הנחיות לכתיבת עבודת פרויקט הגמר לתואר השני

כל הנכתב בחוברת זו בלשון זכר מכוון לנשים ולגברים כאחד

© כל הזכויות שמורות

מכללת לוינסקי לחינוך

תוכן העניינים

כללי

פרויקט הגמר

הנחיית הפרויקט

סוגי הפרויקטים

ההצעה לפרויקט

הקשר עם המנחה

איכות הכתיבה

הנחיות לכתיבה

הגשת הפרויקט

קביעת ציון הפרויקט

נספחים

נספח א

נספח ב

דפי דוגמה להצעה של פרויקט

נספח ג

דפי דוגמה לשער הפרויקט בעברית ובאנגלית

נספח ד – מחוונים

כללי

 1. על הסטודנט להכיר את הנהלים ולפעול על פיהם בכל הנוגע לכתיבת עבודות.
 2. הסטודנט יכול לפנות בבקשה לסיוע בבעיות או בשאלות הקשורות להגשת העבודות לראש התכנית שבה הוא לומד או לדיקן הסטודנטים – באמצעות ראש מינהל.

נוהל הגשת עבודות

 1. עבודות במקבצים, עבודות סמינריוניות ופרויקט הגמר ייכתבו כתיבה פרטנית.
 2. בעבודות סמסטריאליות הנכתבות בזוגות ידגישו הכותבים את התרומה של כל אחד מהם למחקר ולכתיבת העבודה.
 3. כל עבודה תוגש ראש מינהל הפקולטה הרלוונטית. חובה על הסטודנט בכל מצב להשאיר אצלו עותק מלא של העבודה, ובכלל זאת של הנספחים.
 4. עם הגשת העבודה יירשם במזכירות מועד מסירתה.
 5. ראש מינהל הפקולטה תעביר למרצה את העבודה, ותעקוב אחר מתן הציונים.
 6. ערעור על ציונים ייעשה על פי הנוהל הכתוב בתקנון ומידע לסטודנט. הערעור יוגש בכתב לגורם המתאים.

כללים עיקריים להגשת עבודות

 1. העבודות יוגשו בהקפדה על כללים של כתיבה אקדמית וייכתבו על פי APA (האגודה האמריקנית לפסיכולוגיה = the American Psychological Association) המעודכנים ביותר.
 2. היקפי העבודות (אינם כוללים את הרשימה הביבליוגרפית ואת הנספחים):
  • פרויקט הגמר – ההיקף לא יעלה על 40 עמודים.
  • סמינריון – ההיקף לא יעלה על 20 עמודים.
  • עבודה הניתנת בקורס סמסטריאלי – ההיקף לא יעלה על 10 עמודים.
 1. הרווח המומלץ בין השורות יהיה כפול. אפשרי גם רווח בן שורה וחצי.
 2. כל פסקה תהיה מוזחת פנימה באמצעות tab.

גופנים

סוג הגופן: בעברית –David ובאנגלית – Times New Roman. אפשר להעתיק סוג גופן מסוים ועיצוב למשפט שעוצב אחרת בעזרת מברשת העיצוב.

הערה כללית: אפשר להעתיק עד 24 פעמים ברציפות טקסטים שונים ממסמכים ומהאינטרנט בעזרת לוח.

גודל גופן: 12 – לגוף הטקסט. [בציטוטים בבלוק טקסט – אפשרי לשנות את הרווח בין השורות לרווח של שורה וחצי].

כותרות וכותרות משנה

שמות הפרקים (מבוא, סקירת ספרות, דיון, סיכום) יתחילו בגופן בגודל 18, וכל תת-פרק יתחיל ממספר קטן יותר (מ-16 עד 12, על פי הצורך. הכותרות הראשונות יובלטו בהדגשה (Bold), האחרונות יובלטו בהדגשה ונטויות, ובדרגה הנמוכה ביותר – באותיות נטויות ללא הדגשה.

