מבוא[1]

הקווים המנחים לקידום חברי הסגל האקדמי לדרגות מרצה ומרצה בכיר במרכז האקדמי לוינסקי־וינגייט מסתמכים ומבוססים על שלושה מרכיבים: החלטת המועצה להשכלה גבוהה, כפי שהתגבשה במסגרת "דוח הוועדה לבחינת סוגיית הניהול האקדמי של המוסדות להשכלה גבוהה שאינם אוניברסיטאות", דירוג המינויים וכללי המינוי כפי שהם מוצגים במוסדות אקדמיים מוכרים והמאפיינים וההדגשים הקיימים במכללות המכשירות להוראה בכלל ובמרכז האקדמי בפרט.

 

מסמך זה מתייחס לשני מסלולי קידום כפי שגובשו בהסכם בין משרד החינוך והמל"ג-ות"ת בפברואר 2015:

מסלול אקדמי-מחקרי (רגיל) – המסלול מיועד לעידוד ולקידום חברי סגל אקדמי השוקדים על מחקרים ופרסומים מדעיים.

מסלול פרקטי יישומי (מקביל) – המסלול דומה בייעודו ובמאפייניו למסלולים מקבילים במוסדות להשכלה גבוהה ובו שני ערוצים:

 • מסלול מקביל מקצועי: מטרתו היא לאפשר מינוי אקדמי ובאמצעותו קידום לחברי סגל, שהצטיינותם והישגיהם הייחודיים הם בתחום המקצועי-החינוכי. המסלול מיועד לקדם ולעודד חברי סגל אקדמי שהישגיהם המיוחדים בתחום החינוך, ההוראה והפדגוגיה היקנו להם מוניטין ייחודי בקהילה המקצועית הרלוונטית בארץ או מחוצה לה והישגים אלה שקולים להישגים מקבילים במחקר.
 • מסלול מקביל יוצר: מטרתו היא לאפשר מינוי אקדמי ובאמצעותו קידום לחברי סגל, שהצטיינותם והישגיהם הייחודיים הם בתחום היצירה האומנותית. המסלול מיועד לקדם ולעודד חברי סגל אקדמי שהישגיהם המיוחדים בתחום אומנויות הבמה, האומנות החזותית, הספרות ואומנויות הספורט היקנו להם מוניטין ייחודי בקהילה האומנותית הרלוונטית בארץ או מחוצה לה והישגים אלה שקולים להישגים מקבילים במחקר.

המסמך מתייחס לארבע דרגות קידום:

דרגת מרצה במסלול המחקרי

דרגת מרצה בכיר במסלול המחקרי

דרגת מרצה במסלול המקביל (מקצועי או יוצר)

דרגת מרצה בכיר במסלול המקביל (מקצועי או יוצר)

 

הליך הקידום

עמידה בתנאי-הסף

בטרם יתחיל הליך הגשת המועמדות לקידום, על המועמד לוודא שמועמדותו תואמת את תנאי-הסף של מסלול הקידום המיועד ועומדת בהם. תנאי-הסף מפורטים בהמשך.

פגישה עם יו"ר ועדת הקידום לדרגות מרצה ומרצה בכיר (להלן, ועדת הקידום)
המועמד יפנה ליו"ר ועדת הקידום לקביעת פגישה. בפגישה יוצג התלקיט שעל המועמד להגיש לוועדת הקידום ותיבחן לעומק ובמשותף בשלותה של המועמדות, בהתייחס לקריטריונים מהותיים נוסף על אלו המצוינים בתנאי-הסף.

כתיבת התלקיט
המועמדים לדרגת מרצה ומרצה בכיר, בשני המסלולים, יגישו את התלקיט באנגלית. במקרים חריגים ולאחר אישור יו"ר ועדת הקידום, יוכלו מועמדים לדרגת מרצה במסלול המקביל (מקצועי/יוצר) להגיש את התלקיט בעברית.

בחינת התלקיט
המועמד ישלח את התלקיט ליו"ר ועדת הקידום, אשר יוודא שהתלקיט כתוב בהתאם להנחיות ושהוא ראוי להישלח לוועדת הקידום. יו"ר ועדת הקידום יעדכן את המועמד באשר לאיכות התלקיט וינחה אותו באשר לשינויים הנדרשים. התלקיט יישלח לוועדת הקידום רק לאחר ביצוע השינויים שהוסכמו על דעת יו"ר ועדת הקידום והמועמד.

