תיווך לתואר שני  (סמינריון) – ד"ר אורה סגל דרורי

הסמינריון הינו סמינריון מחקרי בתחום התיווך בגן הילדים. הסמינריון יכלול תכנים הקשורים לתיאוריות תיווך בגיל הרך וליישומן בגן הילדים ותכנים הקשורים למחקר איכותני יישומי. במסגרת הסמינריון הסטודנטיות תערוכנה מחקר פעולה בקבוצה קטנה של ילדים, בו הן תבחנה את התיווך האישי שלהן וכיצד ניתן לשפרו ולקדם באמצעותו את השיח עם הילדים באופן מייטבי.


תלמידים עם צרכים מיוחדים בגיל הרך (סמינריון) – פרופ' איתי הס

תלמידים עם צרכים ייחודיים משתלבים או משתתפים במסגרות החינוך הכללי הן בשל תפיסת עולם שקנתה את מקומה בחברה והן כמעשה המתחייב בחקיקה ונורמות אשר האחרונה הבולטת התפרסמה בתיקון חוק החינוך המיוחד 2018.

הסמינריון יעסוק בהצגת וחקירת היבטים הקשורים בהשתתפות תלמידים עם צרכים ייחודיים בגיל הרך, על פי גישות שונות ובדגש על גישות שמקורן בחינוך המיוחד – העצמת איכות החיים.

הסטודנטיות המשתתפות בסמינריון יתנסו בשלבי עבודה מחקרית שתעסוק בתפיסות ו/ או בהערכת עמדות של נשות מקצוע ביחס לשותפות תלמידים עם צרכים ייחודיים בגיל הרך בגנים הכלליים.


המחקר האיכותני- שיטות מחקר לגיל הרך – ד"ר מיכאלה כדורי-שלזק

בשנים האחרונות דגש רב מושם בחינוך לגיל הרך על שמיעת קולותיהם של הילדים, גם בהשראת גישת רגיו אמיליה. לשם כך, מחנכות חייבות לנכס לעצמן כלי מחקר  מותאמים לילדים צעירים, אשר יאפשרו  ללמוד את הפרספקטיבות של הילדים במילים ובדרכים שהולמות אותם.

גם בהתייחס לגן העתידי המתבסס על אמונה ביכולתם של הילדים ושל צוות הגן ליזום, להוביל, ללמוד, לחקור וליצור את הגן שלהם, תוך אינטראקציה מיטבית ומתמדת בין כל השותפים (תורג'מן, אלדרוקי פינוס וג'ראד, 2019) ישנה חשיבות רבה להקשבה לקולם של הילדים כבסיס לפעילות החינוכית בגן.

במהלך הקורס הסטודנטיות תגברנה את המודעות  החשיבות של שמיעת קולם של הילדים ותלמדנה להשתמש בכלי מחקר המאפשרים לשמוע את קולם ומתוך כך להבין את הפרספקטיבות שלהם.


המחקר הכמותי- ד"ר שולמית שניצר מאירוביץ

מחקר ויצירת ידע הם אבני יסוד הכרחיות בכל פרופסיה, ובמיוחד בכזו שעיקרה תהליך מובנה של הקניית ידע כחינוך. לפיכך הקורס חושף את הסטודנטיות למגוון המושגים המרכזיים של המחקר הכמותי ולתהליך של עבודת החוקר בשדה החינוכי. הקורס מתמקד הן בסטטיסטיקה תיאורית והן בסטטיסטיקה היסקית. הנושאים המרכזיים: תהליך עבודת החוקר, סוגי משתנים, סטטיסטיקה תיאורית, מהימנות ותוקף, סטטיסטיקה היסקית, בדיקת השערות ומובהקות, מבחן T למדגמים בלתי תלויים וניתוחי שונות בסיסיים. הדגש בהתאמה בין מערכי מחקר לפרוצדורות סטטיסטיות.


סדנת ליווי פרויקטים- ד"ר מיכאלה כדורי-שלזק וד"ר אורה סגל דרורי

מטרת סדנת הפרויקט ללוות את הסטודנטית בתהליך עבודתה משלב בחירת הנושא או שאלת המחקר ועד הגשת העבודה כולה. בחירת נושא/שאלת המחקר צריכה להיות משמעותית לסטודנטית ונובעת מתוך צרכיה והתעניינותה. יחד עם זאת, היא צריכה להיות בעלת חשיבות לחינוך בגיל הרך בארץ.