חזרה לתוכן עניינים

פרויקט הגמר

עבודת הגמר לקבלת תואר "מוסמך בחינוך" מייצגת פרויקט חינוכי בתחום ההוראה והלמידה של הסטודנט, וחלים עליה תנאים אלה:

 1. הפרויקט יתמקד בהקשר חינוכי שהוא רלוונטי להתפתחות המקצועית של הסטודנט.
 2. לפרויקט תהיה זיקה ללימודי ההתמחות של התכנית שבה הסטודנט לומד.
 3. ביצוע הפרויקט הוא פרטני.

חזרה לתוכן עניינים

 

הנחיית הפרויקט

 1. הסטודנט יפנה למנחה לאחר התייעצות עם ראש התכנית ולאחר קבלת אישורו.
 2. לאחר אישור ראש התכנית ייחתם מסמך התקשרות בין הסטודנט למנחה.
 3. במקרים חריגים יוחלף המנחה על פי בקשת שני הצדדים או אל פי בקשת אחד מהם. הבקשה תופנה בכתב לראש התכנית, וזה ייעד לסטודנט מנחה אחר. אם לא יימצאו מנחים הולמים לפרויקט, ראש התכנית יהיה אחראי לסייע לסטודנט למצוא מנחה מתאים.

חזרה לתוכן עניינים

 

סוגי הפרויקטים

 1. מחקר יישומי
 2. פיתוח

הראשון – מדגיש את הצד המחקרי, ומציג בסופו הצעות ליישום בתחום החינוך וההוראה. השני – מדגיש את הפיתוח, ומציג את תוצר הפיתוח. מומלץ לנסות להפעיל את תוצר הפיתוח, כגון תכנית לימודים או סביבה לימודית, אך אין הכרח בדבר.

הפרויקט המחקרי ייערך במתודולוגיה כמותית או איכותית או באמצעות מתודולוגיה משולבת.

דוגמאות לפרויקטים אפשריים:

 • תיאור וניתוח תהליך של תכנון לימודים
 • ניתוח, פיתוח והקמה של סביבת למידה
 • מחקר בכיתה שיעסוק בלמידה של תלמידים
 • מחקר עצמי של המורה על דרכי ההוראה שלו
 • ניתוח תהליכי למידה-הוראה בכיתת בית הספר
 • מחקר שיתמקד בהתפתחות מקצועית של מורים
 • ניתוח בעיה או דילמה שקשורה בהוראה או בסוגיה חינוכית
 • ניתוח השיח המוסדי בבית הספר
 • בחינה של דמויות של מנהיגים חינוכיים
 • בדיקת התערבות חינוכית

חזרה לתוכן עניינים

 

ההצעה לפרויקט

 • במהלך שנת הלימודים השנייה ישתתף הסטודנט בסדנת פרויקט שבה יקבל הנחיות לכתיבת ההצעה לפרויקט ולכתיבת הפרויקט. סטודנט לא יוכל להשתתף בסדנת הפרויקט אם לא השלים את חובותיו בשני קורסים מתודולוגיים ובסמינריון אחד.
 • נושא הפרויקט ינוסח בידי הסטודנט בהנחייתם ובאישורם של מנחי הסדנה ושל מנחה הפרויקט. הנושא יתקשר לתחום החינוך או לאפשרויות יישומו בבית הספר.
 • ההצעה תוגש בשלושה עותקים חתומים על ידי המנחה/ים המיועד/ים של הפרויקט.
 • מנחי הסדנה יאשרו את ההצעה, יציעו תיקונים, או ידחו אותה. עותק של אישור ההצעה יתויק בתיקו האישי של הסטודנט.

חזרה לתוכן עניינים

 

הקשר עם המנחה

הסטודנט יבחר מנחה מבין המרצים המלמדים בתכניות התואר השני. אם הסטודנט מבקש להחליף מנחה, עליו לידע את ראש מינהל הפקולטה. בכל שלבי המחקר וכתיבת הפרויקט על הסטודנט לקיים קשר סדיר עם המנחה לצורך קבלת ייעוץ בנושאים, כגון בחירת הנושא, מערך המחקר, ארגון הנתונים וניתוחם וכתיבה על פי אמות מידה אקדמיות.

