפיזיולוגיים הבסיסיים דרכם המוח עובד, וההשפעה האפשרית של תרופות חיצוניות, כדי להבין את המשמעויות החינוכיות וההתנהגותיות הנובעות מכך. מורה מצוי במפגש מורכב עם התופעה בעבודתו עם ילדים הנוטלים תרופות, וביכולתו להציע לפנות לגורמים מקצועיים שיבחנו טיפול במקרים אחרים, ומכאן מרכזיותה של הכרת התחום והזהירות ושיקול הדעת הנדרשים בו. הקורס יעניק לסטודנטים הבנה בעקרונות הפסיכו-פרמקולוגיה, והשפעתם על תהליכים מוחיים והתנהגותיים הרלוונטיים גם ללמידה ולתהליך החינוכי.

הגישה בה יילמד הקורס תהיה גישה אשר תאפשר להתוודע לתחום מחקר זה ברמה הלימודית-חינוכית, הקוגניטיבית והנוירו-ביולוגית. בקורס נדון בתאוריות ובמחקרים הקלסיים, וכן בממצאים החדישים ביותר בתחומים השונים, המבהירים את ההשלכות האפשריות של השימוש בתרופות וסמים על תהליכים מוחיים והתנהגותיים.


רגישות רב תרבותית באמצעות photo voice והגישה הנרטיבית
ד"ר רבקה הלל לביאן

Photo voice היא שיטה שבאמצעותה אנשים יכולים לזהות, לייצג, ולשפר את קהילתם.Photo voice פותחה על ידי Wang &  Burris (1994) ובאמצעותה חוקרים מספקים מצלמות למשתתפים מקבוצות מוחלשות או מודרות כדי שיוכלו לתעד נושאים חשובים להם באמצעות השימוש בצילום. טכניקה זו גם מציעה למשתתפים דרכים חדשות ורפלקטיביות לתפיסת העולם שסביבם וכן דרך לחקור את סביבתם ולייצגה במטרה לפעול לשינוי כחלק מפרקטיקה של העצמה אישית וחברתית. תוך כדי פעילות נקודות המבט הסביבתיות מתבהרות על ידי מתן רקע חזותי לשיחה, ובכך מתאפשרת התפתחות המשתתף בהתרחשותה. ל- Photo voiceשלושה תחומי השפעה על בני נוער: מגביר העצמה, כאשר בני נוער מרגישים שהתוצאה של פרויקט שייכת להם; מגביר את האופן בו צעירים מבינים את קהילותיהם וצרכיהם; מעצים מעורבות בקהילה. השימוש בשיטות צילום עשוי לעזור לקבוצות מוחלשות לקרוא תגר על דעות קדומות על חוסר המיומנות שלהם כמקבלי החלטות או כאזרחים פעילים, והן עשויות לעזור בהדגשת יכולת הפעולה והחוסן שלהם ולא את היותם פגיעים. מטרת הקורס לחשוף את הסטודנטים לדרך להעצמה אישית וחברתית של קבוצות מוחלשות, תוך אפשרות להתנסות בדרך זו בעצמם.