הגשת התלקיט

א. הגשת תלקיטים תתאפשר בשלושה מועדים במהלך השנה האקדמית. המועדים יתפרסמו עם תחילתה של כל שנה אקדמית באתר המרכז האקדמי.

ב. לתלקיט יש לצרף:

 • עותקים של שני פרסומים שפיטים (מסלול מחקרי) או מקצועיים (מסלול מקצועי/יוצר)
 • עותקים של שני תקצירי הרצאות בכינוסים
 • עותקים של שלושה סילבוסים משלוש השנים האחרונות
 • שמות ופרטי התקשרות של אנשי אקדמיה בכירים בתחומם, שלהם דרגה אקדמית גבוהה מדרגת המועמד, ושהיכרותם עם המועמד מספקת להגשת חוות דעת על עשייתו האקדמית והמקצועית:
  • לדרגת מרצה – שני שמות, אחד של איש סגל בכיר במרכז האקדמי, ואחד של איש סגל אקדמי בכיר מחוצה לו. יש לכלול: שם, כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון.
  • לדרגת מרצה בכיר – שלושה שמות, אחד של איש סגל בכיר במרכז האקדמי, ושניים של אנשי סגל אקדמי בכיר מחוצה לו (על אחד מאנשי האקדמיה להיות בדרגת פרופסור). יש לכלול: שם, כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון.

ג. את התלקיט ואת החומרים הנלווים לו יש לשלוח לוועדת הקידום בדואר אלקטרוני לכתובת: d.kidum@l-w.ac.il

ד. עם קבלת התלקיט והחומרים הנלווים, יפנה יו"ר ועדת הקידום לדיקן הפקולטה או לראש בית-הספר הרלוונטי לקבלת חוות דעת. חוות הדעת תכלול, בין היתר, התייחסות להיבטים הבאים:

 • פירוט הקורסים שמלמד המועמד
 • תיאור והערכה של הפעילות בהוראה לרבות טיב ההוראה
 • תרומת המועמד לפיתוח תוכניות לימודים
 • נחיצות הקידום לאור צורכי המחקר וההוראה של הפקולטה/התוכנית/החוג/בית-הספר ופירוט תוכנית הקליטה של המועמד, במקרה של מועמד חדש
 • נושאים רלוונטיים נוספים

כמו כן, יפנה יו"ר ועדת הקידום לראש הרשות להוראה חדשנית ומיטבית לקבלת תוצאות משובי הוראה של שלושה משובי הוראה משלוש השנים שקדמו למועד הגשת המועמדות אשר ענו עליהם יותר מ-30% מהלומדים.

ה. התלקיט והחומרים הנלווים, חוות הדעת והמשובים יועברו להערכת חברי הוועדה בצירוף טבלת תבחינים להערכת המועמדות.

ועדת הקידום
ועדה מקצועית אוטונומית הכוללת תשעה חברים: יו"ר בדרגת פרופ' חבר, שלושה דיקני פקולטות או ראשי בתי-ספר בדרגת מרצה בכיר לפחות, שני פרופסורים בדרגת פרופ' חבר ושני חברי סגל בדרגת מרצה או מרצה בכיר. במקרה הצורך יוכל להתמנות לוועדה מי שאינו חבר סגל במרכז האקדמי, כפוף לאישור נשיאת המרכז האקדמי.

הוועדה מתכנסת לדיון בתלקיטים של מועמדים בשלושה מועדים שונים במהלך השנה האקדמית. המלצות הוועדה מתקבלות לפי דעת הרוב. בתום כל דיון מגיש יו"ר ועדת הקידום את המלצת הוועדה בדבר קידום המועמד לנשיאת המרכז האקדמי. ההמלצה עשויה להיות:

 • המלצה לקדם את המועמד לדרגה המוצעת
 • המלצה שלא לקדם את המועמד לדרגה המוצעת
 • המלצה לדחות את הקידום לתקופה קצובה כדי לבחון תנאי כלשהו (למשל, אישור על קבלה לפרסום של מאמרים שנשלחו לפרסום)

לאחר אישור ההמלצה על הקידום על ידי נשיאת המרכז האקדמי, מוזמן המועמד לפגישה עם יו"ר ועדת הקידום לשיחה על החלטת הוועדה.