חזרה לתוכן עניינים

 

איכות הכתיבה

ההצעה לפרויקט והפרויקט עצמו יתארו את המחקר שבכוונת הסטודנט לבצע (בהצעה) או זה שביצע (בפרויקט). העבודה תיכתב ברמה גבוהה המוכיחה רצינות מחשבתית, ארגון לוגי ויכולת הבעה בוגרת. הסטודנט נושא באחריות הסופית לאיכות עבודת הגמר.

חזרה לתוכן עניינים

 

הנחיות לכתיבה

הכתיבה של הצעת הפרויקט ושל פרויקט הגמר תתבסס על הנחיות כלליות לעיצוב העבודות ולכתיבתן (ראו נספחים א, ב, ג). יש להשתמש בהנחיות אלה להכנת כל מטלות הקורסים המוגשות בכתב, ובכללן עבודות סמסטריאליות, הצעות לפרויקט ופרויקטים לגמר התואר השני.

באתר המכללה אפשר למצוא מדריך לכתיבת רשימת מקורות על פי שיטת APA

(American Psychological Association)

חזרה לתוכן עניינים

 

הגשת הפרויקט

התאריך האחרון להגשת הפרויקט הוא היום האחרון של סמסטר א בשנה שלאחר סיום הלימודים.

לאחר סיום הפרויקט יש להגישו בשני עותקים לראש מינהל הפקולטה.

לאחר אישורו של הפרויקט יש לשלוח לראש מינהל הפקולטה עותק אלקטרוני ב-pdf. עבודות מצטיינות יוצגו בספרייה.

חזרה לתוכן עניינים

 

קביעת ציון הפרויקט

 1. הציון יינתן על ידי מנחה העבודה (50% מהציון הסופי). הוועדה תקבע קורא נוסף מקרב חברי הסגל (50% מהציון הסופי).
 2. במקרה של שני מנחים הציון ייקבע על ידי המנחים בלבד, ומשקל הציון של כל אחר מהמנחים הוא 50%.
 3. הקריטריונים לקביעת הציון מצורפים בנספחים למדריך זה.

חזרה לתוכן עניינים

 

 


נ ס פ ח י ם

נספח א

הנחיות כלליות לכתיבה ולעיצוב עבודות

להלן הנחיות כלליות לכל ההצעות, הפרויקטים, עבודות סמינריוניות ובחינות בית. הנחיות אלה מתאפשרות לביצוע באמצעות אופיס 2010 (סדנת כתיבה אקדמית מתוקשבת).

הנחיות לעיצוב

 1. השוליים המומלצים לעמודים הפנימיים בכתיבה מימין לשמאל (אפשר לסטות קמעה בהתאם לצורכי הכתיבה):
 2. שוליים ימניים – ברוחב 3.5 ס"מ

שוליים שמאליים – ברוחב 3 ס"מ

שוליים עליונים – בגובה 3.5 ס"מ

שוליים תחתונים – בגובה 2.5 ס"מ

 1. הגופן שבו יש להדפיס בעברית הוא David בגודל 12. באנגלית יש להשתמש בגופן. Times New Roman כך תהיה עקביות בכל העבודות.
 2. הרווח בין השורות בטקסט יהיה רווח כפול, אך אפשרי גם רווח של שורה וחצי.
 3. במקרים האלה אפשרי רווח בודד:
  1. כאשר מספר הציטוטים המוזחים (בבלוק טקסט) הוא גדול, אפשר לרווח אותם ברווח בודד כדי להקל על הקריאה.
  2. את רשימת המקורות אפשר לרווח ברווח בודד או ברווח בן שורה וחצי.
 4. עמוד השער ותוכן העניינים אינם ממוספרים.
 5. בעבודה המוגשת לא יהיו מילים מודגשות בקו תחתי.
 6. כותרות:

כותרות ראשיות (של הפרקים) ייכתבו בגופן 18 וימוקמו במרכז העמוד.

הכותרות של תת-הפרקים ימוקמו בתחילת העמוד, ומספרן יפחת בהדרגה: 16, 14, 12. סדר ההדגשות: הכותרות הראשונות יובלטו בהדגשה (bold), ואחריהן בהדגשה ובאותיות נטויות. הכותרת האחרונה תהיה באותיות נטויות בלבד.

