סטודנט בכל מוסד אקדמי בארץ חייב להציג בקיאות באנגלית למטרות אקדמיות, באמצעות 'פטור' במבחן הפסיכומטרי, או במבחן אמי"ר/אמיר"ם. על כל סטודנט במכללה לסיים את לימודי האנגלית עד לסוף שנה ב' ללימודיו. אישורים לתואר או לתעודת הוראה ללא 'פטור' באנגלית – לא יינתנו.

המכללה מקיימת קורסים ברמות שונות לסטודנטים שלא השיגו רמת "פטור" במבחני המיון הנ"ל. הסיווג לרמות לימוד נקבע לפי הטבלה הבאה:

רמות לימוד ציון ברכיב אנגלית במבחן פסיכומטרי / אמי"ר / אמיר"ם
טרום בסיסי 70 – 84
בסיסי 85 – 99
מתקדמים א 100 – 119
מתקדמים ב 120 – 133
פטור 134

סטודנטים שלא השיגו ציון "פטור" בבחינות המיון חייבים להתחיל את לימודי האנגלית בסמסטר הראשון ללימודיהם ולהמשיך בלימודים אלה ברצף עד לקבלת ה'פטור'. סטודנטים שמסיבות שונות אינם יכולים להתחיל את לימודי האנגלית בשנה א', יפנו לקבלת אישור מוועדת חריגים. אישורים אלה יינתנו במקרים חריגים בלבד. בכל מקרה, תחילת לימודי אנגלית לאחר תחילת שנה ב' ללימודים – לא תתאפשר.

סטודנט שלא יעבור מבחן לסיווג רמת האנגלית עד לתחילת לימודיו, יסווג באופן אוטומטי לרמה הנמוכה ביותר (טרום בסיסי).

כל הקורסים, מלבד הקורסים  מתקדמים א' ומתקדמים ב', מחייבים בתשלום נוסף על שכר הלימוד, כמפורט בחוברת שכר הלימוד.

המכללה מקיימת בכל שנה מועד של מבחן אמיר"ם הנערכים במכללה. מועד זה פתוח רק עבור סטודנטים רשומים במכללה. ההרשמה למבחן אמיר"ם במכללה נעשית על-ידי מנהל הסטודנטים. לבירור המועד ולהרשמה יש לפנות למנהל הסטודנטים בטלפון: 03-6902499

יש לשים לב, כי ה'פטור' באנגלית תקף לשש שנים בלבד (בהתאם להנחיות התיישנות לימודים).

סטודנטים שהציגו זכאות ל'פטור' ואקדמאים בעלי זכאות לתואר ראשון, פטורים מלימודי אנגלית למטרות אקדמיות.