תקופת הקידום

מועמד שהעסקתו במסגרת ות"ת
אם אושר קידום לדרגת מרצה, תקופת הקידום היא לשלוש שנים בלבד. לקראת תום תקופה זו, על המרצה להגיש מועמדות לדרגת מרצה בכיר. ועדת הקידום תדון במועמדות ותמליץ על:

 • קידומו של המועמד לדרגת מרצה בכיר
 • הארכת תקופת הקידום של דרגת המרצה לשנה או לשנתיים נוספות והגשה חוזרת של המועמדות למרצה בכיר
 • אי קידומו של המועמד והפסקת העסקתו

חשוב לציין, כדי להגיש מועמדות לדרגת מרצה ומרצה בכיר בשני המסלולים נדרש היקף העסקה של 50% במרכז האקדמי. קבלת דרגת קידום אינה מלווה בקבלת קביעות.

 

מועמד שהעסקתו במסגרת משרד החינוך או במסגרת עמותה

אם אושר קידום לדרגת מרצה, יוכל מועמד להגיש בקשה לקידום לדרגת מרצה בכיר לאחר שחלפו שלוש שנים מדרגת המרצה.

חשוב לציין, כדי להגיש מועמדות לדרגת מרצה בשני המסלולים נדרש היקף קביעות של 60% במרכז האקדמי. כדי להגיש מועמדות לדרגת מרצה בכיר בשני המסלולים נדרש היקף קביעות של 65% במרכז האקדמי.

 

תנאי-הסף

תנאי-הסף להגשת מועמדות לקידום לדרגת מרצה ומרצה בכיר במסלול המחקרי ובמסלול המקביל (מקצועי/יוצר):

דרגת מרצה במסלול המחקרי

 • תואר שלישי (דוקטור)
 • קביעות בהיקף 60% (למועמד שמסגרת העסקתו משרד החינוך או עמותה) או העסקה בהיקף 50% (למועמד שמסגרת העסקתו ות"ת)
 • שבעה פרסומים שפיטים לפחות (מהם לפחות שני פרסומים בבמות בינלאומיות או ארבעה פרסומים ברמתQ1 או Q2). פרסומים שפיטים כוללים*:

מאמר בכתב-עת שפיט; ספר מדעי שפיט; מאמר או פרק בספר מדעי שפיט; עריכה של ספר מדעי שפיט

 • השתתפות פעילה בשבעה כינוסים אקדמיים לפחות (מהם כינוס בינלאומי אחד לפחות). השתתפות פעילה כוללת**:

נואם ראשי (Keynote Speaker); הרצאה; השתתפות בפנל; יו"ר קבוצת דיון; הצגת פוסטר

*(כל המצוין לעיל מתייחס לפרסומים שפורסמו או התקבלו לפרסום. עדיפות לפרסום בבמות אקדמיות בדירוג גבוה).

**(כל המצוין לעיל מתייחס לכינוסים שהתקיימו או שקיימת לגביהם אסמכתה להשתתפות בעתיד).

דרגת מרצה בכיר במסלול המחקרי

 • תואר שלישי (דוקטור)
 • קביעות בהיקף 65% (למועמד שמסגרת העסקתו משרד החינוך או עמותה) או העסקה בהיקף 50% (למועמד שמסגרת העסקתו ות"ת)
 • שלושה-עשר פרסומים שפיטים לפחות (מהם שישה פרסומים לפחות לאחר קבלת דרגת המרצה. מסך כל הפרסומים: חמישה פרסומים לפחות בבמות בינלאומיות או ארבעה מתוך ששת הפרסומים האחרונים ברמת Q1 או Q2). פרסומים שפיטים כוללים*:

מאמר בכתב-עת שפיט; ספר מדעי שפיט; מאמר או פרק בספר מדעי שפיט; עריכה של ספר מדעי שפיט

 • השתתפות פעילה ב-13 כינוסים אקדמיים לפחות (מהם שישה כינוסים לפחות לאחר קבלת דרגת מרצה ושלושה כינוסים בינלאומיים לפחות מתוך 13 כינוסים אלו). השתתפות פעילה כוללת**:

נואם ראשי (Keynote Speaker); הרצאה; השתתפות בפנל; יו"ר קבוצת דיון; הצגת פוסטר

*(כל המצוין לעיל מתייחס לפרסומים שפורסמו או התקבלו לפרסום. עדיפות לפרסום בבמות אקדמיות בדירוג גבוה).