הוראות לכתיבה

 1. בעמוד השער שמות המנחים ייכתבו בשמותיהם המלאים ובתוארם בסדר הזה: תואר שם פרטי שם משפחה (למשל: פרופ' מיכל צלרמאיר; פרופ' מרים מבורך).
 2. כך גם שם כותב העבודה (למשל: דינה לוי).
 3. תאריך הגשת העבודה:

בחלק הכתוב עברית יש לכתוב ואת התאריך העברי והן את הלועזי ובחלק הכתוב אנגלית – את התאריך הלועזי בלבד.

התאריך שיירשם בהצעה יהיה תאריך הגשת ההצעה לראש מינהל הפקולטה; התאריך שיירשם בפרויקט יהיה תאריך הגשת הפרויקט למכללה.

 1. ציטוטים:

בכל ציטוט יש לכתוב בסוגריים את מספרי העמודים או את מספר הפרק, נוסף על אזכור שם החוקר ושנת הפרסום.

הציטוטים יובאו בדרך זאת: ציטוטים של עד 40 מילים יובאו במירכאות בגוף הטקסט, וציטוטים בני יותר מ-40 מילים יוזחו בפסקה נפרדת ויופיעו ללא מירכאות.

 1. שורות מיותמות אינן מותרות. הכוונה לשורה בודדת בתחתית או בחלק העליון של העמוד.
 2. מראי מקום מלאים חייבים להימצא באותו העמוד של הציטוט או האזכור.
 3. נספחים:

נספחים יבואו בסוף העבודה, לאחר רשימת המקורות. כאשר יש יותר מנספח אחד, יש למספרם (למשל, נספח מס' 1, נספח מס' 2). כל נספח חדש יבוא בעמוד חדש.

חזרה לתוכן עניינים

 

נספח ב

הנחיות לכתיבת ההצעה לפרויקט

ההצעה תנוסח בזמן עתיד. לגבי פעולות שבוצעו בעבר (כמו, למשל, מחקר חלוץ) ניתן לנקוט לשון עבר.

ההצעה תכלול עמוד שער, תוכן עניינים וגוף ההצעה. אפשרי לצרף גם נספחים.

עמוד השער
עמוד השער יכלול את הפרטים האלה: שם הפרויקט, שם הכותב, שם המנחה, אישור המנחה להגשת ההצעה, ציון העובדה שהפרויקט מוגש כמילוי חלק מהדרישות לקבלת התואר .M.Ed, שם הפקולטה, שמה של התוכנית, מכללת לוינסקי לחינוך ותאריך הגשת ההצעה. על הכותרת להיות קצרה (15 מילים או פחות), אך ממוקדת בסוגיה בבהירות.

גוף הטקסט
גוף הטקסט לא יעלה על 2,000 מילים (כ-8 עמודים), והוא יכלול את הפרקים האלה:

מבוא
פרק המבוא של ההצעה מורכב משני חלקים: (א) הגדרת הבעיה שבה יעסוק הפרויקט והצורך בפרויקט (ב) סקירת ספרות מצומצמת של מה שנעשה בעבר ביחס לפרויקט האמור והמצדיק את הצורך בפרויקט.

[הערה: אפשרי להפריד את סקירת הספרות לפרק 2].

הגדרת הבעיה
הגדרה מנוסחת היטב של הבעיה תתאר מה הסטודנט מתעתד לבצע במחקרו. להגדרת הבעיה יש לצרף הסבר המציג את הרקע של הבעיה, כולל נימוקים המצדיקים את עריכת המחקר מטעמי חשיבותה של הבעיה. על הנימוקים להיראות משכנעים בעיני הקורא.

סקירה מצומצמת של ספרות מחקרית רלוונטית
סקירת הספרות הרלוונטית מתארת ומנתחת את המחקרים שנערכו בנוגע לסוגיה שהסטודנט יחקור. סקירה זו אינה אמורה להיות מקיפה כסקירה הנדרשת בהגשת הפרויקט, אך עליה להיות מקיפה דיה כדי להוכיח שהסטודנט בקיא במחקרים בולטים הרלוונטיים לפרויקט שלו ואשר עשויים לסייע לו להצדיק את הטעם בעריכתו.