אתגרי סדנת הפרויקט הם: ללוות את הסטודנטית מתחילת תהליך החשיבה על המחקר דרך תכנונו ועד היכולת לייצגו בכתיבה אקדמית של הצעת מחקר . ללוות את הסטודנטית בדרכה לאיסוף הנתונים, ניתוחם, תוך הנחיה לאופן כתיבת פרק התוצאות והדיון ותוך חיזוק ועידוד השמעת קולה האישי של הסטודנטית. עוד בסדנה, יינתן מענה לשאלות של הסטודנטית ועזרה בקבלת החלטות בדבר התהליכים שעל הסטודנטית לבצע. בנוסף, תהיה בסדנה התייחסות לצרכים אישיים ועידוד כיווני חשיבה נוספים באווירה תומכת ומאפשרת התנסויות חדשות. הקבוצה בסדנה תהווה משאב ותהיה מרכיב חשוב של תמיכה קבוצתית.

תפקיד המנחות בסדנה להדריך, לסייע, לייעץ ולהיענות ליוזמות הסטודנטית ולהיות קשובות ואמפתיות. מהסטודנטית מצופה לקחת חלק פעיל בסדנה, ליזום, להיות אחראית ולדווח על התקדמותה במהלך הפרויקט.


מנהיגות חינוכית בגיל הרך- ד"ר אלונה פלג

בשנים האחרונות, מתעצבת תפיסת תפקיד המחנכת לגיל הרך כמנהיגה חינוכית וסוכנת שינוי, אשר מובילה את התהליך החינוכי, תוך התייחסות לצרכים של הילדים והילדות, ההורים והקהילה, במציאות חברתית מגוונת, משברית ומשתנה. בקורס זה הסטודנטיות ייחשפו לשינויים ולהתפתחות בגישות וסגנונות מנהיגות חינוכית, עם דגש על המאפיינים והדגשים בחינוך לגיל הרך. תשומת לב מיוחדת תינתן למנהיגות רגשית- חברתית ולניהול יחסים בצוות. בד בבד הסטודנטיות יכירו תיאוריות ומודלים בתחום קבלת החלטות וירכשו כלים להיוועצות ולהתמודדות עם דילמות. לבסוף, הסטודנטיות יתנסו ביצירה בחפצים של דיוקן עצמי מקצועי לצורך הגדרה מחדש של זהות מקצועית.


סוגיות בהוראה-למידה  בגן הילדים במאה ה-21– ד"ר סיגלית טיש

קורס זה יעסוק בסוגיות מרכזיות שנמצאות בבסיס ההוראה למידה בגן הילדים במאה 21 . הקורס מבוסס על ההכרה בילד כאדם וכאזרח בעל זכויות ובעל יכולות (Rinaldi, 1998).

בקורס נבחן יחד סוגיות חינוכיות מרכזיות במערכת החינוך של הגיל הרך לאור המציאות המשתנה במאה 21 ואת תפקיד המחנכת. נדון במיומנויות וכישורים נידרשים במאה ה21 כגון: פתרון בעיות, חשיבה ביקורתית, שיתוף פעולה ,עבודת צוות, שימוש מותאם בטכנולוגיה ונחשוב כיצד ניתן לקדמן בתוכנית ההוראה-למידה בגיל הרך. כמו כן  נתייחס לחשיבות ודרכי פיתוח כישורי חיים כגון: גמישות ויכולת הסתגלות, יוזמה, הכוונה עצמית, מנהיגות ואחריות ועוד במסגרת העשייה החינוכית בגן הילדים (אייזנברג וזליבנסקי אדן, 2019) .

בנוסף נתייחס למטרות משרד החינוך בעיצוב דמות הבוגר, כך שיהיה בעל מיומנויות קוגנטיביות, אישיות וחברתיות ובעל נורמות וערכים מקומיים ולאומיים וכן ערכים גלובליים סביבתיים (משרד החינוך, 2019).