**(כל המצוין לעיל מתייחס לכינוסים שהתקיימו או שקיימת לגביהם אסמכתה להשתתפות בעתיד).

דרגת מרצה במסלול המקביל (מקצועי)

 • תואר שלישי (דוקטור) – יתרון
 • קביעות בהיקף 60% (למועמד שמסגרת העסקתו משרד החינוך או עמותה) או העסקה בהיקף 50% (למועמד שמסגרת העסקתו ות"ת)
 • שבעה פרסומים מקצועיים לפחות (מהם לפחות פרסום בינלאומי אחד). פרסומים מקצועיים כוללים*:

מאמר בכתב עת שפיט; ספר מדעי שפיט; מאמר או פרק בספר מדעי שפיט; עריכה של ספר מדעי שפיט; מאמר בספר כינוסים; ערכים באנציקלופדיה; סקירות ספרים; מאמרי דעה; כתבות תוכן באמצעי התקשורת; ספר לימוד; חוברת לימוד; תוכנית לימודים; תכנון עזרי הוראה; דוח מדעי

 • השתתפות פעילה בשבעה כינוסים, ימי עיון או פורומים מקצועיים לפחות. השתתפות פעילה כוללת**:

נואם ראשי (Keynote Speaker); הרצאה; השתתפות בפנל; יו"ר קבוצת דיון; הצגת פוסטר; יו"ר מושב, מנחה סדנה

*(כל המצוין לעיל מתייחס לפרסומים שפורסמו או התקבלו לפרסום. עדיפות לפרסום בבמות אקדמיות בדירוג גבוה).

**(כל המצוין לעיל מתייחס לכינוסים שהתקיימו או שקיימת לגביהם אסמכתה להשתתפות בעתיד).

דרגת מרצה במסלול המקביל (יוצר)

 • תואר שלישי (דוקטור) – יתרון
 • קביעות בהיקף 60% (למועמד שמסגרת העסקתו משרד החינוך או עמותה) או העסקה בהיקף 50% (למועמד שמסגרת העסקתו ות"ת)
 • שבעה פרסומים מקצועיים לפחות. פרסומים מקצועיים כוללים*:
  • מאמר בכתב-עת שפיט; ספר מדעי שפיט; מאמר או פרק בספר מדעי שפיט; עריכה של ספר מדעי שפיט; מאמר בספר כינוסים; ערכים באנציקלופדיה; סקירות ספרים; מאמרי דעה; כתבות תוכן באמצעי התקשורת
  • בתחום אומנויות הבמה: ספר מתודות להוראת הביצוע/ניצוח או הלחנה; יצירה מוזיקלית; הקלטות אודיטוריות או ויזואליות
  • בתחום האומנות החזותית: יצירה אומנותית; קטלוג של תערוכה; אוצרוּת או פרויקטים אומנותיים
  • בתחום הספרות: ספרות יפה (ספר שירה, סיפור קצר בבמה נחשבת, נובלה, רומן, מחזה)
  • בתחום אומנויות הספורט: כתבות עומק בערוצי הספורט; כתבות עומק במדורי הספורט
 • השתתפות פעילה בשבעה כינוסים, ימי עיון או פורומים מקצועיים לפחות. השתתפות פעילה כוללת**:
  • נואם ראשי (Keynote Speaker); הרצאה; השתתפות בפנל; יו"ר קבוצת דיון; הצגת פוסטר; יו"ר מושב, מנחה סדנה
  • תחומי אומנויות הבמה: הופעות כמנצח, כנגן, או כזמר; הופעות מחול
  • בתחום האומנות החזותית: השתתפות בתערוכות
  • בתחום הספרות: הרצאות בערבי ספרות
  • בתחום אומנויות הספורט: שיפוט גמר ארצי; שיפוט בינלאומי; השתתפות כמאמן בתחרויות גמר ארצי; השתתפות בתחרויות בינלאומיות ברמות של אליפות אירופה, אליפות עולם ואולימפיאדה

*(כל המצוין לעיל מתייחס לפרסומים שפורסמו או התקבלו לפרסום. עדיפות לפרסום בבמות אקדמיות בדירוג גבוה).

