*המידע עשוי להשתנות בהתאם להחלטות הנהלת המכללה

 

שיטות מחקר כמותיות מתקדמות בחינוך המיוחד | 1 ש"ש

פרופ' איתי הס

הקורס נועד להקנות כלים מתקדמים לביצוע מחקר כמותי בחינוך מיוחד באוכלוסיות נבדקים תקינות ולקויות (דיסלקציה, פיגור שכלי, דיסקלקוליה, ADHD וכדומה). הקורס יציג שיטות מחקר כמותיות מתקדמות לאפיון והגדרה של מחקר כמותי, וכן כלי אנליזה העשויים לסייע בחקר תופעות המאופיינות בכמה משתנים בתחום החינוך המיוחד. הקורס מבוסס על הרצאות פרונטליות ופרויקט יישומי. זאת מתוך הנחה כי לסטודנטים היכרות בסיסית עם תחום הסטטיסטיקה (כגון ממוצעים, שונויות, מבחני t, הסקה, מתאם פירסון, בדיקת השערות, מובהקות סטטיסטית) הניתנים בקורסי מבוא לשיטות מחקר וסטטיסטיקה.


מנהיגות ושינוי בזיקה לחינוך מיוחד: תפיסה מערכתית | 1 ש"ש

ד"ר בלה גביש

חוק החינוך המיוחד ורעיון השילוב של ילדים עם צרכים מיוחדים בכיתות הכוללות הביאו לשינויים מרחיקי לכת בתפקידי המורה בחינוך המיוחד. תפיסת המורה הסגור בכיתתו מפנה מקום לתפיסתו כמומחה אשר נוסף על יכולותיו במתן מענה לצרכים ייחודיים של תלמידים וייעוץ למורים הכוללים, הוא מחזיק בתפיסה ארגונית-מערכתית רחבה של בית הספר, ובכישורי מנהיגות. מהמורה בחינוך המיוחד מצופה להוביל את מערך השילוב בבית הספר ברמה הרעיונית וברמה הפרקטית. בקורס זה נדון בתפקידים הללו ובהשלכותיהם על מעמד המורה בחינוך המיוחד ודימויו בבית הספר ובחברה, על יחסי הגומלין בינו לבין עמיתיו ועל הסביבה הארגונית הכוללת בבית הספר.


מוח ושפה | 1 ש"ש

ד"ר אילת קצוף

יכולת קריאה וכתיבה באופן תקין עדיין עומדת בראש התורן במערכת החינוך הישראלית. תוצאות המבחנים הבין-לאומיים מצביעות על קשיים בהשגת הרמה הדרושה. בעולם של גלובליזציה, שבו אנו חיים, רכישת שפה אחת לפחות, נוסף על אנגלית כשפה זרה, היא דרישה הכרחית, ולכן חשוב שכל ילד יוכל למצות את הפוטנציאל הגלום בו כדי שיוכל להתמודד באופן מיטבי עם הצפת המידע. כיום קיימים חוקרי מוח כמו גם חוקרי פדגוגיה, אולם השילוב ביניהם הוא חדשני. קורס זה בא לחשוף את הסטודנטים לשילוב בין הידע שמתקבל מחקר המוח למחקר על שיטות הוראה, כדי לסייע לתלמידים עם דיסלקציה לרכוש את המיומנויות של קריאה וכתיבה.


עזרה במצוקות אישיות בסביבה מקוונת | 1 ש"ש

פרופ' יצחק גילת

האינטרנט מהווה כיום מקור ייחודי של עזרה רגשית לילדים ולבני נוער. מטרות הקורס הן להכיר את המושגים ואת התהליכים של עזרה ראשונה נפשית ואת תפקידם של המורים בתהליכים אלה ולבחון את התפקיד הייחודי שממלא האינטרנט כמקור סיוע לצעירים. הקורס יאפשר ללומדים להכיר את היישומים השונים שמציע האינטרנט לצורך עזרה רגשית ויאפשר להם להתנסות בתהליכים אלה ולבחון את השימושים שיוכלו לעשות בעזרה המקוונת בעבודתם.


עבודה והדרכה בצוות רב-מקצועי (סמינריון) | 3 ש"ש

ד"ר רבקה הלל לביאן

חוק החינוך המיוחד שהתקבל בכנסת בשנת 1988, הוביל לשינויים בדפוסי מתן שירותים לתלמידים עם צרכים חינוכיים ייחודיים. החוק יצר מצב, שבו במהלך 17 השנים האחרונות, השתלבו בצוותי בתי-ספר מיוחדים ורגילים, אנשי מקצוע מתחומי מומחיות שונים העובדים עם התלמיד.