סקירת הספרות להצעה אינה חייבת להיות ממצה. הסקירה השלמה שעורך הסטודנט לצורך הפרויקט תיכלל בפרויקט עצמו. כהנחיה די שיופיעו 15–20 פריטי ביבליוגרפיה בהצעה של הפרויקט, אך הסטודנט יוכל להוסיף עליהם בהתאם לצרכיו ולרצונו.

סקירת הספרות אינה סדרת ראשי פרקים, מובאות מחוברות או הערות הסבר, אלא ניתוח של הקשרים וההבדלים בין המחקרים ביניהם. הסקירה תציג ניתוח ביקורתי ואינטגרטיבי של מחקר אשר הושלם בעבר, ואשר קשור לסוגיה הנידונה, תוך התייחסות לכל מראי המקום.

הסקירה תעבור מהכללי לייחודי. המחקרים הרלוונטיים פחות יידונו ראשונים, והרלוונטיים יותר יידונו אחרונים.

מטרה/שאלת המחקר
מטרות ויעדים לפרויקטים ינוסחו בבהירות ובתמציתיות, ויתארו מה הפרויקט מנסה להגשים. שאלות המחקר וההשערות המחקר ינוסחו בהתאם למשתני המחקר.

המתודולוגיה המוצעת
בפרק זה יתאר הסטודנט את הפרויקט המתוכנן בעזרת כותרות (או ראשי פרקים) ההולמות את אופיו הייחודי. לדוגמה, אם הפרויקט הוא מחקר, יובא תיאור של שיטת המחקר ואופן איסוף הנתונים. אלה יפורט על פי ראשי הפרקים האלה:

 • שדה המחקר
 • שיטת המחקר
 • המשתתפים/אוכלוסיית המחקר
 • כלי המחקר
 • איסוף הנתונים/הליך המחקר
 • אתיקה

אם בפרויקט עתידים לפתח תוכנית לימודים חדשה, יש לפרט את יעדי ההוראה ומטרותיה. כמו כן, יש לזהות ולתאר את אסטרטגיית ההוראה הקיימת ואת מקורות ההשפעה לתוכנית, כגון צורכי הילדים, הנחיות משרד החינוך וכדומה, אשר ישפיעו על פיתוחה.

כן יש להציג את הפעילויות ואת חומרי ההוראה הקיימים ולתאר בקצרה את אלה העתידיים (אין להחליף בינן לבין פרק העיון הביקורתי בפרויקט). אם בכוונת הסטודנט לפתח מדריך למורה ליישום אסטרטגיות למידה שיתופית, מדריך כזה יכלול סעיפים, כגון: רציונל, מטרות, אסטרטגיות, פעילויות, שיטות הערכה וכו'.

דיון רפלקטיבי
פרק זה הוא החלק האחרון של ההצעה והוא מתאים בעיקר למפתחי תכניות לימודים ולחוקרים בשיטת המחקר האיכותנית. הוא יכלול את החלקים האלה:

א. רפלקציה
הכוונה היא שהסטודנט יתאר בסעיף זה את ההקשר של הפרויקט ואת הרלוונטיות של הפרויקט לחייו המקצועיים. כמו כן, ידגיש את ההשלכות הצפויות של הפרויקט על עבודתו בשדה.

ב. מגבלות הפרויקט
בחלק זה של ההצעה ייכללו המהלכים שאותם אין הסטודנט מתכוון לנקוט מסיבות אתיות, פרקטיות ואחרות.

רשימת מקורות

בפרק רשימת המקורות יובאו המקורות בעברית לפני אלה שבשפות אחרות. הפרק יכלול את רשימת כל מראי המקום (האזכורים) שצוינו בגוף הטקסט. הרשימה תיערך בסדר אלפביתי לפי שמות המשפחה של הכותבים. מקורות משניים (המובאים בשם חוקר אחר) לא ייכללו ברשימה הסופית. יצירות ספרותיות, מוזיקליות או אחרות יוצגו ברשימה נפרדת.

