סטודנטית יקרה,
מצורף עבורך מידע מרוכז ובו כלל הזכויות וההטבות המגיעות לך כסטודנטית זכאית (בהריון ולאחר לידה) על פי תקנון ומידע לסטודנט ועל פי תקנות המועצה להשכלה גבוהה. ניתן לעיין בהרחבה בתקנון הסטודנטים: לעיון בהרחבה בתקנון הסטודנטים >>


הגדרה – "סטודנטית זכאית"

סטודנטית בשמירת הריון או בטיפולי פוריות 21 יום ויותר ברצף במהלך סמסטר, סטודנט או סטודנטית בחופשת לידה או אימוץ/משמורת 21 ימים ויותר במהלך סמסטר.

א.  אישורים על שמירת הריון, טיפולי הפריה, לידה ואימוץ יימסרו לדיקאנט דרך מערכת המידע לסטודנט –

היכנסו לפורטל שירותי מידע>> בקשות וערעורים>> מענה לבקשות>> דיקן הסטודנטים>> אישורי זכאות>> פוריות, הריון, לידה ואומנה.
  א. משרד הדיקן ינפיק אישור שאפשר להציג למרצים מבלי לחשוף את האישורים הרפואיים.
  ב. סטודנטית זכאית רשאית להיעדר עד 40% מהשיעורים בכל קורס.
  ג. תקופה זו כוללת את כלל ההיעדרויות המותרות והחריגות במשך קורס.
  ד. אם ההיעדרות עלתה על 40% תינתן לסטודנטית האפשרות לבטל את הקורס ולחזור עליו ללא תשלום בתנאי שעדיין לא נבחנה.


היעדרויות והגשת מטלות ועבודות

סטודנטית אשר לא הגישה מטלות במועדים שנקבעו על ידי המרצה או המכללה, כי אלה חלו בתקופה שבה הייתה סטודנטית זכאית:

  • רשאית להגיש את המטלות, או מטלות חלופיות בהתאם להחלטת המרצה ובתיאום עמו
    באיחור של עד שבעה שבועות מהמועד האחרון  שניתן להגשת המטלות או מתום תקופת היותה סטודנטית זכאית (המאוחר מבין השניים). יש להצטייד באישור דיקן לגבי ארכה לזכאית.
  • לא ייגבה תשלום נוסף על הגשת העבודות בתקופה זו.

קורסי התנסות בהוראה/סדנאות/מעבדות/סיורים/סמינריונים 

א. מעבדות, סדנאות, סיורים, סמינריונים או התנסות בהוראה שהתקיימו בתקופה שבה הסטודנטית הייתה סטודנטית זכאית, יושלמו בתיאום עם המרצה בפרק הזמן שייקבע על ידו, בהתאם לאופי הדרישות בכל אחת מהמטלות הנ"ל.

ב. אם לדעת המרצה לא ניתן להשלים את הדרישות בפעילויות הללו ללא נוכחות, יהיה על הסטודנטית להשתתף בהן שוב בסמסטר הקרוב שבו יוצעו, וזאת ללא תשלום.

ג. במעבדה למדעי הטבע במכללה יפורסמו נתונים בנוגע לחומרים המסכנים נשים בהריון. סטודנטית בהריון מנועה מלהשתתף במעבדות שיש בהן שימוש בחומרים מסוג זה. גם אם אין במעבדות שימוש בחומרים מסכנים, תוכל הסטודנטית לבחור שלא להשתתף במהלך הריונה במעבדות המחייבות שימוש בחומרים. השלמתן של המעבדות תתאפשר בתום תקופת ההריון או חופשת הלידה בתיאום עם ראש התוכנית/החוג ומנהלת המעבדה.


בחינות

א. סטודנטית בהיריון שמצבה אינו מאפשר נוכחות בבחינה, תיבחן במועד אחר במסגרת המועדים המקובלים. הסטודנטית תידרש להמציא אישור רפואי שאינה מסוגלת להשתתף בבחינה.
ב. סטודנטית זכאית הנמצאת בשמירת הריון או בטיפולי פוריות (תהיה זכאית להיבחן במקצועות שבהם לא נבחנה בגין מצבה, במועדי הבחינות המקובלים במכללה- מועד ב' או מועד מיוחד.
ג. לסטודנטית בהריון אישור ליציאה חריגה לשירותים במהלך הבחינה.
ד. לסטודנטית בהריון תינתן תוספת זמן של 25% ממשך הבחינה


ביטול קורס או דחייתו

סטודנטית זכאית רשאית לבטל קורסים גם לאחר המועד האחרון לביטולם ובתנאי שטרם נבחנה. הסטודנטית תוכל להירשם הרשמה חוזרת ללא תשלום נוסף. הקפאת לימודים סטודנטית זכאית רשאית להקפיא את לימודיה (לבצע הפסקת לימודים) לפני מועד הבחינות, רטרואקטיבית לסמסטר שבו ילדה ולשמור את זכותה להירשם הרשמה חוזרת ללא תשלום, ובתנאי שהלימודים לא יידחו למשך יותר משנתיים.


מועד סיום התואר

מועד סיום התואר יוארך בהתאם למשך תקופות ההיעדרויות המותרות, ללא תשלום תקורה, עד לשנה מהמועד המקובל לסיום.


זכויות בן זוג

  • בן או בת הזוג של סטודנטית זכאית יהיו זכאים לחופשה בת שבוע מהלימודים.
  • בן או בת הזוג של סטודנטית זכאית יהיו זכאים למועד בחינה נוסף, אם נעדרו מבחינה שמועדה חל במהלך שלושת השבועות מיום הלידה.

הטבות נוספות לסטודנטית זכאית

אישורי חנייה

סטודנטית זכאית רשאית לקבל תו חנייה החל מהחודש השביעי להריונה ועד חודש לאחר הלידה.

לקבלת אישור חנייה יש צורך לפנות לרכזת דיקנט הסטודנטים, בחדר 128 עם האישורים הבאים:

  • אישור רפואי בו מצוין שבוע ההריון ותאריך לידה משוער
  • צילום רישיון הרכב
  • צילום תעודה מזהה

חדר הנקה/החתלה

לרשות הסטודנטיות עומד חדר הנקה (חדר מספר 225), הכניסה לחדר הנקה מתאפשרת באמצעות פנייה למזכירת האגודה (חדר 229).


כרטיסי צילום

סטודנטית זכאית רשאית לקבל כרטיס צילום בגין היעדרויותיה.


**למידע נוסף ניתן להסתכל בתקנון ומידע לסטודנט בעמודים 4-6**