משאבי ידע

להנחיה פדגוגית:
צוות היחידה לחדשנות בהוראה

03-6901646  |  ciet@levinsky.ac.il

היחידה לחדשנות במרכז להוראה חדשנית ומיטבית

להערות על המדריכים  |  einat.gil@levinsky.ac.il

טלפון

לתמיכה טכנית:
צוות מערכות מידע

טלפון 03-6902473 

פתיחת פניה לתמיכה הטכנית בכתובת: help.levinsky.ac.il

מדריך מקוון למוודל למרצה הכולל גם שימוש בזום