לפי הנחיות משרד החינוך, חייב כל סטודנט בלימודי שפת הוראה (לשון עברית) בהיקף של
6-2 ש"ש, כתנאי לקבלת תואר ראשון ותעודת הוראה. הסיווג בלשון עברית ייעשה עפ"י הרכיב המילולי במבחן הפסיכומטרי לנבחנים במבחן זה. הסיווג לחסרי מבחן פסיכומטרי ייעשה עפ"י ציון הלשון במבחן הבגרות החלוקה לרמות לימוד, עפ"י הציון המסווג תהה עפ"י המפורט להלן:

רמת לימוד

ש"ש

ציון ברכיב המילולי בבחינה הפסיכומטרית בעברית

ציון הלשון במבחן הבגרות

נמוכה

6

עד 90

70-75

בינונית

4

91-120

76-92

גבוהה

2

121 ומעלה

93 ומעלה

  • לימודים מעבר ל- 4 ש"ש מחייבים בתשלום נוסף, כמפורט בחוברת שכר הלימוד.
  • בעלי תעודת בגרות מחו"ל חייבים בלימודים של 6 ש"ש בלשון עברית.
  • אקדמאים הלומדים לקבלת תעודת הוראה חייבים בלימודים של 2 ש"ש בלשון עברית