מטרת-העל של עבודה בצוות רב-מקצועי היא ליצור תמונה שלמה של התלמיד בהתייחס לנקודות החוזק והחולשה שלו ולאפשר מתן מענה נכון לצרכיו וליכולותיו המורכבים. קיימת הסכמה רחבה בקרב אנשי המקצוע באשר לחשיבות העבודה המשותפת. ההסכמה מקורה בראיית היתרונות לתלמיד: איחוד המשאבים ותחומי ההתמחות, חיסכון בזמן ובמאמצים הנדרשים מאנשי המקצוע המעורבים ותכנון משותף של הטיפול בקשייו של הילד. הצוות הרב-מקצועי מהווה מרחב לקבלת החלטות על סדר עדיפויות בעבודה עם התלמיד. מטרת הסמינריון לאפשר לסטודנט לחקור את עבודתו.


סדנת פרויקט | 1 ש"ש

ד"ר רבקה הלל לביאן/ד"ר בלה גביש/ד"ר יעל קמחי/ד"ר אורלי הבל

סדנת תמיכה לסטודנטים במהלך תכנון פרויקט הסיום וכתיבתו. בסדנה יושם דגש על שלושה נושאים עיקריים: התאמה בין הנושא לבין השיטה, תהליכי פיתוח וניתוח, וכתיבה אקדמית על פי דרישות המדריך לסטודנט לתואר שני.

מטרות הסדנה ליווי ותמיכה קבוצתית ופרטנית לסטודנטים בתהליך תכנון הפרויקט, ביצועו ובחירת המנחה. באופן מיוחד מתמקדת הסדנה בבחירת נושא הפרויקט והגדרת מטרותיו, ביצועו בפועל וכתיבתו. הסדנה מציעה לאורך כל השנה ליווי שנועד לטפל בסוגיות עקרוניות הכרוכות בהתנסות בביצוע של עבודה רחבה בעלת אופי מחקרי או יישומי ובכתיבה אקדמית המתארת את העבודה, ואינו בא להמיר את תפקידו של המנחה האישי של הסטודנט. מטרה נוספת היא להנחות את הכתיבה של הצעת הפרויקט ואת כתיבת הפרויקט עצמו על פי הדרישות המפורטות במדריך לסטודנט לתואר שני.


פיתוח סביבת לימודים מותאמת ללקויי ראייה | 1 ש"ש

פרופ' איתי הס

מטרת הקורס להכיר ולהבין נושאים הקשורים לאיכות החיים של תלמיד עם לקות ראייה, בהיותו שותף למסגרות החינוכיות השונות מגן הילדים ועד לבתי ספר תיכוניים. בקורס יוצגו הגישות החינוכיות בעבר, בהווה ובעתיד מעמדה ביקורתית. בכך, יוצג נושא עמדות אנשי מקצוע כלפי שילוב תלמידים עיוורים. הקורס יסקור אסטרטגיות שונות להתאמות הסביבה החינוכית לתלמיד לקויי הראייה, גם בהיבטים רגשיים וחברתיים. הרצאות הקורס יזמנו רשמים מראיונות עם תלמידים לקויי ראייה אשר יתארו את החוויות שלהם במערכות החינוך השונות. כמו כן, יוזמנו אנשי חינוך הקשורים בעבודתם עם תלמידים לקויי ראייה ותוצג מדיניות האגף לפיקוח על תלמידים לקויי ראייה ועיוורים של משרד החינוך. ולבסוף, הקורס יציג בפני הסטודנטים תוכנית לימודים חדשה המבוססת על גישת איכות החיים ההומניסטית-חינוכית ומותאמת לתלמידים עיוורים.


איכות החיים של האדם עם הצרכים המיוחדים (סמינריון) | 3 ש"ש

פרופ' איתי הס

הסטודנטים ייחשפו לסוגיות תיאורטיות, חברתיות, ערכיות, מקצועיות ואתיות, הנוגעות לתחום "איכות חיים" בכלל, ואיכות חייו של התלמיד עם הצרכים המיוחדים, בפרט. יושם דגש על מתן כבוד לאדם עם הצרכים המיוחדים ומשפחתו. תשומת לב תינתן להכרת גישות המתייחסות לתפיסות האדם כישות ייחודית בעלת זכויות אדם שוויוניות. תשומת לב מיוחדת תינתן לתרגום המעשי בחינוך של גישת הזכויות, אשר עדיין אינו ברור ואינו מופעל באופן המניח את הדעת. כל זאת, לאור מודלים תרבותיים, הומניסטיים ואקולוגיים.


