המערך המסייע לנרשמים חדשים

 

התוכנית

הלוואה מותנית לסטודנטים (₪) חדשים

מספר מקסימלי של הלוואות

תנאי הפיכת ההלוואה למענק

מלגות מפעל הפיס (₪)

תנאי המלגה של מפעל הפיס

תואר ראשון בחינוך .B.Ed
לעומדים בתנאי הסף של משרד החינוך
מצוינות רג"ב 5,800 3 אישור סיום לימודים וזכאות לתואר אקדמי או תעודת הוראה בהתאם לתוכנית / תחום ההוראה שזיכה במענק מותנה.

אישור העסקה בהוראה באחד ממוסדות החינוך שבפיקוח משרד החינוך, חתום על ידי מנהל המוסד, בהיקף ובמשך התקופה שפורטו בשטר ההתחייבות לבנק

עבור הלוואה בסך של 5800 ₪, שנת עבודה כנגד שנת הלוואה:

שנה ראשונה: עבודה בהיקף של 1/3 משרה לפחות

שנה שנייה: עבודה בהיקף של 2/3 לפחות

שנה שלישית: עבודה בהיקף של 2/3 לפחות

 

עבור הלוואות מעל 5800 ₪

עבודה בהיקף של 2/3 לפחות, שנת עבודה כנגד שנת הלוואה

הלומדים מקצוע נדרש (אנגלית, לשון עברית, מתמטיקה, עברית-שפה ואוריינות, תנ"ך/מקרא, ביולוגיה, טבע, מוזיקה, גיאוגרפיה) רשאים לבחור מלגת פיס בסך 5,000 ₪ או 10,000 ₪ בתמורה ל-40 או 80 שעות התנדבות.

בהתאם לתוכנית ההכשרה ולהיקף התקציב המיועד למלגות אלה. הודעה בדבר גובה המלגה בכל תוכנית תפורסם לאחר קבלת כל הבקשות.

זכאות למענק מותנה מטעם משרד החינוך

המעורבות החברתית תבוצע כהתנדבות בבתי ספר, גני ילדים, מתנסים, מרכזי למידה ועמותות המוגדות לעזרה חינוכית ומוכרות ברשות המקומית.

אישור ביצוע התנדבות ישלח לקראת סוף שנה על ידי הסטודנט באמצעות קישור שיקבל. סטודנטים בתוכנית רג"ב – מקום ההתנדבות יאושר על ידי רכזת רג"ב במכללה

האישור יהיה חתום בחתימת מורשה חתימה בארגון בו בוצעה ההתנדבות ובחותמת המקום.

המלגות יוענקו לאחר תום שנת הלימודים ועד 30.11.2022 לחשבון הבנק על שם הסטודנט בלבד

מקצועות נדרשים: אנגלית, לשון עברית, מתמטיקה, עברית-שפה ואוריינות, תנ"ך/מקרא, ביולוגיה, טבע, מוזיקה, גיאוגרפיה 5,000 ₪ או 10,000 ₪ בהתאם לתוכנית ההכשרה ולהיקף התקציב המיועד למלגות אלה. הודעה בדבר גובה המלגה בכל תוכנית תפורסם לאחר קבלת כל הבקשות.
הסבת אקדמאים להוראה

לעומדים בתנאי הסף של משרד החינוך

מקצועות נדרשים: אנגלית, לשון עברית, מתמטיקה, עברית-שפה ואוריינות, תנ"ך/מקרא, ביולוגיה, טבע, מוזיקה, גיאוגרפיה 5,800 1
M.Teach

לעומדים בתנאי הסף של משרד החינוך

שנה א': בכל תחומי הדעת 8,000 2
שנה ב': הלומדים את אחד מהמקצועות הנדרשים הבאים: אנגלית, לשון עברית, מתמטיקה, עברית-שפה ואוריינות, תנ"ך/מקרא, ביולוגיה, טבע, מוזיקה, גיאוגרפיה
מהנדסים להוראה 5,800 2
צוות 5,800 1
הי-טק להוראה 11,500 1
תוכנית בשיתוף רשויות מקומיות 5,800 2

 

לחוזר לחוזר המערך המסייע המלא לשנת תשפ"ג לחצו כאן >>

לחוזר לחוזר המערך המסייע המלא לשנת תשפ"ב לחצו כאן >>

לחוזר לחוזר המערך המסייע המלא לשנת תשפ"א לחצו כאן >>

ולחוזר מלגות מפעל הפיס לשנת תשפ"א לחצו כאן >>

לחוזר לחוזר המערך המסייע המלא לשנת תש"ף לחצו כאן >>

לחוזר לחוזר המערך המסייע המלא לשנת תשע"ט לחצו כאן >>