מועדי הגשת תלקיט קידום – תשע"ט

יום א' 2 בספטמבר 2018 , כ"ב באלול תשע"ח
יום ה' 28 בפברואר 2019, כ"ג באדר א' תשע"ט

ייעוץ לקראת הגשת תקליט

פרופ' רחל חיטין-משיח

חדר 334
בתיאום מראש
טלפון 03-6902403; 052-2221247

הרכב ועדת קידום 

בוועדה 7 חברים: 4 פרופסורים נציגי המועצה האקדמית העליונה ו-3 חברי סגל בדרגת מרצה בכיר (בתחומי התמחות שונים):
פרופ' רחל חיטין-משיח – יו"ר
פרופ' יצחק גילת
פרופ' ליה לאור
פרופ' יוסי רענן
ד"ר חוסני אלחטיב שחאדה
ד"ר נורית חמו
ד"ר יעקבה סצ'רדוטי

מזכירת הוועדה: שרון רוב – 03-6902403
מייל: d.kidum@levinsky.ac.il