טכנולוגיות מתקדמות וילדים עם צרכים מיוחדים | 1 ש"ש

ד"ר אלונה פורקוש ברוך

הקורס יכלול שני מוקדים עיקריים: טכנולוגיות דיגיטליות והשפעתן על אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים, וטכנולוגיות שפותחו עבור אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים לצרכים חינוכיים ושיקומיים. במוקד הראשון נתייחס להשפעת הטכנולוגיה על היבטים קוגניטיביים, חברתיים ורגשיים של אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים, עם התייחסות לסוגים שונים של לקויות. במוקד השני נתייחס לסוגים של טכנולוגיה מסייעת (assistive technology) וטכנולוגיה מותאמת (adaptive technology) ולתרומתם לאיכות חייהן של אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים. טכנולוגיות שונות ייבחנו לאור גישות שונות להתמודדות עם אוכלוסיות אלה: ביהביוריסטיות, קונסטרוקטיביסטיות, חברתיות ואחרות.

במסגרת הקורס ייבחנו בעין ביקורתית טכנולוגיות דיגיטליות אלה, ויועלו דילמות וסוגיות אתיות וסוגיות של נגישות (accessibility) הקשורות לשימוש אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים בטכנולוגיות מתקדמות מסוגים שונים.


המחקר האיכותני |  1 ש"ש

ד"ר רבקה הלל לביאן

קורס מתקדם זה יתמקד בשיטות לניתוח נתונים איכותניים, כולל: מודל כולל לניתוח נתונים, שיטות פנומנולוגיות-פרשניות, שיטות נרטיביות, שיטות של ניתוח שיח, בניית תיאוריה מעוגנת בשדה וניתוח תוך כדי כתיבה איכותנית. במהלך הקורס ידונו גישות פילוסופיות ותיאורטיות וכן סוגיות אתיות ומתודולוגיות, בהתאם לחומרים שיעלו מעבודתם של הסטודנטים.


מוח ותרופות – היבטים בהקשרים בית ספריים | 1 ש"ש

ד"ר אילת קצוף

אחד התפקידים החשובים ביותר של מוחנו הוא השליטה בהתנהגות, העשויה להיות מושפעת מהתערבות חיצונית של תרופות וסמים. מורים במערכת החינוך הפורמלית והבלתי פורמלית פוגשים יותר ויותר ילדים הנוטלים תרופות שונות, בהם ילדים עם צרכים מיוחדים, וגם ילדים שאינם כאלה. עבור המורים ישנה חשיבות מיוחדת בהכרת המנגנונים הפיזיולוגיים הבסיסיים דרכם המוח עובד, וההשפעה האפשרית של תרופות חיצוניות, כדי להבין את המשמעויות החינוכיות וההתנהגותיות הנובעות מכך. מורה מצוי במפגש מורכב עם התופעה בעבודתו עם ילדים הנוטלים תרופות, וביכולתו להציע לפנות לגורמים מקצועיים שיבחנו טיפול במקרים אחרים, ומכאן מרכזיותה של הכרת התחום והזהירות ושיקול הדעת הנדרשים בו. הקורס יעניק לסטודנטים הבנה בעקרונות הפסיכו-פרמקולוגיה, והשפעתם על תהליכים מוחיים והתנהגותיים הרלוונטיים גם ללמידה ולתהליך החינוכי.

הגישה שבה יילמד הקורס תאפשר להתוודע לתחום מחקר זה ברמה הלימודית-חינוכית, הקוגניטיבית והנוירו-ביולוגית. בקורס נדון בתיאוריות ובמחקרים הקלסיים, וכן בממצאים החדישים ביותר בתחומים השונים, המבהירים את ההשלכות האפשריות של השימוש בתרופות וסמים על תהליכים מוחיים והתנהגותיים.