נספחים

בהצעה לפרויקט אין חובה בנספחים, אלא אם כן המחקר מסתמך על כלי שכבר תוכנן, נכתב מכתב אישור לפרויקט וכדומה. במקרה זה מבנה ההצעה יהיה כמפורט בדוגמאות המופיעות בהמשך נספח זה. אם נכלל נספח בהצעה, לוח-הזמנים יבוא אחריו.

לוח זמנים

לוח הזמנים מסייע לסטודנט לחשוב על שלבי הפרויקט ועל משאבי הזמן הנדרשים לו עד לסיומו. כן הוא מאפשר למעריכי ההצעה לבחון אם ההצעה עומדת בדרישות המצופות.

לוח הזמנים יכלול את פירוט הפעילויות העיקריות או את השלבים שייעשו ממועד הגשת ההצעה ועד להגשת הפרויקט ואת מועדיהם החזויים. מומלץ להסתייע בתרשימים ובגרפים.

חזרה לתוכן עניינים

 

דפי דוגמה להצעה של פרויקט

להלן דוגמאות של עמודים להצעה של הפרויקט. ההצעה המלאה תודפס על צדו האחד של הדף.

חזרה לתוכן עניינים

 

נספח ג

הנחיות לאופן הגשת פרויקט הגמר

הפרויקט יכלול כ-40 עמודים (כ-10,000–15,000 מילים) לסעיפים 5-1 שלהלן.

המבנה המוצע של העבודה

 1. מבוא (5%) יכלול: הגדרת הנושא, הצורך במחקר והסיבה האישית לבחירת הנושא.
 2. רקע תיאורטי (30%) יכלול: סקירת ספרות רלוונטית לנושא הנחקר, מטרות הפרויקט או שאלות המחקר.
 3. מתודולוגיה מחקרית (10%) תכלול: תיאור שדה המחקר, שיטת המחקר, המשתתפים/הנבדקים, כלי המחקר, מהלכי איסוף הנתונים, אופן ניתוח ותיקוף הנתונים והאתיקה המחקרית; או: מתודולוגית תכנון הלימודים; או: דרכי ההערכה
 4. תיאור הממצאים, תכנית הלימודים או היצירה (40%)
 5. דיון ומסקנות (15%)
 6. רשימת מקורות
 7. נספחים

על המועמדים למלא אחר הנחיות מכללת לוינסקי לחינוך לעמידה בדרישות המינימום להגשת עבודות, הצעות או פרויקטים בעת כתיבת הפרויקט.

פירוט והסבר

עמוד השער

עמוד השער יכלול את שם העבודה, שם כותב הפרויקט, ציון העובדה שהפרויקט הוגש כמילוי חלק מהדרישות לקבלת תואר "מוסמך", שם המכללה המעניקה את התואר, שם הפקולטה, שם התוכנית ותאריך הגשת העבודה. שם הפרויקט יהיה קצר (15 מילים או פחות), ויתאר את מהות הפרויקט בבהירות המרבית.

תקצירים

התקציר הוא סיכום של הפרויקט תוך הדגשת ממצאי המחקר. לכל פרויקט ייכתב תקציר בעברית ותקציר באנגלית. אם העבודה נכתבת בשפה שאינה עברית או אנגלית, יש להוסיף תקציר גם בשפה שבה נכתבה העבודה. היקף התקציר לא יעלה על עמוד אחד ברווח בודד. על התקציר להיות מודפס בגופן ובגודל זהים לעבודה כולה. הוא יופיע לפני עמוד הכרת התודה וגוף העבודה. התקציר בשפה נוספת יופיע בסוף, בעמוד האחרון של העבודה.

עמוד הכרת תודה

עמוד זה אינו חובה. הוא מאפשר לסטודנט להביע הערכה לאנשים שתרמו באופן משמעותי להשלמתו.

תוכן העניינים
על תוכן העניינים לתאר באופן מפורט את הפרויקט, ולכן יכלול את כל הפרקים ותת-הפרקים העיקריים וכן את הנספחים.