במהלך הקורס הסטודנטיות תעלנה ותחקורנה סוגיות מרכזיות ורלוונטיות מתוך חיי הגן והכתה ותיחשפנה לתיאוריות וגישות הוראה-למידה עכשוויות שמקדמות את הכישורים והמיומנויות הנדרשים במאה 21 כמו למשל: תכנית לימודים בצמיחה, הגישה האקולוגית, האטה בחינוך, למידה מבוססת מקום, רב תרבותיות, ועוד. הסטודנטיות תחוונה את הגישות כלומדות פעילות ותיצורנה חיבורים לדרכי הוראה-למידה בגן הילדים.


חינוך כהורות משותפת- מיומנות ההקשבה לקול ההורי- ד"ר עפר מרבך

כאשר אנו פוגשים הורים המתנהגים באופן מאתגר, אנו מתרעמים על כך ומחפשים דרכים להפסיק התנהגות כזו. מוטב שנבין שזו הדרך שבה מביעים הורים אלה את הקושי שלהם. למעשה, הם זקוקים לאדם (מחנכ/ת) שיסכים לעבור יחד עימם כברת דרך, תהליך, שיאפשר לו ולהם לשהות בסיטואציה, לזהות את מקור הקושי ולהרגיש בטחון. ההשקעה בבניית מערכות היחסים תופנה תחילה אל אותם הורים. השקעה כזאת תייצר איזון, רגיעה ותאפשר כר פעולה פורה ללימוד ולהתקדמות של ילדם/תם. בקורס זה נתמקד בהבנת הקול ההורי של הורים שמאתגרים אותנו, נעסוק בטיפוח כלים ואסטרטגיות לתקשורת יעילה בין המחנך לתלמיד והוריו ובדרכים ליצור תקשורת של אמון וחווית ביטחון.


ילדים עם לקויות מורכבות בגיל הרך – ד"ר אורלי הבל

הקורס מתמקד בהכרות עם אפיוניהם של ילדים עם לקויות מורכבות בגיל הרך ובפתוח סביבות הוראה מונגשות המאפשרות השתתפות שוויונית עבור הילד עם המוגבלות בקבוצת השווים בגן.  בשני העשורים האחרונים גדלה אוכלוסיית הילדים עם הצרכים המיוחדים  בגיל הרך המשולבים במסגרות הגניות ה"רגילות".  לאור זאת הקורס יעסוק בהכרות עם חוק החינוך המיוחד, התיקונים לחוק  והרפורמה המיושמת בעקבותיו כיום. במסגרת הקורס ייחשפו הסטודנטיות למשמעותם של המושגים השונים : לקות/ מוגבלות / נכות על פי מודל  הICF   מודל של ארגון הבריאות העולמי- מודל שיקומי חברתי) תוך התמקדות בילדים עם נכויות חושיות או פיסיות, ילדים  על הרצף האוטיסטי (Autism spectrum disorder)  וילדים עם עיכוב התפתחותי. הכרות עם מושגים מרכזיים בבסיס הגישה השיקומית- חברתית  ומחקרים עדכניים יאפשרו  למשתתפי הקורס לתכנן סביבות הוראה על פי המודל האוניברסלי.


פיתוח תהליכי חשיבה מתמטיים בגיל הרך- ד"ר מירב צהר רוזן

התחום המתמטי מהווה חלק בלתי נפרד מחיי היום יום ואנו עושים בו שימוש כילדים וכבוגרים. הבסיס לחשיבה המתמטית מתפתח  כבר בגיל הרך, ולכן קיימת חשיבות רבה בפיתוחו באופן מודע ומושכל כבר בגיל הצעיר, תוך מתן מענה לרמות חשיבה שונות של הילדים.    במהלך הקורס, נעסוק בתאוריות שונות המתייחסות להתפתחות החשיבה המתמטית של ילדים בגיל הרך עם וללא קשיים במתמטיקה, נעמיק בהכרת והבנת הקשר בין תפקודי תפיסה וחשיבה לבין התכנים המתמטיים המרכזיים הנלמדים בגן ובכיתות היסוד בבית הספר וננתח דרכי הוראה ולמידה שונות המעודדות יצירתיות, חקר ומיומנויות מטה קוגניטיביות.


למידה חוץ גנית – ד"ר מיכאלה כדורי-שלזק

חצר גן הילדים וסביבת הגן /בית הספר  הינן  סביבות בהן נמצאים ילדי הגן חלק ניכר מיומם.