רגישות רב-תרבותית באמצעות photo voice והגישה הנרטיבית | 1 ש"ש

ד"ר רבקה הלל לביאן

Photo voice היא שיטה שבאמצעותה אנשים יכולים לזהות, לייצג, ולשפר את קהילתם.Photo voice פותחה על ידי Wang &  Burris (1994) ובאמצעותה חוקרים מספקים מצלמות למשתתפים מקבוצות מוחלשות או מודרות כדי שיוכלו לתעד נושאים חשובים להם באמצעות השימוש בצילום. טכניקה זו גם מציעה למשתתפים דרכים חדשות ורפלקטיביות לתפיסת העולם שסביבם וכן דרך לחקור את סביבתם ולייצגה במטרה לפעול לשינוי כחלק מפרקטיקה של העצמה אישית וחברתית. תוך כדי פעילות נקודות המבט הסביבתיות מתבהרות על ידי מתן רקע חזותי לשיחה, ובכך מתאפשרת התפתחות המשתתף בהתרחשותה. ל- Photo voiceשלושה תחומי השפעה על בני נוער: מגביר העצמה, כאשר בני נוער מרגישים שהתוצאה של פרויקט שייכת להם; מגביר את האופן שבו צעירים מבינים את קהילותיהם וצרכיהם; מעצים מעורבות בקהילה. השימוש בשיטות צילום עשוי לעזור לקבוצות מוחלשות לקרוא תגר על דעות קדומות על חוסר המיומנות שלהם כמקבלי החלטות או כאזרחים פעילים, והן עשויות לעזור בהדגשת יכולת הפעולה והחוסן שלהם ולא את היותם פגיעים. מטרת הקורס לחשוף את הסטודנטים לדרך להעצמה אישית וחברתית של קבוצות מוחלשות, תוך אפשרות להתנסות בדרך זו בעצמם.


העצמת תלמידים באמצעות צילום | 1 ש"ש

ד"ר אבי המי

על פי תיאוריות שונות, הצילום נתפס ככלי הבעה שבאמצעותו יכול המצלם לעקוף את השימוש בייצוגים מילוליים ולהביע את רגשותיו ומחשבותיו בצורה עקיפה ולא מאיימת, להרחיב את מה שניתן לראייה, לחוות ביטחון ושליטה על ה'מציאות' ולחוש אמון בעצמו ובסביבה שבה הוא חי. בשנים האחרונות אנו עדים להתפתחות מגוון רחב של מתודולוגיות, פרקטיקות ותוכניות העצמה מבוססות צילום (סטילס ווידאו). מטרת הקורס היא לסייע לסטודנטים להפוך לסוכני שינוי בתהליכי העצמה, מבוססי צילום, של תלמידים בחינוך המיוחד ובכלל. הקורס יקנה לסטודנטים ארגז כלים תיאורטי ומעשי לשימוש בפרקטיקות צילום כבסיס לתוכניות התערבות להעצמה של תלמידים, מתוך הבנה שתהליכים כאלו מושגים בעיקר על ידי רכישת ידע, התנסויות חדשות וחיזוק ורכישה של מיומנויות.


חיזוק תחושת השייכות והשוויוניות באמצעות Photovoice | 1 ש"ש

ד"ר אבי המי

Photovoice היא מתודולוגיה הנתפסת ככלי משמעותי למתן 'קול' ושינוי תודעה בקרב אוכלוסיות מוחלשות. הנחת היסוד העומדת בבסיסה היא כי נתינת מצלמה בידיהם של חברי/ קהילות מודרות מאפשרת להם לעקוף בעיות ייצוג הנובעות ממגבלות ומפערי מעמד, שפה ואוריינות ובכך מאפשרת להם להשמיע את 'קולם' ולהשפיע על תהליכי קבלת החלטות הנוגעות לחייהם. מחקרים שבחנו את השימוש ב- Photovoice במערכת החינוך מציגים את הפוטנציאל הרב שיש במתודה לאפשר לתלמידים, בעיקר מוחלשים ועם צרכים מיוחדים, לחוות הקשבה, שייכות, שוויוניות ויכולת השפעה על מציאות חייהם בבית הספר. בליבת הקורס ייחשפו הסטודנטים לרעיון ה- Photovoice ככלי להעצמה אישית וחברתית של תלמידים. הסטודנטים יכירו את הבסיסים התיאורטיים של מתודולוגיית ה- Photovoice, יתנסו בעצמם בכל אחד משלביה וירכשו ידע ומיומנות שיאפשרו להם להשתמש במתודולוגיה ככלי מחקרי וכמכשיר העצמה בכיתותיהם.