**(כל המצוין לעיל מתייחס לכינוסים שהתקיימו או שקיימת לגביהם אסמכתה להשתתפות בעתיד).

דרגת מרצה בכיר במסלול המקביל (מקצועי)

 • תואר שלישי (דוקטור) – יתרון
 • קביעות בהיקף 65% (למועמד שמסגרת העסקתו משרד החינוך או עמותה) או העסקה בהיקף 50% (למועמד שמסגרת העסקתו ות"ת)
 • שלושה-עשר פרסומים מקצועיים לפחות (מהם שישה פרסומים לפחות לאחר קבלת דרגת המרצה. שלושה פרסומים בינלאומיים לפחות מסך כל הפרסומים). הפרסומים כוללים*:

מאמר בכתב-עת שפיט; ספר מדעי שפיט; מאמר או פרק בספר מדעי שפיט; עריכה של ספר מדעי שפיט; מאמר בספר כינוסים; ערכים באנציקלופדיה; סקירות ספרים; מאמרי דעה; כתבות תוכן באמצעי התקשורת; ספר לימוד; חוברת לימוד; תוכנית לימודים; תכנון עזרי הוראה; דוח מדעי

 • השתתפות פעילה ב-13 כינוסים, ימי עיון או פורומים מקצועיים לפחות (מהם שישה כינוסים לפחות לאחר קבלת דרגת המרצה). השתתפות פעילה כוללת**:

נואם ראשי (Keynote Speaker); הרצאה; השתתפות בפנל; יו"ר קבוצת דיון; הצגת פוסטר; יו"ר מושב, מנחה סדנה

*(כל המצוין לעיל מתייחס לפרסומים שפורסמו או התקבלו לפרסום. עדיפות לפרסום בבמות אקדמיות בדירוג גבוה).

**(כל המצוין לעיל מתייחס לכינוסים שהתקיימו או שקיימת לגביהם אסמכתה להשתתפות בעתיד).

דרגת מרצה בכיר במסלול המקביל (יוצר)

 • תואר שלישי (דוקטור) – יתרון
 • קביעות בהיקף 65% (למועמד שמסגרת העסקתו משרד החינוך או עמותה) או העסקה בהיקף 50% (למועמד שמסגרת העסקתו ות"ת)
 • שלושה-עשר פרסומים מקצועיים לפחות (מהם שישה פרסומים לפחות לאחר קבלת דרגת המרצה. שני פרסומים בינלאומיים לפחות מסך כל הפרסומים). הפרסומים כוללים*:
  • מאמר בכתב-עת שפיט; ספר מדעי שפיט; מאמר או פרק בספר מדעי שפיט; עריכה של ספר מדעי שפיט; מאמר בספר כינוסים; ערכים באנציקלופדיה; סקירות ספרים; מאמרי דעה; כתבות תוכן באמצעי התקשורת
  • בתחום אומנויות הבמה: ספר מתודות להוראת הביצוע/ניצוח או הלחנה; יצירה מוזיקלית; הקלטות אודיטוריות או ויזואליות
  • בתחום האומנות החזותית: יצירה אומנותית; קטלוג של תערוכה; אוצרוּת או פרויקטים אומנותיים
  • בתחום הספרות: ספרות יפה (ספר שירה, סיפור קצר בבמה נחשבת, נובלה, רומן, מחזה)
  • בתחום אומנויות הספורט: כתבות עומק בערוצי הספורט; כתבות עומק במדורי הספורט
 • השתתפות פעילה ב-13 כינוסים, ימי עיון או פורומים מקצועיים לפחות (מהם שישה כינוסים לפחות לאחר קבלת דרגת המרצה). השתתפות פעילה כוללת**:
  • נואם ראשי (Keynote Speaker); הרצאה; השתתפות בפנל; יו"ר קבוצת דיון; הצגת פוסטר; יו"ר מושב, מנחה סדנה
  • בתחום אומנויות הבמה: הופעות כמנצח, כנגן, או כזמר; הופעות מחול
  • בתחום האומנות החזותית: השתתפות בתערוכות
  • בתחום הספרות: הרצאות בערבי ספרות
  • בתחום אומנויות הספורט: שיפוט גמר ארצי; שיפוט בינלאומי; השתתפות כמאמן בתחרויות גמר ארצי; השתתפות בתחרויות בינלאומיות ברמות של אליפות אירופה, אליפות עולם ואולימפיאדה

*(כל המצוין לעיל מתייחס לפרסומים שפורסמו או התקבלו לפרסום. עדיפות לפרסום בבמות אקדמיות בדירוג גבוה).

**(כל המצוין לעיל מתייחס לכינוסים שהתקיימו או שקיימת לגביהם אסמכתה להשתתפות בעתיד).

 

[1] כל הנכתב בלשון זכר מכוון לגברים ולנשים כאחד.