רשימת לוחות 
רשימת הלוחות, הטבלאות, האיורים ודומיהם תוצג בעמוד נפרד. כל אחד מהם יוצג בשם הכותרות ובמספר שניתנו לו בגוף העבודה.

רשימת תרשימים
רשימת התרשימים מוצגת אף היא בעמוד נפרד, ובה מפורטים המספר והכותרת של כל תרשים ומספר העמוד שבו הוא מופיע.

פירוט החלקים העיקריים של הפרויקט ותוכניהם

1. מבוא
פרק 1 יכלול תכנים שהיו בהצעה שנכתבה טרם עריכת המחקר – לאחר התקנת התיקונים הנדרשים. בפרק זה נכללים תת-הפרקים הבאים: (א) הצגת הבעיה והגדרת הבעיה שאליה מתייחס הפרויקט (ב) הצורך בפרויקט.

א. הגדרת הבעיה
הגדרה מנוסחת היטב של הבעיה מתארת את אשר הסטודנט התעתד לחקור. להגדרת הבעיה מצורף הסבר המציג את הרקע של הסוגיה שנחקרה, ובכלל זאת טיעונים ונימוקים הנסמכים על חשיבותה של הבעיה. על הנימוקים להיראות משכנעים בעיני הקוראים העתידיים.

ב. הצורך בפרויקט
תיאור הצורך המעשי בפרויקט הנובע מהבעיות שהסטודנט נתקל בהן בחייו המקצועיים.

2. רקע תיאורטי
סקירת הספרות עוסקת בתיאור ובניתוח של מחקרים שנערכו בעבר בנוגע לרעיון הפרויקט שהגה הסטודנט. עליה להיות מקיפה דיה כדי להוכיח שהסטודנט בקיא במחקרים בולטים או בפרויקטים רלוונטיים לפרויקט שלו ואשר עשויים לסייע לו להצדיק את קיומו של פרויקט זה. סקירת הספרות אינה סדרה של ראשי פרקים, ציטטות מקושרות או הערות הסבר, אלא ניתוח של הקשרים בין המחקרים וההבדלים ביניהם.
על הסקירה להציג ניתוח ביקורתי ואינטגרטיבי של מחקר אשר נערך בעבר שהוא רלוונטי לסוגיה הנוכחית שעימה התמודד הסטודנט, או של פרויקטים יישומיים רלוונטיים.
הסקירה תסתמך על מקורות ביבליוגרפיים, ותעבור מהכללי אל הספציפי כך שמראי המקום הרלוונטיים פחות יידונו תחילה, ואילו מראי המקום הרלוונטיים ביותר יידונו אחרונים.

מטרות/שאלות המחקר
מטרות הפרויקט ינוסחו בבהירות ובתמציתיות תוך שימוש במושגים התיאורטיים המתאימים למחקר ומביעים את אשר ניסה הפרויקט לבצע. שאלות המחקר והשערות המחקר ינוסחו בהתאם לשיטת המחקר.

3. מתודולוגיה או תיאור הפרויקט
בפרק זה יתאר הסטודנט את שדה המחקר, שיטת המחקר, המשתתפים/אוכלוסיית המחקר, הליך המחקר, הכלים לאיסוף הנתונים, אופן איסוף הנתונים, אופן ניתוח הנתונים ותיקופם, את האתיקה המחקרית ואת מגבלות המחקר.

4. תיאור הפרויקט (למי שאינו עורך מחקר)
בפרק זה יתאר הסטודנט את הפרויקט שלו בעזרת ראשי פרקים ההולמים את אופיו הייחודי של הפרויקט. לדוגמה, אם הסטודנט ערך מחקר פעולה בבית ספרו, יתאר את מהלכי המחקר; אם הסטודנט פיתח תכנית לימודים חדשה, יתאר אותה. במקרה כזה הסטודנט יתאר את מטרות ההוראה ויעדיה. נוסף על כך, יזהה ויתאר את אסטרטגיית ההוראה הכוללת ואת מקורות ההשפעה, כגון: צורכיהם של הילדים, הנחיות משרד החינוך וכדומה, שכיוונו את פיתוח הפרויקט. הסטודנט יתאר את פעילויות ואת חומרי ההוראה, את שיטות ההערכה של אוכלוסיית המחקר (אין לבלבל בינן לבין פרק העיון הביקורתי של הפרויקט). דוגמה נוספת: אם פיתח הסטודנט "מדריך למורה" לכיתה שבה הוא מלמד או ליישום אסטרטגיות למידה שיתופית, בפרק תיאור הפרויקט הוא יכלול סעיפים, כגון: רציונל, יעדים, אסטרטגיות, פעילויות, שיטות הערכה וכו'.