אנשים עם צרכים מיוחדים בראי הקולנוע | 1 ש"ש

ד"ר אבי המי

בתקופה המגדירה את עצמה The visual age, המדיה החזותית הולכת ותופסת מקום מרכזי ומשפיע על האופן שבו מתווכת ונתפסת המציאות ובכללה גם אנשים עם צרכים מיוחדים. במסגרת הקורס נכיר את אופני הייצוג וההתמודדות עם אנשים עם צרכים מיוחדים בקולנוע, נדון באופן ביקורתי ומעמיק בסוגיות בתחום התייחסות החברה לאנשים עם צרכים מיוחדים ופיתוח מודעות לאופן שבו פועל המדיום האודיו-וויזואלי להנחלת דעות קדומות וסטריאוטיפים ונרכוש כלים שיאפשרו לנו לעשות שימוש מושכל ונכון בסרטים, בתחומי החינוך השונים. בליבת הקורס נציע לסטודנטים את רעיון האוריינות הסינמטית הביקורתית ונבחן באמצעותה כיצד מתייחס הקולנוע, בעולם ובישראל, לאנשים עם צרכים מיוחדים ומה ניתן ללמוד מכך – החל מזיהוי המרכיבים הבונים משמעות סינמטית/קולנועית, דרך הבנה של הקונטקסט שבו "נכתב" הסרט, זיהוי אופני הייצור, הבעלות על הידע המועבר, ועד ניתוח האידאולוגיות הסמויות והמניפולציה האפשרית על קהל הצופים. עם הידע והשפה החדשה שנלמד, ובאמצעות סרטי קולנוע, נצא למסע שמטרתו לדון באופן ביקורתי ומעמיק בסוגיות בתחום החינוך בכלל והחינוך המיוחד בפרט.


'קול התלמיד' ו'קול המורה' על פי התאוריה הביקורתית – סמינריון | 3 ש"ש

ד"ר אבי המי

באמנת האומות המאוחדות לזכויות הילד (1989) נקבע כי לכל ילד יש הזכות להביע את דעותיו, להשמיע את 'קולו' ולהיות שותף בהחלטות המשפיעות על חייו. בעקבותיה החלו לפתח ברחבי העולם תוכניות שמטרתן לסייע לתלמידים לבטא את 'קולם' (להלן, גישת 'קול-התלמיד', Student Voice) ולשתפם בהחלטות השונות הקשורות לחיי בית הספר. עם זאת, יישום פרקטיקות 'קול-התלמיד', כתהליך לקידום מרחב פדגוגי שוויוני ודמוקרטי, אינו קל כלל ועיקר: התלמידים חוששים לבטא את 'קולם' במערכת שנתפסת בעיניהם כוחנית והיררכית; סגל בית הספר רואה בתלמידים בלתי כשירים להשתתף בהחלטות השונות; מורים חוששים מערעור הסמכות המורית ואי עמידה ביעדים המקצועיים וכדו'. במסגרת מחשבת החינוך הביקורתי נטען כי המורים המפגינים לכאורה התנגדות לתהליכים של אפשור 'קול' לתלמידים ודמוקרטיזציה של המרחב החינוכי, הם עצמם קורבנות, חסרי 'קול' משלהם, של מערכת החינוך. לפיכך, רק חיזוק כוחם של המחנכים, כך שיוכלו להביא לידי ביטוי את ה'קול' שלהם ולהשפיע על חייהם בבית הספר יאפשר, בסופו של דבר, גם ל'קולם' של התלמידים לבוא לידי ביטוי בחיי בית הספר. בקורס נעמוד על משמעות המושג 'קול' בפרספקטיבות תיאורטיות שונות; נדון במושגים 'קול התלמיד' ו'קול המורה', נבחן כיצד הם באים לידי ביטוי במסגרת החינוך המיוחד ונבקש לשאול באיזה אופן יכולים שני ה'קולות' הללו יכולים לדור בכפיפה אחת ואף לאפשר תהליכי העצמה של תלמידים ומורים כאחד. כחלק אינטגרלי מהסמינריון, יבצע כל סטודנט מחקר איכותני על כל שלביו – קריאה וסקירה של ספרות תיאורטית ומחקרית בנושא, בחירת הנושא ושאלות המחקר, עיצוב המתודולוגיה המחקרית, איסוף הנתונים וכתיבת דו"ח מחקר מלא שיוגש כעבודה סמינריונית.