לכן, ישנה חשיבות רבה להכרת הסביבה ולחקירתה. חשיבות זו גדלה, בימי משבר הקורונה, כאשר הסכנה להדבקות פוחתת במרחב הפתוח.

כמו כן, החינוך הסביבתי וחינוך לקיימות מנסים לעורר אצל הילדים חשיבה על סביבתם הקרובה, על התנהלותם בחיי היום יום, ומתוך כך, לעורר חשיבה ביקורתית ועשייה חברתית (משרד החינוך, תשע"ג).

הגישה הסוציו-קונסטרוקטיביסטית, תעמוד בבסיס הלמידה בקורס, כאשר ידע התוכן הפדגוגי  ייבנה אצל הסטודנטיות  על בסיס של חקר והתנסות במרחבים הפתוחים בסביבת המכללה ובמסגרות החינוך שבהן הן עובדות. הסטודנטיות תכרנה אפוא את הפוטנציאל הטמון בלמידה החוץ גנית/כיתתית במרחב הפתוח הן באופן תיאורטי והן באופן יישומי וזאת תוך חשיבה על עקרונות החינוך הסביבתי והחינוך לקיימות.


עשייה תואמת התפתחות- ד"ר נעה לאור

צוותים חינוכיים העובדים במסגרות חינוך לילדים בגילי לידה-שלוש, נדרשים מדי יום ביומו לקבל החלטות המשפיעות באופן ישיר על חווייתם ורווחתם של התינוקות והפעוטות. איזו פעילות מתאימה כרגע? כיצד מתמודדים עם פעוט שלא רוצה להשתתף בפעילות? כיצד מעניקים מענה אינדיבידואלי לצד העשייה הקבוצתית? כיצד ארגון הסביבה החינוכית יכול לסייע בכך? האם ארגון הסביבה עונה על צורכי הילדים? זאת ושאלות רבות נוספות, מגיעות אל פתחו הצוות החינוכי. המחנכות לעתים נדרשות לזהות האם ההתרחשות המתקיימת במרחב החינוכי תואמת את צורכי התינוקות והפעוטות ולקבל החלטות המבוססות על הכרות עם מאפייני קבוצת גיל הילדים, צורכיהם האינדיבידואליים וידע התפתחותי- פדגוגי רלוונטי.

בקורס זו נכיר את העקרונות לעשייה תואמת התפתחות  (DAP) המבוססים על ידע תיאורטי אודות הצרכים הייחודיים של תינוקות ופעוטות, ונכיר את התוכנית ההתפתחותית לחינוך וטיפול בגיל הרך (הקוריקולום) שהיא התוכנית הרשמית של מדינת ישראל לחינוך וטיפול במסגרות חינוכיות לידה-שלוש.
הקורס מחבר בין ידע התפתחותי לפרקטיקה של מסגרות חינוכיות במטרה להעלות למודעות את האופן בו יישום עקרונות אלה יכול לסייע בהתמודדות היום יומית עם אתגרי העשייה החינוכית בשטח, לקבל החלטות באופן מושכל ומקצועי יותר ובכך לתרום לאיכות החינוך והטיפול הניתן לילדים במסגרת החינוכית.
תכני הקורס מהווים גוף ידע בסיסי הנדרש ממדריכות במסגרות חינוכיות לגילי לידה-שלוש.


הנחיית קבוצות וצוותים חינוכיים: ד"ר איריס לבנשוס ארליך

בקורס זה נעסוק בנושא הנחיית קבוצות ובאופן ספציפי בהנחיית צוותים. בקורס נדון בשאלה מהי קבוצה, ומהם התנאים המאפשרים קבוצה מיטבית. נכיר תהליכים שקורים בצוותים, ובאופן ספציפי בצוותי חינוך בגיל הרך, גני ילדים וכיתות היסוד. נתייחס לנושאים הבאים: תפקידים בקבוצה, התנגדות ותפקיד המנחה. נתייחס גם לעבודה כמנחה יחיד וגם בקו, הנחייה פרונטלית והנחייה בזום.

הקורס מורכב מלמידה פרונטלית, קריאה  עצמאית של מאמרים לצד סדנאות והתנסות בהנחיית סדנה (בקבוצה). מטלת הסיום היא בנייה והנחיה של סדנה בכיתה.