בעמוד זה תוכלו לקבל מידע על רשימות הספקים המסווגות של המכללה, פרסום ותוצאות מכרזים, הודעה על פטור ממכרז והחלטות ועדת מכרזים.
ספקים המעוניינים להצטרף למאגר הספקים של המכללה מוזמנים לעשות כן באמצעות טופס הצטרפות למאגר ספקים.

> מכרז פומבי דו-שלבי עם שלב מיון מוקדם מס' 1/2022 למתן שירותי פרסום ורכש מדיה
> מכרז פומבי דו-שלבי עם שלב מיון מוקדם מס' 2/2022 לפיתוח, הקמה, הטמעה ותחזוקה של אתר אינטרנט


> הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד – ראשים
> הודעה בעברית – עדכון רשימת מציעים לאספקת מחשבים חומרה וציוד נלווה

> הודעה בערבית – עדכון רשימת מציעים לאספקת מחשבים חומרה וציוד נלווה

ספקים המעוניינים להצטרף למאגר הספקים של המכללה מוזמנים לעשות כן באמצעות טופס הצטרפות למאגר ספקים

אנשי קשר:
רכש: chen@l-w.ac.il
מכרזים: mikhrazim@l-w.ac.il
מאגר ספקים: maagar@l-w.ac.il