מנהיגות המורה בהובלת קשר שיתופי עם הורים ומשפחות לתלמידים עם צרכים מיוחדים | 1 ש"ש

ד"ר אורלי הבל

הקורס מתמקד במנהיגותו של המורה לחינוך מיוחד בהובלת קשר ושותפות עם הורים ומשפחות של תלמידים עם צרכים מיוחדים כדי לקדם את רווחתם הנפשית והאקדמית של  תלמידים אלה. נקודת המוצא של הקורס בבחינה אישית של הסטודנטים את תפיסותיהם האישיות והמקצועיות למושגים של מנהיגות חינוכית והורות לילד עם צרכים מיוחדים כדי להעמיק בהבנת הקשר שבין תפיסות אישיות ועמדות בהובלת קשר מיטבי עם הורים ומשפחות לקידום תפקודו של התלמיד בבית הספר, בבית ובקהילה.

ייסקרו בהרחבה היבטים אישיים, חברתיים, ותרבותיים המשפיעים על מהות הקשר ההורי-מורי. הסטודנטים יתנסו בניתוח תיאורי מקרה של משפחות מגוונות ובראיונות עם בני משפחה  לתלמידים עם צרכים מיוחדים. דילמות בוערות מהשטח ילובנו ויידונו בכיתה.


שפה חזותית ותקשורת תומכת וחליפית (תת"ח) | 1 ש"ש

ד"ר אורלי הבל

"תמונה אחת שווה יותר מאלף מילים" (מדבריו של אב לילד אוטיסט אשר לא מדבר, בהתייחס לשפה המיוחדת של בנו). הקורס יסקור שינויים ותמורות בעידן הדיגיטלי שבו לשפה החזותית מקום מרכזי בהעברת מסרים תקשורתיים. זאת במקביל לתמורות בחוק החינוך המיוחד ובמגמות הכלתם של תלמידים עם לקויות מורכבות המתקשים לתקשר. כמו כן, ייבחן הקשר בין שניהם. לשינויים ותמורות אלה נדרשים מורים המובילים הוראה מכילה המאפשרת שוויון הזדמנויות ללומדים, כך שיוכלו לתקשר בשפה חזותית באופן מושכל ומבוסס עדויות, כחלק אינטגרלי מסביבת ההוראה שהם מטפחים. בקורס ייסקרו טכנולוגיות דיגיטליות והשפעתן על אוכלוסיות תלמידים עם מוגבלויות שונות ויתוארו טכנולוגיות שפותחו לאוכלוסיות אלה המתאימות לצורכיהם החינוכיים והשיקומיים. מנקודת מבט זאת יתמקד הקורס בהטמעתן של מערכות תקשורת תומכת וחליפית (תת"ח) ככלי להבעה והבנה של תלמידים הזקוקים לערוץ חזותי כדי לקדם את כשירותם התקשורתית ואת יכולתם להשתתף בלמידה עם קבוצת השווים ברמה האקדמית כמו גם ברמה הרגשית-החברתית.

בקורס ייסקרו מושגי יסוד בתחום של שפה ואוריינות חזותית וייבחן הקשר למושגי היסוד של תקשורת תומכת וחליפית כך שהסטודנט יוכל להתנסות בפיתוח סביבת הוראה הנשענת על שפה חזותית לתלמיד עם צרכים ייחודים.


מעגלי תקווה בחינוך המיוחד | 1 ש"ש

ד"ר דורית רדליך עמירב

התקווה היא אחת מיסודות החוויה האנושית של האדם ואנו מוצאים אותה כבר בימי קדם. מימי יוון העתיקה ועד הימים האלה התקווה עברה מהפכים ונתפסה באופנים שונים. עם השינויים שחלו בעשורים האחרונים בתחום החינוך בכלל ובתחום החינוך המיוחד בפרט, מעט אנו יודעים על התקווה ועל השפעתה עלינו ועל התלמידים סביבנו.  מטרתו של קורס זה ללמוד על תקווה מכמה נקודות מבט תיאורטיות, שימוש בשיטות שונות להגברת תקווה, ושילוב שפת התקווה בחיי היום היום. זהו קורס אינטראקטיבי שבו נעשיר את ארגז הכלים שלנו בהבנה ובשיטות לעבודה עם תקווה.

עם סיום הקורס בהצלחה יוכל הסטודנט: להבין תיאוריות תקווה שונות. להשתמש בשיטות שונות להגברת תקווה. לשלב שפת תקווה בפרקטיקה היום יומית.