5. ממצאים (למי שעורך מחקר)
בפרק זה יתאר הסטודנט את הממצאים של מחקרו.

6. דיון
פרק זה יחולק לשלשה חלקים: (א) סיכום ודיון (ב) רפלקציה (ג) ביקורת אישית.

א. סיכום ודיון
בחלק זה של הדיון יסכם הסטודנט את הפרויקט, וידון בממצאי המחקר או בתכנית לאור המקורות התאורטיים שהוצגו בסקירת הספרות.

ב. רפלקציה
לפרק זה מבנה גמיש. הסטודנט יכול לתאר בו את מהלך הפרויקט ולהעלות סוגיות בעייתיות, מעוררות תמיהה או עניין שבהן נתקל במהלך הפרויקט. על הסטודנט ליידע את הקורא בתהליכים שעבר.

ג. ביקורת אישית
בחלק זה יפרט הסטודנט הערכה סופית של הפרויקט ואת מגבלותיו. הוא יציין אילו מהלכים הצליחו ואילו נכשלו, ויציג ראיות לתמיכה בדבריו. הראיות יכולות להיות איכותיות או כמותיות. על הסטודנט לדווח הן על יעילות החומרים שפיתח הן על יעילות התהליך שעבר כדי לפתח אותם. את הפרק יסיים הסטודנט בהמלצות למחקרים עתידיים בהקשר לפרויקט שלו.

רשימת מקורות
בפרק רשימת המקורות יובאו המקורות בעברית לפני אלה שבשפות אחרות. הפרק יכלול את רשימת כל מראי המקום (האזכורים) שצוינו בגוף הטקסט. הרשימה תיערך בסדר אלפביתי לפי שמות המשפחה של הכותבים. מקורות משניים (המובאים בשם חוקר אחר) לא ייכללו ברשימה הסופית. יצירות ספרותיות, מוזיקליות או אחרות יוצגו ברשימה נפרדת.

נספחים

אפשרי להוסיף נספחים. בנספחים מפורטים מידע ונתונים הנוגעים למחקר, אשר חשיבותם קטנה מדי מכדי להיכלל בגוף העיקרי של הפרויקט או שהם ארוכים מדי. בנספחים מופיעים נתונים כגון חומרים שפותחו באופן מיוחד לצורך הפרויקט, למשל, מבחנים, שאלונים ומכתבי הסבר, נתונים גולמיים, ודפי ניתוח נתונים. לעיתים נדירות יידרש מפתח עניינים. מפתח עניינים הערוך בסדר אלפביתי מונה את כל הפריטים שיש להם חשיבות או עניין בנספח ואת העמודים המתאימים.

יש לציין שלא כל פיסת תיעוד הקשורה לפרויקט צריכה להיכלל בנספח. על הסטודנט לברור את הפריטים הנכללים בו בזהירות רבה. ניתן לתייק דפי עבודה, רישומי חישובים, תדפיסי מחשב וכו' לצורך התייחסות עתידית, אולם לא תמיד חייבים לכלול אותם בנספחים.

חזרה לתוכן עניינים

 

דפי דוגמה לשער הפרויקט בעברית ובאנגלית

הורדת הקובץ

להלן דוגמאות בעברית ובאנגלית ואת כל שמות הפקולטות בעברית וגם באנגלית:

הפקולטה לחינוך

Faculty of Education

הפקולטה הרב-תחומית

Faculty of Multidisciplinary Studies

הפקולטה לחינוך מוזיקלי

Faculty of Music Education

חזרה לתוכן עניינים

נספח ד

נספח ד – מחוונים